Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 191 chương    /    (59581)
 Đã cập nhật 191 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-06-01
 28.4k  1.7k
2
Chapter 2
2020-06-01
 21.7k  1k
3
Chapter 3
2020-06-01
 21.3k  531
4
Chapter 4
2020-06-01
 21.3k  361
5
Chapter 5
2020-06-01
 20.7k  391
6
Chapter 6
2020-06-01
 20k  383
7
Chapter 7
2020-06-01
 19.1k  437
8
Chapter 8
2020-06-01
 18k  424
9
Chapter 9
2020-06-01
 18k  337
10
Chapter 10
2020-06-01
 19.3k  569
11
Chapter 11
2020-06-06
 19k  268
12
Chapter 12
2020-06-08
 18.8k  416
13
Chapter 13
2020-06-13
 16.8k  584
14
Chapter 14
2020-06-15
 18.5k  808
15
Chapter 15
2020-06-20
 16.3k  268
16
Chapter 16
2020-06-20
 16k  302
17
Chapter 17
2020-06-20
 17.3k  589
18
Chapter 18
2020-06-20
 15.6k  220
19
Chapter 19
2020-06-20
 16k  227
20
Chapter 20
2020-06-20
 16.4k  666
21
Chapter 21
2020-06-20
 15.6k  267
22
Chapter 22
2020-06-20
 15k  530
23
Chapter 23
2020-06-20
 14.9k  305
24
Chapter 24
2020-06-20
 14.3k  151
25
Chapter 25
2020-06-20
 17.5k  661
26
Chapter 26
2020-06-22
 16.7k  434
27
Chapter 27
2020-06-27
 15.5k  309
28
Chapter 28
2020-06-29
 15.6k  202
29
Chapter 29
2020-06-30
 15.9k  356
30
Chapter 30
2020-06-30
 15.8k  310
31
Chapter 31
2020-06-30
 15.8k  291
32
Chapter 32
2020-06-30
 15.2k  485
33
Chapter 33
2020-06-30
 16.4k  489
34
Chapter 34
2020-06-30
 15.2k  1.1k
35
Chapter 35
2020-06-30
 15.4k  426
36
Chapter 36
2020-06-30
 16.1k  389
37
Chapter 37
2020-06-30
 14.1k  96
38
Chapter 38
2020-06-30
 16.7k  375
39
Chapter 39
2020-07-04
 16.7k  386
40
Chapter 40
2020-07-06
 17k  519
41
Chapter 41
2020-07-11
 15.5k  256
42
Chapter 42
2020-07-13
 16.1k  522
43
Chapter 43
2020-07-18
 15.1k  292
44
Chapter 44
2020-07-20
 16.2k  725
45
Chapter 45
2020-07-25
 14.9k  327
46
Chapter 46
2020-07-26
 14.2k  170
47
Chapter 47
2020-07-26
 15.4k  332
48
Chapter 48
2020-07-26
 16.3k  359
49
Chapter 49
2020-07-26
 14.8k  140
50
Chapter 50
2020-07-26
 15.2k  256
51
Chapter 51
2020-07-26
 15.1k  196
52
Chapter 52
2020-07-26
 15.2k  140
53
Chapter 53
2020-07-26
 14.2k  330
54
Chapter 54
2020-07-26
 13.7k  230
55
Chapter 55
2020-07-26
 15.8k  629
56
Chapter 56
2020-07-27
 16.9k  552
57
Chapter 57
2020-08-01
 15.3k  330
58
Chapter 58
2020-08-03
 15.2k  284
59
Chapter 59
2020-08-08
 13.9k  179
60
Chapter 60
2020-08-09
 12.8k  192
61
Chapter 61
2020-08-09
 14.4k  360
62
Chapter 62
2020-08-09
 13.6k  261
63
Chapter 63
2020-08-09
 13.9k  554
64
Chapter 64
2020-08-09
 14.8k  529
65
Chapter 65
2020-08-09
 14.1k  493
66
Chapter 66
2020-08-09
 14.7k  305
67
Chapter 67
2020-08-09
 14.3k  393
68
Chapter 68
2020-08-09
 14k  416
69
Chapter 69
2020-08-09
 13.9k  502
70
Chapter 70
2020-08-10
 16.4k  631
71
Chapter 71
2020-08-15
 14.7k  480
72
Chapter 72
2020-08-17
 15.1k  458
73
Chapter 73
2020-08-22
 14.8k  654
74
Chapter 74
2020-08-22
 13.2k  284
75
Chapter 75
2020-08-22
 12.2k  196
76
Chapter 76
2020-08-22
 13.2k  183
77
Chapter 77
2020-08-22
 12.8k  231
78
Chapter 78
2020-08-22
 12.3k  112
79
Chapter 79
2020-08-22
 12.2k  116
80
Chapter 80
2020-08-22
 13.4k  186
81
Chapter 81
2020-08-22
 11.8k  99
82
Chapter 82
2020-08-22
 12.5k  224
83
Chapter 83
2020-08-22
 13.3k  839
84
Chapter 84
2020-08-24
 15.4k  833
85
Chapter 85
2020-08-29
 13.8k  281
86
Chapter 86
2020-08-31
 14.3k  572
87
Chapter 87
2020-09-05
 13.8k  173
88
Chapter 88
2020-09-07
 13.5k  292
89
Chapter 89
2020-09-12
 13.7k  205
90
Chapter 90
2020-09-14
 13k  184
91
Chapter 91
2020-09-19
 13.2k  237
92
Chapter 92
2020-09-21
 12.6k  160
93
Chapter 93
2020-09-26
 12.1k  180
94
Chapter 94
2020-09-28
 12.8k  335
95
Chapter 95
2020-10-03
 12.7k  118
96
Chapter 96
2020-10-05
 12.7k  272
97
Chapter 97
2020-10-10
 11.8k  148
98
Chapter 98
2020-10-12
 12.3k  230
99
Chapter 99
2020-10-17
 11.1k  164
100
Chapter 100
2020-10-19
 11.6k  166
101
Chapter 101
2020-10-24
 10.8k  152
102
Chapter 102
2020-10-26
 10.7k  181
103
Chapter 103
2020-10-31
 10.3k  94
104
Chapter 104
2020-11-02
 10.4k  88
105
Chapter 105
2020-11-07
 10.1k  108
106
Chapter 106
2020-11-09
 10.3k  179
107
Chapter 107
2020-11-14
 9.9k  93
108
Chapter 108
2020-11-16
 10.4k  126
109
Chapter 109
2020-11-21
 10k  130
110
Chapter 110
2020-11-23
 10.4k  117
111
Chapter 111
2020-11-28
 9.1k  136
112
Chapter 112
2020-11-30
 9.4k  242
113
Chapter 113
2020-12-05
 9.6k  153
114
Chapter 114
2020-12-07
 10.2k  223
115
Chapter 115
2020-12-12
 9.5k  311
116
Chapter 116
2020-12-14
 9.5k  264
117
Chapter 117
2020-12-19
 9.4k  147
118
Chapter 118
2020-12-21
 9.5k  141
119
Chapter 119
2020-12-26
 9.5k  270
120
Chapter 120
2021-01-02
 9.2k  141
121
Chapter 121
2021-01-04
 9.1k  271
122
Chapter 122
2021-01-09
 9.1k  114
123
Chapter 123
2021-01-11
 10.1k  292
124
Chapter 124
2021-01-16
 8.8k  123
125
Chapter 125
2021-01-18
 9.5k  142
126
Chapter 126
2021-01-23
 9k  96
127
Chapter 127
2021-01-25
 9.7k  162
128
Chapter 128
2021-01-30
 9.7k  172
129
Chapter 129
2021-02-01
 9.7k  420
130
Chapter 130
2021-02-06
 9.2k  250
131
Chapter 131
2021-02-08
 8.9k  410
132
Chapter 132
2021-02-13
 8.6k  214
133
Chapter 133
2021-02-15
 9k  241
134
Chapter 134
2021-02-20
 8.8k  296
135
Chapter 135
2021-02-22
 9.5k  305
136
Chapter 136
2021-02-27
 8.6k  277
137
Chapter 137
2021-03-01
 9.2k  353
138
Chapter 138
2021-03-06
 8.5k  358
139
Chapter 139
2021-03-08
 8.4k  333
140
Chapter 140
2021-03-13
 8.1k  290
141
Chapter 141
2021-03-15
 7.8k  220
142
Chapter 142
2021-03-20
 8k  202
143
Chapter 143
2021-03-22
 8.1k  322
144
Chapter 144
2021-03-27
 7.7k  189
145
Chapter 145
2021-03-29
 7.7k  266
146
Chapter 146
2021-04-03
 7.9k  294
147
Chapter 147
2021-04-05
 7.4k  308
148
Chapter 148
2021-04-10
 6.8k  263
149
Chapter 149
2021-04-12
 7.5k  377
150
Chapter 150
2021-04-17
 6.8k  224
151
Chapter 151
2021-04-19
 7.1k  273
152
Chapter 152
2021-04-24
 6.9k  227
153
Chapter 153
2021-04-26
 7k  299
154
Chapter 154
2021-05-01
 6.9k  220
155
Chapter 155
2021-05-03
 7.3k  275
156
Chapter 156
2021-05-08
 7k  488
157
Chapter 157
2021-05-10
 7k  314
158
Chapter 158
2021-05-15
 6.8k  240
159
Chapter 159
2021-05-17
 7.7k  272
160
Chapter 160
2021-05-22
 7k  227
161
Chapter 161
2021-05-24
 7.1k  358
162
Chapter 162
2021-05-29
 6.8k  234
163
Chapter 163
2021-05-31
 7.1k  359
164
Chapter 164
2021-06-05
 6.1k  205
165
Chapter 165
2021-06-05
 5.7k  87
166
Chapter 166
2021-06-05
 5.8k  47
167
Chapter 167
2021-06-05
 5.8k  105
168
Chapter 168
2021-06-05
 5.7k  124
169
Chapter 169
2021-06-05
 5.8k  119
170
Chapter 170
2021-06-05
 5.8k  152
171
Chapter 171
2021-06-05
 5.5k  94
172
Chapter 172
2021-06-05
 5.4k  96
173
Chapter 173
2021-06-05
 5.5k  110
174
Chapter 174
2021-06-05
 6.3k  216
175
Chapter 175
2021-06-07
 6.8k  444
176
Chapter 176
2021-06-12
 6.2k  294
177
Chapter 177
2021-06-14
 6.7k  504
178
Chapter 178
2021-06-19
 5.8k  285
179
Chapter 179
2021-06-21
 6.1k  340
180
Chapter 180
2021-06-26
 6.1k  323
181
Chapter 181
2021-06-28
 6.5k  387
182
Chapter 182
2021-07-03
 5.7k  233
183
Chapter 183
2021-07-05
 5.2k  339
184
Chapter 184
2021-07-10
 5.1k  214
185
Chapter 185
2021-07-12
 5.1k  292
186
Chapter 186
2021-07-17
 5k  187
187
Chapter 187
2021-07-19
 5k  313
188
Chapter 188
2021-07-24
 4.8k  295
189
Chapter 189
2021-07-26
 4.6k  428
190
Chapter 190
2021-07-31
 3.5k  184
191
Chapter 191
2021-08-02
 3.5k  253
Đề xuất liên quan
Thất Vương Phi báo thù
Thất Vương Phi báo thù
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Lội ngược dòng/Nham hiểm
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
Thần Y Đích Nữ
Thần Y Đích Nữ
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Sảng văn/Chuyên sủng/Ngạo mạn
Nhóc Xinh Bạo Lực
Nhóc Xinh Bạo Lực
Tình yêu/Ngọt sủng/Trùng sinh
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play