Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Tình yêu / Tổng tài

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê

iReader
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Bắt đầu xem Ch.1
4.7
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 98 Episodes
1
Chapter 1
2020-06-05  12649  458
2
Chapter 2
2020-06-05  10566  414
3
Chapter 3
2020-06-05  10392  276
4
Chapter 4
2020-06-05  11494  504
5
Chapter 5
2020-06-05  11062  225
6
Chapter 6
2020-06-05  9348  190
7
Chapter 7
2020-06-05  9033  155
8
Chapter 8
2020-06-05  9309  173
9
Chapter 9
2020-06-05  9267  129
10
Chapter 10
2020-06-05  10058  621
11
Chapter 11
2020-06-06  11136  575
12
Chapter 12
2020-06-10  9314  298
13
Chapter 13
2020-06-13  10038  422
14
Chapter 14
2020-06-17  8695  317
15
Chapter 15
2020-06-20  9233  443
16
Chapter 16
2020-06-24  8664  334
17
Chapter 17
2020-06-27  8651  510
18
Chapter 18
2020-06-28  7961  165
19
Chapter 19
2020-06-28  6884  150
20
Chapter 20
2020-06-28  7309  200
21
Chapter 21
2020-06-28  6978  130
22
Chapter 22
2020-06-28  7033  104
23
Chapter 23
2020-06-28  7045  243
24
Chapter 24
2020-06-28  7117  168
25
Chapter 25
2020-06-28  7198  255
26
Chapter 26
2020-06-28  6499  82
27
Chapter 27
2020-06-28  7485  162
28
Chapter 28
2020-07-01  7470  162
29
Chapter 29
2020-07-04  7584  311
30
Chapter 30
2020-07-08  7000  219
31
Chapter 31
2020-07-11  7992  791
32
Chapter 32
2020-07-15  7599  487
33
Chapter 33
2020-07-18  7128  369
34
Chapter 34
2020-07-22  6708  188
35
Chapter 35
2020-07-25  6548  374
36
Chapter 36
2020-07-25  5780  226
37
Chapter 37
2020-07-25  5662  230
38
Chapter 38
2020-07-25  6052  666
39
Chapter 39
2020-07-25  5948  244
40
Chapter 40
2020-07-25  5622  162
41
Chapter 41
2020-07-25  7332  456
42
Chapter 42
2020-07-29  6976  519
43
Chapter 43
2020-08-01  6798  461
44
Chapter 44
2020-08-05  6624  231
45
Chapter 45
2020-08-08  6754  295
46
Chapter 46
2020-08-12  6225  138
47
Chapter 47
2020-08-15  6339  497
48
Chapter 48
2020-08-19  6085  246
49
Chapter 49
2020-08-22  6211  251
50
Chapter 50
2020-08-26  6079  191
51
Chapter 51
2020-08-29  6252  169
52
Chapter 52
2020-09-02  5618  183
53
Chapter 53
2020-09-05  5776  213
54
Chapter 54
2020-09-09  4920  93
55
Chapter 55
2020-09-12  4910  140
56
Chapter 56
2020-09-13  4275  146
57
Chapter 57
2020-09-13  4125  42
58
Chapter 58
2020-09-13  4334  150
59
Chapter 59
2020-09-13  3881  60
60
Chapter 60
2020-09-13  3896  106
61
Chapter 61
2020-09-13  3942  52
62
Chapter 62
2020-09-13  3900  63
63
Chapter 63
2020-09-13  4103  81
64
Chapter 64
2020-09-13  5324  158
65
Chapter 65
2020-09-16  4746  336
66
Chapter 66
2020-09-19  4802  247
67
Chapter 67
2020-09-23  4839  133
68
Chapter 68
2020-09-26  4592  208
69
Chapter 69
2020-09-30  4852  125
70
Chapter 70
2020-10-03  4626  124
71
Chapter 71
2020-10-07  4356  186
72
Chapter 72
2020-10-10  4484  136
73
Chapter 73
2020-10-14  4261  211
74
Chapter 74
2020-10-17  3317  70
75
Chapter 75
2020-10-17  3327  102
76
Chapter 76
2020-10-17  3110  55
77
Chapter 77
2020-10-17  2956  25
78
Chapter 78
2020-10-17  2941  30
79
Chapter 79
2020-10-17  2981  47
80
Chapter 80
2020-10-17  2873  84
81
Chapter 81
2020-10-17  2703  31
82
Chapter 82
2020-10-17  2819  76
83
Chapter 83
2020-10-17  2821  82
84
Chapter 84
2020-10-17  4474  210
85
Chapter 85
2020-10-21  3920  162
86
Chapter 86
2020-10-24  4062  260
87
Chapter 87
2020-10-28  3937  290
88
Chapter 88
2020-10-31  3841  263
89
Chapter 89
2020-11-04  3422  100
90
Chapter 90
2020-11-07  3551  103
91
Chapter 91
2020-11-11  3352  88
92
Chapter 92
2020-11-14  3462  197
93
Chapter 93
2020-11-18  3447  142
94
Chapter 94
2020-11-21  3813  206
95
Chapter 95
2020-11-25  2967  88
96
Chapter 96
2020-11-28  2961  104
97
Chapter 97
2020-12-02  2396  105
98
Chapter 98
2020-12-05  1787  65
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp/INS
Hilma
+62 81586331815
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play