Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 182 chương    /    (65089)
 Đã cập nhật 182 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-12-24
 36.7k  2k
2
Chapter 2
2018-12-24
 26.4k  708
3
Chapter 3
2018-12-24
 27.5k  677
4
Chapter 4
2018-12-24
 26.7k  432
5
Chapter 5
2018-12-24
 24.3k  471
6
Chapter 6
2018-12-24
 25.1k  395
7
Chapter 7
2018-12-24
 22.8k  249
8
Chapter 8
2018-12-24
 23k  293
9
Chapter 9
2018-12-24
 21.6k  203
10
Chapter 10
2018-12-24
 20.8k  268
11
Chapter 11
2018-12-26
 21.8k  718
12
Chapter 12
2018-12-29
 20.4k  375
13
Chapter 13
2019-01-02
 19k  295
14
Chapter 14
2019-01-05
 18.1k  540
15
Chapter 15
2019-01-09
 18.5k  239
16
Chapter 16
2019-01-12
 18.6k  390
17
Chapter 17
2019-01-16
 19.3k  629
18
Chapter 18
2019-01-19
 19.6k  328
19
Chapter 19
2019-01-20
 17.9k  172
20
Chapter 20
2019-01-21
 18.8k  212
21
Chapter 21
2019-01-22
 19.7k  413
22
Chapter 22
2019-01-23
 18.3k  114
23
Chapter 23
2019-01-24
 19.9k  189
24
Chapter 24
2019-01-25
 19.1k  192
25
Chapter 25
2019-01-26
 19.8k  415
26
Chapter 26
2019-01-27
 17.6k  280
27
Chapter 27
2019-01-28
 17.8k  343
28
Chapter 28
2019-01-29
 17.6k  453
29
Chapter 29
2019-01-30
 18.7k  372
30
Chapter 30
2019-01-31
 18.6k  629
31
Chapter 31
2019-02-01
 18.3k  243
32
Chapter 32
2019-02-02
 18k  498
33
Chapter 33
2019-02-03
 18.8k  334
34
Chapter 34
2019-02-04
 19.1k  342
35
Chapter 35
2019-02-05
 18k  368
36
Chapter 36
2019-02-06
 17k  226
37
Chapter 37
2019-02-07
 16.8k  191
38
Chapter 38
2019-02-08
 17.4k  336
39
Chapter 39
2019-02-09
 17.2k  250
40
Chapter 40
2019-02-10
 18.4k  548
41
Chapter 41
2019-02-11
 17k  407
42
Chapter 42
2019-02-12
 17.1k  458
43
Chapter 43
2019-02-13
 17.3k  606
44
Chapter 44
2019-02-14
 17.7k  264
45
Chapter 45
2019-02-15
 18.3k  1.2k
46
Chapter 46
2019-02-16
 16.6k  307
47
Chapter 47
2019-02-17
 15.8k  246
48
Chapter 48
2019-02-18
 17.1k  391
49
Chapter 49
2019-02-19
 15.6k  633
50
Chapter 50
2019-02-20
 15.8k  362
51
Chapter 51
2019-02-21
 16k  177
52
Chapter 52
2019-02-22
 15.4k  162
53
Chapter 53
2019-02-23
 15.2k  179
54
Chapter 54
2019-02-24
 15.9k  335
55
Chapter 55
2019-02-25
 17.1k  289
56
Chapter 56
2019-02-26
 15.7k  207
57
Chapter 57
2019-02-27
 16.9k  206
58
Chapter 58
2019-02-28
 18.9k  383
59
Chapter 59
2019-03-01
 16.7k  154
60
Chapter 60
2019-03-02
 15.8k  261
61
Chapter 61
2019-03-03
 16.4k  403
62
Chapter 62
2019-03-04
 15.1k  267
63
Chapter 63
2019-03-05
 14.8k  183
64
Chapter 64
2019-03-06
 14.9k  225
65
Chapter 65
2019-03-07
 14.6k  131
66
Chapter 66
2019-03-08
 17k  427
67
Chapter 67
2019-03-09
 17.2k  413
68
Chapter 68
2019-03-10
 15.7k  248
69
Chapter 69
2019-03-11
 15.5k  211
70
Chapter 70
2019-03-12
 15.2k  247
71
Chapter 71
2019-03-13
 14.7k  266
72
Chapter 72
2019-03-14
 14.9k  132
73
Chapter 73
2019-03-15
 16.7k  448
74
Chapter 74
2019-03-16
 15.6k  310
75
Chapter 75
2019-03-16
 14.2k  467
76
Chapter 76
2019-03-16
 14k  95
77
Chapter 77
2019-03-16
 14.2k  194
78
Chapter 78
2019-03-16
 14.2k  147
79
Chapter 79
2019-03-16
 15.2k  214
80
Chapter 80
2019-03-16
 14.8k  202
81
Chapter 81
2019-03-16
 14.7k  169
82
Chapter 82
2019-03-16
 13.9k  219
83
Chapter 83
2019-03-16
 14.6k  250
84
Chapter 84
2019-03-16
 15.4k  257
85
Chapter 85
2019-03-16
 15.4k  132
86
Chapter 86
2019-03-16
 13.7k  323
87
Chapter 87
2019-03-16
 14.8k  243
88
Chapter 88
2019-03-16
 16.8k  345
89
Chapter 89
2019-03-16
 14.9k  445
90
Chapter 90
2019-03-16
 16.1k  910
91
Chapter 91
2019-03-16
 14.8k  101
92
Chapter 92
2019-03-16
 13.8k  174
93
Chapter 93
2019-03-16
 14.9k  741
94
Chapter 94
2019-03-16
 13.7k  130
95
Chapter 95
2019-03-16
 13.5k  160
96
Chapter 96
2019-03-16
 13.5k  268
97
Chapter 97
2019-03-16
 13.1k  121
98
Chapter 98
2019-03-16
 13.2k  214
99
Chapter 99
2019-03-16
 14.3k  448
100
Chapter 100
2019-03-16
 14.4k  257
101
Chapter 101
2019-03-16
 13.9k  340
102
Chapter 102
2019-03-16
 16.2k  250
103
Chapter 103
2019-03-16
 15.6k  256
104
Chapter 104
2019-03-16
 16.1k  448
105
Chapter 105
2019-03-16
 16.3k  532
106
Chapter 106
2019-03-16
 14.2k  260
107
Chapter 107
2019-03-16
 13.7k  248
108
Chapter 108
2019-03-16
 13k  165
109
Chapter 109
2019-03-16
 13.6k  303
110
Chapter 110
2019-03-16
 13.1k  137
111
Chapter 111
2019-03-16
 12.8k  151
112
Chapter 112
2019-03-16
 11.8k  234
113
Chapter 113
2019-03-16
 11.9k  179
114
Chapter 114
2019-03-16
 12.1k  553
115
Chapter 115
2019-03-17
 12.4k  276
116
Chapter 116
2019-03-18
 12.8k  68
117
Chapter 117
2019-03-19
 14.7k  622
118
Chapter 118
2019-03-20
 13.9k  281
119
Chapter 119
2019-03-21
 13.1k  323
120
Chapter 120
2019-03-22
 14.1k  757
121
Chapter 121
2019-03-23
 13.8k  411
122
Chapter 122
2019-03-24
 13.7k  250
123
Chapter 123
2019-03-25
 14k  280
124
Chapter 124
2019-03-26
 13.6k  257
125
Chapter 125
2019-03-27
 13.9k  146
126
Chapter 126
2019-03-28
 13.9k  230
127
Chapter 127
2019-03-29
 15.1k  312
128
Chapter 128
2019-03-30
 14.4k  495
129
Chapter 129
2019-03-31
 13.9k  198
130
Chapter 130
2019-04-01
 15.6k  536
131
Chapter 131
2019-04-02
 15.5k  231
132
Chapter 132
2019-04-03
 15.5k  233
133
Chapter 133
2019-04-04
 16.1k  295
134
Chapter 134
2019-04-05
 15.8k  249
135
Chapter 135
2019-04-06
 17.6k  625
136
Chapter 136
2019-04-07
 16.1k  317
137
Chapter 137
2019-04-08
 14.6k  196
138
Chapter 138
2019-04-09
 15.9k  348
139
Chapter 139
2019-04-10
 16.9k  345
140
Chapter 140
2019-04-11
 15.5k  178
141
Chapter 141
2019-04-12
 14.8k  317
142
Chapter 142
2019-04-13
 16.9k  538
143
Chapter 143
2019-04-14
 16.8k  442
144
Chapter 144
2019-04-15
 15.3k  158
145
Chapter 145
2019-04-16
 15.1k  169
146
Chapter 146
2019-04-17
 14.7k  193
147
Chapter 147
2019-04-18
 14.5k  131
148
Chapter 148
2019-04-19
 14.8k  245
149
Chapter 149
2019-03-16
 14.8k  301
150
Chapter 150
2019-03-16
 15.4k  456
151
Chapter 151
2019-03-16
 15.6k  280
152
Chapter 152
2019-03-16
 15.9k  190
153
Chapter 153
2019-03-16
 16.6k  276
154
Chapter 154
2019-03-16
 17.5k  578
155
Chapter 155
2019-04-19
 14.7k  215
156
Chapter 156
2019-04-19
 17k  373
157
Chapter 157
2019-04-19
 17k  756
158
Chapter 158
2019-04-19
 16.6k  490
159
Chapter 159
2019-04-20
 15.7k  327
160
Chapter 160
2019-04-20
 15.5k  279
161
Chapter 161
2019-04-20
 15.7k  261
162
Chapter 162
2019-04-20
 15k  171
163
Chapter 163
2019-04-20
 13.9k  167
164
Chapter 164
2019-04-20
 14.1k  254
165
Chapter 165
2019-04-20
 12.8k  158
166
Chapter 166
2019-04-20
 13.9k  88
167
Chapter 167
2019-04-20
 13.5k  158
168
Chapter 168
2019-04-20
 14.8k  199
169
Chapter 169
2019-04-20
 15.4k  220
170
Chapter 170
2019-04-21
 14.9k  252
171
Chapter 171
2019-04-21
 15.2k  241
172
Chapter 172
2019-04-21
 14.7k  113
173
Chapter 173
2019-04-21
 14.5k  248
174
Chapter 174
2019-04-21
 15.4k  126
175
Chapter 175
2019-04-21
 16.2k  251
176
Chapter 176
2019-04-21
 18.3k  433
177
Chapter 177
2019-04-21
 15.7k  314
178
Chapter 178
2019-04-21
 15.5k  224
179
Chapter 179
2019-04-21
 16.1k  217
180
Chapter 180
2019-04-21
 16.6k  374
181
Chapter 181
2019-04-21
 18.4k  304
182
Chapter 182
2019-04-21
 39.4k  6.3k
Đề xuất liên quan
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Danh Môn Thiên Hậu
Danh Môn Thiên Hậu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Showbiz/Drama/Bá đạo/Chênh lệch tuổi/Giao dịch thân xác/Chiếm hữu cao/Nghe lời
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play