Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 281 chương    /    (58930)
 Đã cập nhật 281 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-09-22
 20k  1.4k
2
Chapter 2
2019-09-22
 17.8k  758
3
Chapter 3
2019-09-22
 16.4k  615
4
Chapter 4
2019-09-22
 15.9k  471
5
Chapter 5
2019-09-22
 14.8k  475
6
Chapter 6
2019-09-22
 15.2k  486
7
Chapter 7
2019-09-22
 14.3k  331
8
Chapter 8
2019-09-22
 14.3k  270
9
Chapter 9
2019-09-22
 15.5k  470
10
Chapter 10
2019-09-22
 14.4k  562
11
Chapter 11
2019-09-22
 13.8k  257
12
Chapter 12
2019-09-22
 14.1k  238
13
Chapter 13
2019-09-22
 13.3k  243
14
Chapter 14
2019-09-22
 13.3k  141
15
Chapter 15
2019-09-22
 13.3k  182
16
Chapter 16
2019-09-22
 13.2k  220
17
Chapter 17
2019-09-22
 15.2k  389
18
Chapter 18
2019-09-22
 13.1k  152
19
Chapter 19
2019-09-22
 12.9k  111
20
Chapter 20
2019-09-22
 13.7k  225
21
Chapter 21
2019-09-26
 13k  107
22
Chapter 22
2019-09-28
 14.1k  457
23
Chapter 23
2019-10-03
 13.1k  245
24
Chapter 24
2019-10-05
 13.2k  265
25
Chapter 25
2019-10-10
 13.1k  124
26
Chapter 26
2019-10-12
 14k  347
27
Chapter 27
2019-10-17
 13.7k  257
28
Chapter 28
2019-10-19
 12.5k  118
29
Chapter 29
2019-10-24
 14.2k  415
30
Chapter 30
2019-10-26
 14.1k  266
31
Chapter 31
2019-10-31
 14.2k  195
32
Chapter 32
2019-11-02
 13.4k  162
33
Chapter 33
2019-11-07
 13.6k  156
34
Chapter 34
2019-11-09
 12.9k  464
35
Chapter 35
2019-11-14
 12.5k  397
36
Chapter 36
2019-11-16
 12.1k  212
37
Chapter 37
2019-11-21
 12.4k  153
38
Chapter 38
2019-11-23
 11.8k  140
39
Chapter 39
2019-11-28
 10.9k  62
40
Chapter 40
2019-11-30
 13.2k  265
41
Chapter 41
2019-12-05
 11.6k  284
42
Chapter 42
2019-12-07
 12.5k  224
43
Chapter 43
2019-12-12
 11.2k  169
44
Chapter 44
2019-12-14
 11.7k  220
45
Chapter 45
2019-12-19
 11.1k  90
46
Chapter 46
2019-12-21
 11.4k  259
47
Chapter 47
2019-12-26
 12k  178
48
Chapter 48
2019-12-28
 12.1k  464
49
Chapter 49
2020-01-02
 11.8k  154
50
Chapter 50
2020-01-04
 11.5k  115
51
Chapter 51
2020-01-09
 11.9k  292
52
Chapter 52
2020-01-11
 12.9k  825
53
Chapter 53
2020-01-16
 11.2k  241
54
Chapter 54
2020-01-18
 11.2k  303
55
Chapter 55
2020-01-23
 10.3k  145
56
Chapter 56
2020-01-25
 10.5k  303
57
Chapter 57
2020-01-30
 10.9k  247
58
Chapter 58
2020-02-01
 9.5k  182
59
Chapter 59
2020-02-06
 10k  199
60
Chapter 60
2020-02-08
 10.8k  199
61
Chapter 61
2020-02-13
 10.1k  162
62
Chapter 62
2020-02-15
 9.6k  93
63
Chapter 63
2020-02-20
 9.5k  130
64
Chapter 64
2020-02-21
 9.7k  145
65
Chapter 65
2020-02-21
 10.7k  385
66
Chapter 66
2020-02-21
 11.4k  464
67
Chapter 67
2020-02-21
 10.2k  285
68
Chapter 68
2020-02-21
 9.8k  116
69
Chapter 69
2020-02-21
 9.8k  114
70
Chapter 70
2020-02-21
 9.6k  332
71
Chapter 71
2020-02-21
 10.1k  150
72
Chapter 72
2020-02-21
 9.5k  143
73
Chapter 73
2020-02-21
 9.8k  129
74
Chapter 74
2020-02-22
 10.9k  318
75
Chapter 75
2020-02-27
 9k  96
76
Chapter 76
2020-02-29
 10.2k  477
77
Chapter 77
2020-03-05
 9.6k  183
78
Chapter 78
2020-03-07
 9.1k  193
79
Chapter 79
2020-03-12
 9.6k  149
80
Chapter 80
2020-03-14
 9.6k  133
81
Chapter 81
2020-03-19
 10.2k  197
82
Chapter 82
2020-03-21
 10.2k  749
83
Chapter 83
2020-03-26
 10.2k  217
84
Chapter 84
2020-03-28
 10.6k  343
85
Chapter 85
2020-04-02
 10.3k  229
86
Chapter 86
2020-04-04
 10.9k  322
87
Chapter 87
2020-04-09
 10.3k  191
88
Chapter 88
2020-04-11
 11k  298
89
Chapter 89
2020-04-16
 10.4k  171
90
Chapter 90
2020-04-18
 10.6k  212
91
Chapter 91
2020-04-23
 9.8k  143
92
Chapter 92
2020-04-25
 10.6k  343
93
Chapter 93
2020-04-30
 10.2k  156
94
Chapter 94
2020-05-02
 10.6k  219
95
Chapter 95
2020-05-07
 9.6k  294
96
Chapter 96
2020-05-09
 8.8k  177
97
Chapter 97
2020-05-14
 9k  88
98
Chapter 98
2020-05-16
 9.5k  271
99
Chapter 99
2020-05-21
 8.7k  123
100
Chapter 100
2020-05-23
 8.6k  105
101
Chapter 101
2020-05-28
 10.2k  611
102
Chapter 102
2020-05-30
 8.7k  173
103
Chapter 103
2020-06-04
 8.4k  80
104
Chapter 104
2020-06-06
 8.8k  159
105
Chapter 105
2020-06-11
 8.2k  101
106
Chapter 106
2020-06-13
 9.4k  231
107
Chapter 107
2020-06-18
 8.8k  311
108
Chapter 108
2020-06-20
 9.8k  357
109
Chapter 109
2020-06-25
 9.5k  280
110
Chapter 110
2020-06-27
 9k  194
111
Chapter 111
2020-07-02
 9.3k  306
112
Chapter 112
2020-07-04
 8.9k  221
113
Chapter 113
2020-07-09
 10.5k  502
114
Chapter 114
2020-07-11
 8.9k  163
115
Chapter 115
2020-07-16
 8.6k  174
116
Chapter 116
2020-07-18
 9.1k  220
117
Chapter 117
2020-07-23
 9k  210
118
Chapter 118
2020-07-25
 9.6k  382
119
Chapter 119
2020-07-30
 9.3k  280
120
Chapter 120
2020-08-01
 9.5k  206
121
Chapter 121
2020-08-06
 8.9k  329
122
Chapter 122
2020-08-08
 9.1k  184
123
Chapter 123
2020-08-13
 8.8k  217
124
Chapter 124
2020-08-15
 9.5k  290
125
Chapter 125
2020-08-20
 8.5k  213
126
Chapter 126
2020-08-20
 8.9k  346
127
Chapter 127
2020-08-20
 8.3k  140
128
Chapter 128
2020-08-20
 7.2k  35
129
Chapter 129
2020-08-20
 7.3k  158
130
Chapter 130
2020-08-20
 7.1k  84
131
Chapter 131
2020-08-20
 7.4k  66
132
Chapter 132
2020-08-20
 7.9k  140
133
Chapter 133
2020-08-20
 8.3k  167
134
Chapter 134
2020-08-20
 7.8k  137
135
Chapter 135
2020-08-20
 8.7k  224
136
Chapter 136
2020-08-22
 9.2k  232
137
Chapter 137
2020-08-27
 8.7k  176
138
Chapter 138
2020-08-29
 9.4k  516
139
Chapter 139
2020-09-03
 8.8k  339
140
Chapter 140
2020-09-05
 8.8k  253
141
Chapter 141
2020-09-10
 8.7k  200
142
Chapter 142
2020-09-12
 8.7k  185
143
Chapter 143
2020-09-17
 8.7k  215
144
Chapter 144
2020-09-19
 8.5k  324
145
Chapter 145
2020-09-24
 7.9k  133
146
Chapter 146
2020-09-26
 8.3k  143
147
Chapter 147
2020-10-01
 8.5k  239
148
Chapter 148
2020-10-03
 9.1k  215
149
Chapter 149
2020-10-08
 8.4k  182
150
Chapter 150
2020-10-10
 8.7k  190
151
Chapter 151
2020-10-15
 7.5k  63
152
Chapter 152
2020-10-17
 8.3k  219
153
Chapter 153
2020-10-22
 7.3k  118
154
Chapter 154
2020-10-24
 8.7k  222
155
Chapter 155
2020-10-29
 8k  154
156
Chapter 156
2020-10-31
 7.8k  149
157
Chapter 157
2020-11-05
 7.1k  163
158
Chapter 158
2020-11-07
 7.5k  225
159
Chapter 159
2020-11-12
 7.8k  341
160
Chapter 160
2020-11-14
 7.2k  100
161
Chapter 161
2020-11-19
 7.3k  85
162
Chapter 162
2020-11-21
 7.5k  129
163
Chapter 163
2020-11-26
 6.9k  137
164
Chapter 164
2020-11-28
 7.7k  191
165
Chapter 165
2020-12-03
 7.7k  332
166
Chapter 166
2020-12-05
 7.8k  235
167
Chapter 167
2020-12-10
 7.2k  310
168
Chapter 168
2020-12-12
 7.7k  220
169
Chapter 169
2020-12-17
 6.9k  436
170
Chapter 170
2020-12-19
 7.2k  183
171
Chapter 171
2020-12-24
 6.3k  207
172
Chapter 172
2020-12-24
 6.4k  137
173
Chapter 173
2020-12-24
 6.3k  114
174
Chapter 174
2020-12-24
 6.1k  102
175
Chapter 175
2020-12-24
 6.3k  142
176
Chapter 176
2020-12-24
 6.4k  167
177
Chapter 177
2020-12-24
 6.2k  222
178
Chapter 178
2020-12-24
 6.1k  130
179
Chapter 179
2020-12-24
 5.4k  45
180
Chapter 180
2020-12-24
 7k  170
181
Chapter 181
2020-12-26
 7.4k  278
182
Chapter 182
2020-12-31
 6.8k  286
183
Chapter 183
2021-01-02
 6.6k  98
184
Chapter 184
2021-01-07
 6.7k  314
185
Chapter 185
2021-01-09
 6.7k  130
186
Chapter 186
2021-01-14
 6.7k  136
187
Chapter 187
2021-01-16
 7.2k  158
188
Chapter 188
2021-01-21
 7.3k  351
189
Chapter 189
2021-01-23
 7.5k  252
190
Chapter 190
2021-01-26
 5.6k  99
191
Chapter 191
2021-01-26
 6k  121
192
Chapter 192
2021-01-26
 5.5k  153
193
Chapter 193
2021-01-26
 5.5k  110
194
Chapter 194
2021-01-26
 5.3k  90
195
Chapter 195
2021-01-26
 5.6k  110
196
Chapter 196
2021-01-26
 5.7k  93
197
Chapter 197
2021-01-26
 5.7k  68
198
Chapter 198
2021-01-26
 5.8k  87
199
Chapter 199
2021-01-26
 6.4k  174
200
Chapter 200
2021-01-28
 6.7k  268
201
Chapter 201
2021-01-30
 6.9k  306
202
Chapter 202
2021-02-04
 6.9k  203
203
Chapter 203
2021-02-06
 6.1k  168
204
Chapter 204
2021-02-11
 5.8k  126
205
Chapter 205
2021-02-11
 6k  106
206
Chapter 206
2021-02-11
 5.9k  121
207
Chapter 207
2021-02-11
 5.4k  168
208
Chapter 208
2021-02-11
 5.1k  130
209
Chapter 209
2021-02-11
 5k  147
210
Chapter 210
2021-02-11
 4.8k  87
211
Chapter 211
2021-02-11
 5.2k  84
212
Chapter 212
2021-02-11
 5k  59
213
Chapter 213
2021-02-11
 5.3k  68
214
Chapter 214
2021-02-11
 6.6k  249
215
Chapter 215
2021-02-13
 6.2k  148
216
Chapter 216
2021-02-18
 6.4k  248
217
Chapter 217
2021-02-20
 6.5k  186
218
Chapter 218
2021-02-25
 6.1k  168
219
Chapter 219
2021-02-27
 6.9k  506
220
Chapter 220
2021-03-04
 5.8k  215
221
Chapter 221
2021-03-06
 6.1k  209
222
Chapter 222
2021-03-11
 5.6k  259
223
Chapter 223
2021-03-13
 6.6k  361
224
Chapter 224
2021-03-18
 5.4k  169
225
Chapter 225
2021-03-20
 5.5k  237
226
Chapter 226
2021-03-25
 5.6k  299
227
Chapter 227
2021-03-27
 5.6k  302
228
Chapter 228
2021-04-01
 5.6k  256
229
Chapter 229
2021-04-03
 5.8k  234
230
Chapter 230
2021-04-08
 5.3k  162
231
Chapter 231
2021-04-10
 5k  157
232
Chapter 232
2021-04-15
 4.6k  138
233
Chapter 233
2021-04-17
 4.8k  169
234
Chapter 234
2021-04-22
 4.7k  180
235
Chapter 235
2021-04-24
 4.7k  185
236
Chapter 236
2021-04-29
 4.4k  168
237
Chapter 237
2021-05-01
 4.7k  237
238
Chapter 238
2021-05-06
 4.7k  265
239
Chapter 239
2021-05-08
 4.9k  209
240
Chapter 240
2021-05-13
 4.1k  118
241
Chapter 241
2021-05-15
 4.3k  192
242
Chapter 242
2021-05-20
 4.4k  238
243
Chapter 243
2021-05-22
 4.3k  152
244
Chapter 244
2021-05-27
 4.2k  201
245
Chapter 245
2021-05-29
 4k  150
246
Chapter 246
2021-06-02
 3.2k  60
247
Chapter 247
2021-06-02
 3.3k  83
248
Chapter 248
2021-06-02
 3k  79
249
Chapter 249
2021-06-02
 3.1k  31
250
Chapter 250
2021-06-02
 3.1k  36
251
Chapter 251
2021-06-02
 2.9k  19
252
Chapter 252
2021-06-02
 2.8k  31
253
Chapter 253
2021-06-02
 2.7k  24
254
Chapter 254
2021-06-02
 2.9k  44
255
Chapter 255
2021-06-02
 3k  80
256
Chapter 256
2021-06-03
 3.3k  157
257
Chapter 257
2021-06-05
 3.6k  215
258
Chapter 258
2021-06-10
 3.4k  175
259
Chapter 259
2021-06-12
 3.2k  141
260
Chapter 260
2021-06-17
 2.9k  132
261
Chapter 261
2021-06-19
 3.1k  155
262
Chapter 262
2021-06-24
 2.9k  134
263
Chapter 263
2021-06-26
 2.9k  131
264
Chapter 264
2021-07-01
 2.7k  136
265
Chapter 265
2021-07-03
 2.6k  128
266
Chapter 266
2021-07-08
 2.5k  110
267
Chapter 267
2021-07-10
 2.7k  113
268
Chapter 268
2021-07-15
 2.4k  127
269
Chapter 269
2021-07-17
 2.4k  108
270
Chapter 270
2021-07-22
 1.9k  75
271
Chapter 271
2021-07-22
 1.7k  36
272
Chapter 272
2021-07-22
 1.6k  14
273
Chapter 273
2021-07-22
 1.7k  32
274
Chapter 274
2021-07-22
 1.6k  25
275
Chapter 275
2021-07-22
 1.7k  38
276
Chapter 276
2021-07-22
 1.6k  29
277
Chapter 277
2021-07-22
 1.5k  17
278
Chapter 278
2021-07-22
 1.4k  10
279
Chapter 279
2021-07-22
 1.5k  40
280
Chapter 280
2021-07-22
 2k  93
281
Chapter 281
2021-07-24
 2k  178
Đề xuất liên quan
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Pháp Y Cuồng Phi
Pháp Y Cuồng Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình
Thất Vương Phi báo thù
Thất Vương Phi báo thù
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Lội ngược dòng/Nham hiểm
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play