Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 342 chương    /    (78685)
 Đã cập nhật 342 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-01-19
 19.1k  1.8k
2
Chapter 2
2019-01-19
 11.8k  596
3
Chapter 3
2019-01-19
 10.7k  383
4
Chapter 4
2019-01-19
 9.8k  345
5
Chapter 5
2019-01-19
 9.8k  392
6
Chapter 6
2019-01-19
 9.8k  496
7
Chapter 7
2019-01-19
 9.5k  261
8
Chapter 8
2019-01-19
 9.5k  372
9
Chapter 9
2019-01-19
 10k  319
10
Chapter 10
2019-01-19
 9.8k  280
11
Chapter 11
2019-01-24
 9.6k  240
12
Chapter 12
2019-01-26
 9.1k  178
13
Chapter 13
2019-01-31
 9.5k  282
14
Chapter 14
2019-02-02
 8.8k  237
15
Chapter 15
2019-02-07
 8.3k  158
16
Chapter 16
2019-02-09
 8.5k  189
17
Chapter 17
2019-02-14
 8.6k  184
18
Chapter 18
2019-02-16
 8.1k  316
19
Chapter 19
2019-02-21
 8.2k  86
20
Chapter 20
2019-02-23
 8.1k  192
21
Chapter 21
2019-02-26
 8.6k  167
22
Chapter 22
2019-02-26
 8.1k  150
23
Chapter 23
2019-02-26
 8k  251
24
Chapter 24
2019-02-26
 8k  229
25
Chapter 25
2019-02-26
 7.7k  114
26
Chapter 26
2019-02-26
 7.8k  192
27
Chapter 27
2019-02-26
 7.5k  194
28
Chapter 28
2019-02-26
 7.7k  130
29
Chapter 29
2019-02-26
 7.6k  153
30
Chapter 30
2019-02-26
 7.3k  105
31
Chapter 31
2019-02-28
 8k  602
32
Chapter 32
2019-03-02
 7.6k  238
33
Chapter 33
2019-03-07
 7.4k  230
34
Chapter 34
2019-03-09
 7.9k  281
35
Chapter 35
2019-03-14
 7.5k  126
36
Chapter 36
2019-03-16
 7.5k  159
37
Chapter 37
2019-03-21
 8k  155
38
Chapter 38
2019-03-23
 7.8k  157
39
Chapter 39
2019-03-28
 7.8k  215
40
Chapter 40
2019-03-30
 7.6k  316
41
Chapter 41
2019-04-04
 7.5k  167
42
Chapter 42
2019-04-06
 7.1k  166
43
Chapter 43
2019-04-11
 7k  188
44
Chapter 44
2019-04-13
 7k  140
45
Chapter 45
2019-04-18
 6.9k  239
46
Chapter 46
2019-04-20
 7.1k  212
47
Chapter 47
2019-04-25
 6.9k  140
48
Chapter 48
2019-04-27
 7.4k  188
49
Chapter 49
2019-05-02
 7.4k  285
50
Chapter 50
2019-05-04
 7.4k  297
51
Chapter 51
2019-05-09
 7.5k  303
52
Chapter 52
2019-05-11
 7.9k  357
53
Chapter 53
2019-05-16
 7.5k  302
54
Chapter 54
2019-05-18
 6.8k  183
55
Chapter 55
2019-05-18
 7k  172
56
Chapter 56
2019-05-18
 6.8k  147
57
Chapter 57
2019-05-18
 7.1k  342
58
Chapter 58
2019-05-18
 7.1k  167
59
Chapter 59
2019-05-18
 6.9k  229
60
Chapter 60
2019-05-18
 6.7k  221
61
Chapter 61
2019-05-18
 7k  194
62
Chapter 62
2019-05-18
 6.7k  120
63
Chapter 63
2019-05-18
 7.1k  278
64
Chapter 64
2019-05-18
 6.8k  150
65
Chapter 65
2019-05-18
 6.9k  136
66
Chapter 66
2019-05-18
 7.2k  227
67
Chapter 67
2019-05-18
 7.4k  225
68
Chapter 68
2019-05-18
 6.8k  120
69
Chapter 69
2019-05-18
 6.6k  108
70
Chapter 70
2019-05-18
 6.6k  151
71
Chapter 71
2019-05-18
 6.8k  147
72
Chapter 72
2019-05-18
 7.5k  338
73
Chapter 73
2019-05-18
 6.5k  97
74
Chapter 74
2019-05-18
 6.6k  102
75
Chapter 75
2019-05-18
 6.7k  156
76
Chapter 76
2019-05-18
 6.6k  165
77
Chapter 77
2019-05-18
 6.6k  142
78
Chapter 78
2019-05-18
 6.6k  165
79
Chapter 79
2019-05-18
 6.8k  202
80
Chapter 80
2019-05-19
 6.7k  113
81
Chapter 81
2019-05-19
 6.4k  168
82
Chapter 82
2019-05-19
 6.5k  153
83
Chapter 83
2019-05-19
 6.3k  95
84
Chapter 84
2019-05-19
 6k  148
85
Chapter 85
2019-05-20
 6.1k  143
86
Chapter 86
2019-05-19
 5.9k  140
87
Chapter 87
2019-05-21
 6k  241
88
Chapter 88
2019-05-26
 6.2k  229
89
Chapter 89
2019-05-28
 6.2k  207
90
Chapter 90
2019-06-02
 6.1k  105
91
Chapter 91
2019-06-04
 6.3k  153
92
Chapter 92
2019-06-09
 6k  104
93
Chapter 93
2019-06-11
 5.9k  153
94
Chapter 94
2019-06-15
 6.2k  257
95
Chapter 95
2019-06-15
 6.2k  186
96
Chapter 96
2019-06-15
 6k  129
97
Chapter 97
2019-06-15
 6.1k  131
98
Chapter 98
2019-06-15
 6k  99
99
Chapter 99
2019-06-15
 6.5k  184
100
Chapter 100
2019-06-15
 6k  101
101
Chapter 101
2019-06-15
 6.6k  173
102
Chapter 102
2019-06-15
 6k  78
103
Chapter 103
2019-06-15
 6.5k  145
104
Chapter 104
2019-06-16
 6.3k  115
105
Chapter 105
2019-06-18
 6.2k  307
106
Chapter 106
2019-06-23
 6.1k  175
107
Chapter 107
2019-06-25
 6.1k  221
108
Chapter 108
2019-06-30
 6k  103
109
Chapter 109
2019-07-02
 6.2k  159
110
Chapter 110
2019-07-07
 6.2k  122
111
Chapter 111
2019-07-08
 5.9k  78
112
Chapter 112
2019-07-09
 6k  192
113
Chapter 113
2019-07-14
 6.3k  194
114
Chapter 114
2019-07-15
 6k  155
115
Chapter 115
2019-07-16
 6.3k  315
116
Chapter 116
2019-07-21
 6k  170
117
Chapter 117
2019-07-22
 5.9k  221
118
Chapter 118
2019-07-23
 6k  208
119
Chapter 119
2019-07-28
 6.1k  175
120
Chapter 120
2019-07-29
 5.9k  239
121
Chapter 121
2019-07-30
 6.1k  173
122
Chapter 122
2019-07-30
 6k  231
123
Chapter 123
2019-07-30
 5.8k  129
124
Chapter 124
2019-07-30
 6.1k  286
125
Chapter 125
2019-07-30
 6.1k  220
126
Chapter 126
2019-07-30
 6k  172
127
Chapter 127
2019-07-30
 5.9k  119
128
Chapter 128
2019-07-30
 5.9k  88
129
Chapter 129
2019-07-30
 5.8k  84
130
Chapter 130
2019-07-30
 5.8k  102
131
Chapter 131
2019-07-30
 5.9k  248
132
Chapter 132
2019-08-04
 5.9k  138
133
Chapter 133
2019-08-05
 6.3k  177
134
Chapter 134
2019-08-06
 6.1k  165
135
Chapter 135
2019-08-11
 6.1k  134
136
Chapter 136
2019-08-12
 6k  294
137
Chapter 137
2019-08-13
 6.4k  272
138
Chapter 138
2019-08-18
 6.4k  385
139
Chapter 139
2019-08-19
 6.6k  355
140
Chapter 140
2019-08-20
 6.3k  134
141
Chapter 141
2019-08-20
 6.5k  212
142
Chapter 142
2019-08-20
 6.4k  118
143
Chapter 143
2019-08-20
 6.4k  153
144
Chapter 144
2019-08-20
 6.2k  125
145
Chapter 145
2019-08-20
 6.5k  185
146
Chapter 146
2019-08-20
 6.2k  134
147
Chapter 147
2019-08-20
 6k  229
148
Chapter 148
2019-08-20
 6.1k  104
149
Chapter 149
2019-08-20
 6.5k  202
150
Chapter 150
2019-08-20
 6.7k  313
151
Chapter 151
2019-08-25
 6.5k  549
152
Chapter 152
2019-08-26
 6.6k  217
153
Chapter 153
2019-08-27
 6.7k  394
154
Chapter 154
2019-09-01
 6.4k  254
155
Chapter 155
2019-09-01
 6.4k  131
156
Chapter 156
2019-09-02
 6.5k  145
157
Chapter 157
2019-09-03
 6.6k  280
158
Chapter 158
2019-09-08
 6.4k  318
159
Chapter 159
2019-09-09
 6.3k  231
160
Chapter 160
2019-09-10
 6.3k  160
161
Chapter 161
2019-09-15
 6.3k  266
162
Chapter 162
2019-09-16
 6.3k  294
163
Chapter 163
2019-09-17
 6.4k  136
164
Chapter 164
2019-09-22
 6.3k  203
165
Chapter 165
2019-09-23
 6.3k  153
166
Chapter 166
2019-09-24
 6.3k  226
167
Chapter 167
2019-09-29
 6.3k  298
168
Chapter 168
2019-09-30
 6.6k  350
169
Chapter 169
2019-10-01
 6.7k  297
170
Chapter 170
2019-10-06
 6.6k  894
171
Chapter 171
2019-10-07
 6.3k  173
172
Chapter 172
2019-10-08
 6.5k  159
173
Chapter 173
2019-10-13
 6.5k  140
174
Chapter 174
2019-10-14
 6.2k  233
175
Chapter 175
2019-10-15
 7k  420
176
Chapter 176
2019-10-20
 6.7k  345
177
Chapter 177
2019-10-21
 6.9k  400
178
Chapter 178
2019-10-22
 6.3k  143
179
Chapter 179
2019-10-27
 7k  491
180
Chapter 180
2019-10-28
 6.4k  240
181
Chapter 181
2019-10-29
 6.8k  267
182
Chapter 182
2019-11-03
 6.2k  218
183
Chapter 183
2019-11-04
 6.3k  217
184
Chapter 184
2019-11-10
 6k  113
185
Chapter 185
2019-11-11
 6.2k  106
186
Chapter 186
2019-11-12
 6.4k  180
187
Chapter 187
2019-11-17
 6.6k  314
188
Chapter 188
2019-11-24
 6.3k  271
189
Chapter 189
2019-12-01
 6.4k  205
190
Chapter 190
2019-12-07
 6.1k  90
191
Chapter 191
2019-12-07
 6.3k  153
192
Chapter 192
2019-12-09
 6.9k  219
193
Chapter 193
2019-12-12
 6.8k  250
194
Chapter 194
2019-12-15
 6.9k  180
195
Chapter 195
2019-12-17
 7.1k  189
196
Chapter 196
2019-12-19
 6.6k  177
197
Chapter 197
2019-12-22
 7.2k  252
198
Chapter 198
2019-12-24
 7.1k  437
199
Chapter 199
2019-12-29
 7k  405
200
Chapter 200
2020-01-05
 7.3k  623
201
Chapter 201
2020-01-12
 6.9k  362
202
Chapter 202
2020-01-19
 7.2k  293
203
Chapter 203
2020-01-26
 7.3k  373
204
Chapter 204
2020-02-02
 6.7k  320
205
Chapter 205
2020-02-04
 6.9k  290
206
Chapter 206
2020-02-05
 6.8k  443
207
Chapter 207
2020-02-09
 7.1k  334
208
Chapter 208
2020-02-11
 6.6k  478
209
Chapter 209
2020-02-12
 7.3k  467
210
Chapter 210
2020-02-16
 6.9k  355
211
Chapter 211
2020-02-18
 7.1k  336
212
Chapter 212
2020-02-19
 7.1k  420
213
Chapter 213
2020-02-23
 6.6k  826
214
Chapter 214
2020-02-25
 7k  207
215
Chapter 215
2020-02-26
 6.6k  261
216
Chapter 216
2020-03-01
 7.1k  388
217
Chapter 217
2020-03-04
 7k  488
218
Chapter 218
2020-03-08
 7.3k  546
219
Chapter 219
2020-03-11
 7.2k  297
220
Chapter 220
2020-03-15
 7.2k  322
221
Chapter 221
2020-03-18
 7k  407
222
Chapter 222
2020-03-22
 7.1k  438
223
Chapter 223
2020-03-25
 7k  387
224
Chapter 224
2020-03-29
 7.5k  365
225
Chapter 225
2020-04-01
 7.1k  296
226
Chapter 226
2020-04-05
 6.6k  204
227
Chapter 227
2020-04-08
 6.4k  243
228
Chapter 228
2020-04-12
 6.8k  240
229
Chapter 229
2020-04-15
 6.7k  269
230
Chapter 230
2020-04-19
 6.9k  501
231
Chapter 231
2020-04-22
 6.9k  750
232
Chapter 232
2020-04-26
 6.7k  459
233
Chapter 233
2020-04-29
 6.7k  289
234
Chapter 234
2020-05-03
 6.5k  272
235
Chapter 235
2020-05-06
 6.3k  296
236
Chapter 236
2020-05-10
 6.4k  412
237
Chapter 237
2020-05-17
 5.9k  137
238
Chapter 238
2020-05-20
 6.2k  275
239
Chapter 239
2020-05-27
 5.9k  311
240
Chapter 240
2020-05-31
 5.8k  128
241
Chapter 241
2020-06-03
 5.7k  171
242
Chapter 242
2020-06-07
 5.8k  216
243
Chapter 243
2020-06-10
 5.9k  221
244
Chapter 244
2020-06-14
 5.8k  155
245
Chapter 245
2020-06-17
 5.9k  159
246
Chapter 246
2020-06-21
 6k  363
247
Chapter 247
2020-06-24
 5.9k  215
248
Chapter 248
2020-06-28
 5.9k  238
249
Chapter 249
2020-07-01
 5.7k  160
250
Chapter 250
2020-07-05
 5.7k  248
251
Chapter 251
2020-07-08
 5.7k  343
252
Chapter 252
2020-07-12
 5.7k  407
253
Chapter 253
2020-07-15
 5.5k  216
254
Chapter 254
2020-07-19
 5.6k  146
255
Chapter 255
2020-07-22
 5.8k  176
256
Chapter 256
2020-07-26
 5.7k  198
257
Chapter 257
2020-07-29
 5.6k  224
258
Chapter 258
2020-08-02
 5.6k  796
259
Chapter 259
2020-08-05
 5.4k  224
260
Chapter 260
2020-08-09
 5.3k  323
261
Chapter 261
2020-08-12
 5.5k  378
262
Chapter 262
2020-08-16
 5.6k  259
263
Chapter 263
2020-08-19
 5.5k  199
264
Chapter 264
2020-08-23
 5.4k  129
265
Chapter 265
2020-08-26
 6.1k  283
266
Chapter 266
2020-08-30
 5.4k  184
267
Chapter 267
2020-09-02
 5.6k  234
268
Chapter 268
2020-09-09
 5.7k  393
269
Chapter 269
2020-09-16
 5.5k  259
270
Chapter 270
2020-09-23
 5k  194
271
Chapter 271
2020-09-30
 4.9k  147
272
Chapter 272
2020-10-07
 4.8k  159
273
Chapter 273
2020-10-14
 4.7k  157
274
Chapter 274
2020-10-21
 4.6k  107
275
Chapter 275
2020-10-28
 4.5k  98
276
Chapter 276
2020-11-04
 4.3k  88
277
Chapter 277
2020-11-11
 4.4k  112
278
Chapter 278
2020-11-18
 4.5k  108
279
Chapter 279
2020-11-25
 4.7k  168
280
Chapter 280
2020-12-02
 4.6k  134
281
Chapter 281
2020-12-09
 4.5k  87
282
Chapter 282
2020-12-16
 4.4k  97
283
Chapter 283
2020-12-23
 4.3k  141
284
Chapter 284
2020-12-30
 4.3k  121
285
Chapter 285
2021-01-06
 4.1k  85
286
Chapter 286
2021-01-13
 4.3k  163
287
Chapter 287
2021-01-20
 4.2k  142
288
Chapter 288
2021-01-27
 4.2k  119
289
Chapter 289
2021-02-03
 4k  156
290
Chapter 290
2021-02-10
 3.9k  158
291
Chapter 291
2021-02-17
 3.9k  124
292
Chapter 292
2021-02-24
 3.7k  158
293
Chapter 293
2021-03-03
 3.8k  173
294
Chapter 294
2021-03-10
 3.5k  122
295
Chapter 295
2021-03-12
 3.3k  97
296
Chapter 296
2021-03-12
 3.3k  75
297
Chapter 297
2021-03-12
 3.1k  28
298
Chapter 298
2021-03-12
 3.3k  55
299
Chapter 299
2021-03-12
 3.2k  27
300
Chapter 300
2021-03-12
 3.2k  40
301
Chapter 301
2021-03-12
 3.4k  164
302
Chapter 302
2021-03-12
 3.3k  77
303
Chapter 303
2021-03-12
 3.3k  83
304
Chapter 304
2021-03-12
 3.8k  268
305
Chapter 305
2021-03-17
 3.8k  228
306
Chapter 306
2021-03-24
 3.6k  203
307
Chapter 307
2021-03-31
 3.6k  184
308
Chapter 308
2021-04-07
 3.8k  291
309
Chapter 309
2021-04-14
 3.5k  217
310
Chapter 310
2021-04-21
 3.7k  258
311
Chapter 311
2021-04-28
 3.6k  162
312
Chapter 312
2021-05-05
 3.3k  239
313
Chapter 313
2021-05-12
 3.4k  191
314
Chapter 314
2021-05-19
 3.2k  229
315
Chapter 315
2021-05-26
 3.4k  241
316
Chapter 316
2021-05-27
 3.4k  257
317
Chapter 317
2021-06-02
 3.3k  214
318
Chapter 318
2021-06-03
 3.4k  314
319
Chapter 319
2021-06-09
 3.1k  197
320
Chapter 320
2021-06-10
 3.3k  277
321
Chapter 321
2021-06-16
 3.3k  264
322
Chapter 322
2021-06-17
 3.3k  224
323
Chapter 323
2021-06-23
 2.9k  175
324
Chapter 324
2021-06-24
 3.1k  582
325
Chapter 325
2021-06-30
 2.8k  246
326
Chapter 326
2021-07-01
 3k  306
327
Chapter 327
2021-07-07
 2.7k  135
328
Chapter 328
2021-07-08
 2.8k  279
329
Chapter 329
2021-07-09
 2.6k  168
330
Chapter 330
2021-07-09
 2.5k  46
331
Chapter 331
2021-07-09
 2.6k  39
332
Chapter 332
2021-07-09
 2.5k  41
333
Chapter 333
2021-07-09
 2.4k  35
334
Chapter 334
2021-07-09
 2.5k  39
335
Chapter 335
2021-07-09
 2.4k  48
336
Chapter 336
2021-07-09
 2.4k  21
337
Chapter 337
2021-07-09
 2.4k  88
338
Chapter 338
2021-07-09
 2.9k  252
339
Chapter 339
2021-07-14
 2.5k  164
340
Chapter 340
2021-07-15
 2.7k  262
341
Chapter 341
2021-07-21
 2.2k  121
342
Chapter 342
2021-07-22
 2.2k  231
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Trường học/Hài Hước/Harem
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play