Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 447 chương    /    (36451)
 Đã cập nhật 447 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-01-15
 15.2k  676
2
Chapter 2
2019-01-15
 11.6k  389
3
Chapter 3
2019-01-15
 10.3k  189
4
Chapter 4
2019-01-15
 10.2k  296
5
Chapter 5
2019-01-15
 10.8k  272
6
Chapter 6
2019-01-15
 9.7k  273
7
Chapter 7
2019-01-15
 9.4k  180
8
Chapter 8
2019-01-15
 9.4k  165
9
Chapter 9
2019-01-15
 8.5k  104
10
Chapter 10
2019-01-15
 8.6k  141
11
Chapter 11
2019-01-15
 8.4k  174
12
Chapter 12
2019-01-15
 8.5k  240
13
Chapter 13
2019-01-15
 8.3k  121
14
Chapter 14
2019-01-15
 8.1k  103
15
Chapter 15
2019-01-15
 7.8k  132
16
Chapter 16
2019-01-17
 8.4k  188
17
Chapter 17
2019-01-20
 7.5k  95
18
Chapter 18
2019-01-24
 7.8k  253
19
Chapter 19
2019-01-27
 7.5k  111
20
Chapter 20
2019-01-31
 7.6k  89
21
Chapter 21
2019-02-03
 7.7k  109
22
Chapter 22
2019-02-07
 7.8k  125
23
Chapter 23
2019-02-10
 8.1k  197
24
Chapter 24
2019-02-14
 7.8k  110
25
Chapter 25
2019-02-17
 7.5k  91
26
Chapter 26
2019-02-21
 7.1k  99
27
Chapter 27
2019-02-24
 7.6k  114
28
Chapter 28
2019-02-28
 7.3k  110
29
Chapter 29
2019-03-03
 7.6k  149
30
Chapter 30
2019-03-07
 7.5k  167
31
Chapter 31
2019-03-10
 7.3k  100
32
Chapter 32
2019-03-14
 7.1k  171
33
Chapter 33
2019-03-17
 7.2k  164
34
Chapter 34
2019-03-21
 7.3k  85
35
Chapter 35
2019-03-24
 7.3k  122
36
Chapter 36
2019-03-28
 6.9k  63
37
Chapter 37
2019-03-31
 6.7k  50
38
Chapter 38
2019-04-02
 7k  59
39
Chapter 39
2019-04-04
 7.1k  95
40
Chapter 40
2019-04-07
 7k  64
41
Chapter 41
2019-04-09
 7.5k  316
42
Chapter 42
2019-04-11
 7.3k  112
43
Chapter 43
2019-04-14
 7.1k  66
44
Chapter 44
2019-04-16
 7.1k  59
45
Chapter 45
2019-04-18
 7.1k  120
46
Chapter 46
2019-04-21
 6.7k  52
47
Chapter 47
2019-04-23
 6.9k  93
48
Chapter 48
2019-04-25
 6.6k  53
49
Chapter 49
2019-04-28
 6.8k  99
50
Chapter 50
2019-04-30
 7k  90
51
Chapter 51
2019-05-02
 6.9k  342
52
Chapter 52
2019-05-05
 6.9k  130
53
Chapter 53
2019-05-07
 6.8k  64
54
Chapter 54
2019-05-09
 6.9k  138
55
Chapter 55
2019-05-12
 7.3k  223
56
Chapter 56
2019-05-14
 7k  79
57
Chapter 57
2019-05-16
 7k  193
58
Chapter 58
2019-05-19
 7k  119
59
Chapter 59
2019-05-21
 7.4k  124
60
Chapter 60
2019-05-23
 7.4k  167
61
Chapter 61
2019-05-26
 6.9k  118
62
Chapter 62
2019-05-30
 6.8k  90
63
Chapter 63
2019-06-02
 7.1k  281
64
Chapter 64
2019-06-06
 6.8k  137
65
Chapter 65
2019-06-08
 6.8k  92
66
Chapter 66
2019-06-08
 6.9k  223
67
Chapter 67
2019-06-08
 7.5k  95
68
Chapter 68
2019-06-08
 6.8k  132
69
Chapter 69
2019-06-08
 7k  188
70
Chapter 70
2019-06-08
 6.2k  72
71
Chapter 71
2019-06-08
 6.2k  52
72
Chapter 72
2019-06-08
 5.9k  40
73
Chapter 73
2019-06-08
 6.1k  85
74
Chapter 74
2019-06-08
 6.3k  117
75
Chapter 75
2019-06-08
 5.7k  70
76
Chapter 76
2019-06-08
 6k  141
77
Chapter 77
2019-06-08
 5.8k  73
78
Chapter 78
2019-06-08
 5.7k  56
79
Chapter 79
2019-06-08
 5.9k  62
80
Chapter 80
2019-06-08
 6k  139
81
Chapter 81
2019-06-08
 6k  133
82
Chapter 82
2019-06-08
 5.7k  49
83
Chapter 83
2019-06-08
 5.7k  35
84
Chapter 84
2019-06-08
 6.1k  286
85
Chapter 85
2019-06-09
 6.3k  227
86
Chapter 86
2019-06-13
 6.2k  144
87
Chapter 87
2019-06-16
 6.1k  100
88
Chapter 88
2019-06-17
 5.9k  179
89
Chapter 89
2019-06-20
 6k  123
90
Chapter 90
2019-06-23
 5.9k  97
91
Chapter 91
2019-06-24
 6.4k  246
92
Chapter 92
2019-06-27
 6.4k  162
93
Chapter 93
2019-06-30
 6.2k  187
94
Chapter 94
2019-07-01
 6k  237
95
Chapter 95
2019-07-01
 6k  161
96
Chapter 96
2019-07-04
 6.2k  112
97
Chapter 97
2019-07-07
 5.9k  110
98
Chapter 98
2019-07-08
 5.9k  168
99
Chapter 99
2019-07-11
 5.8k  161
100
Chapter 100
2019-07-14
 5.7k  91
101
Chapter 101
2019-07-15
 6k  88
102
Chapter 102
2019-07-18
 6.1k  169
103
Chapter 103
2019-07-21
 5.7k  85
104
Chapter 104
2019-07-22
 6.1k  225
105
Chapter 105
2019-07-25
 5.7k  133
106
Chapter 106
2019-07-28
 5.5k  97
107
Chapter 107
2019-07-29
 5.7k  78
108
Chapter 108
2019-08-01
 5.4k  130
109
Chapter 109
2019-08-04
 4.9k  160
110
Chapter 110
2019-08-05
 5.2k  83
111
Chapter 111
2019-08-08
 5.5k  131
112
Chapter 112
2019-08-11
 5.1k  82
113
Chapter 113
2019-08-12
 5.3k  69
114
Chapter 114
2019-08-15
 5.2k  64
115
Chapter 115
2019-08-18
 4.9k  79
116
Chapter 116
2019-08-19
 5k  75
117
Chapter 117
2019-08-22
 4.9k  51
118
Chapter 118
2019-08-25
 4.9k  50
119
Chapter 119
2019-08-26
 5k  109
120
Chapter 120
2019-08-29
 4.9k  138
121
Chapter 121
2019-09-01
 4.6k  66
122
Chapter 122
2019-09-02
 4.9k  92
123
Chapter 123
2019-09-05
 5.1k  130
124
Chapter 124
2019-09-07
 4.8k  95
125
Chapter 125
2019-09-07
 4.6k  64
126
Chapter 126
2019-09-07
 4.7k  60
127
Chapter 127
2019-09-07
 4.6k  30
128
Chapter 128
2019-09-07
 4.7k  34
129
Chapter 129
2019-09-07
 4.8k  90
130
Chapter 130
2019-09-07
 4.7k  36
131
Chapter 131
2019-09-07
 4.4k  46
132
Chapter 132
2019-09-07
 4.5k  35
133
Chapter 133
2019-09-07
 4.5k  61
134
Chapter 134
2019-09-07
 4.6k  47
135
Chapter 135
2019-09-07
 4.7k  57
136
Chapter 136
2019-09-07
 4.5k  47
137
Chapter 137
2019-09-07
 4.5k  28
138
Chapter 138
2019-09-07
 4.4k  43
139
Chapter 139
2019-09-07
 4.4k  36
140
Chapter 140
2019-09-07
 4.6k  20
141
Chapter 141
2019-09-07
 4.4k  45
142
Chapter 142
2019-09-07
 4.5k  29
143
Chapter 143
2019-09-07
 5.2k  155
144
Chapter 144
2019-09-08
 5k  104
145
Chapter 145
2019-09-09
 5.1k  124
146
Chapter 146
2019-09-12
 5.1k  149
147
Chapter 147
2019-09-15
 4.9k  196
148
Chapter 148
2019-09-16
 4.7k  137
149
Chapter 149
2019-09-19
 4.6k  83
150
Chapter 150
2019-09-22
 5k  208
151
Chapter 151
2019-09-23
 4.8k  137
152
Chapter 152
2019-09-26
 4.7k  113
153
Chapter 153
2019-09-29
 4.8k  94
154
Chapter 154
2019-09-30
 4.5k  66
155
Chapter 155
2019-10-03
 4.4k  88
156
Chapter 156
2019-10-06
 4.4k  40
157
Chapter 157
2019-10-07
 4.5k  113
158
Chapter 158
2019-10-10
 4.2k  64
159
Chapter 159
2019-10-13
 4.1k  36
160
Chapter 160
2019-10-14
 4.4k  96
161
Chapter 161
2019-10-17
 4.3k  92
162
Chapter 162
2019-10-20
 4k  73
163
Chapter 163
2019-10-21
 4.3k  91
164
Chapter 164
2019-10-24
 4.1k  58
165
Chapter 165
2019-10-27
 3.9k  67
166
Chapter 166
2019-10-28
 4.1k  85
167
Chapter 167
2019-10-31
 3.9k  73
168
Chapter 168
2019-11-03
 3.8k  48
169
Chapter 169
2019-11-04
 4.2k  62
170
Chapter 170
2019-11-07
 4k  58
171
Chapter 171
2019-11-10
 3.9k  69
172
Chapter 172
2019-11-11
 4.4k  140
173
Chapter 173
2019-11-14
 4.2k  101
174
Chapter 174
2019-11-17
 3.8k  62
175
Chapter 175
2019-11-18
 3.9k  66
176
Chapter 176
2019-11-21
 3.8k  68
177
Chapter 177
2019-11-24
 4k  134
178
Chapter 178
2019-11-25
 3.9k  84
179
Chapter 179
2019-11-28
 3.9k  55
180
Chapter 180
2019-12-01
 3.7k  41
181
Chapter 181
2019-12-02
 4.3k  218
182
Chapter 182
2019-12-05
 3.9k  89
183
Chapter 183
2019-12-08
 3.7k  51
184
Chapter 184
2019-12-09
 3.7k  52
185
Chapter 185
2019-12-12
 3.5k  46
186
Chapter 186
2019-12-15
 3.6k  34
187
Chapter 187
2019-12-16
 3.5k  111
188
Chapter 188
2019-12-19
 3.6k  39
189
Chapter 189
2019-12-22
 3.8k  47
190
Chapter 190
2019-12-23
 4.3k  137
191
Chapter 191
2019-12-26
 3.8k  72
192
Chapter 192
2019-12-29
 3.9k  57
193
Chapter 193
2019-12-30
 4.2k  94
194
Chapter 194
2020-01-02
 4.7k  189
195
Chapter 195
2020-01-04
 3.8k  64
196
Chapter 196
2020-01-04
 3.6k  75
197
Chapter 197
2020-01-04
 3.5k  32
198
Chapter 198
2020-01-04
 3.3k  45
199
Chapter 199
2020-01-04
 3.5k  27
200
Chapter 200
2020-01-04
 3.3k  21
201
Chapter 201
2020-01-04
 3.3k  26
202
Chapter 202
2020-01-04
 3.3k  40
203
Chapter 203
2020-01-04
 3.3k  29
204
Chapter 204
2020-01-04
 3.3k  34
205
Chapter 205
2020-01-04
 3.5k  62
206
Chapter 206
2020-01-04
 3.4k  24
207
Chapter 207
2020-01-04
 3.3k  23
208
Chapter 208
2020-01-04
 3.4k  76
209
Chapter 209
2020-01-04
 3.3k  52
210
Chapter 210
2020-01-04
 3.2k  37
211
Chapter 211
2020-01-04
 3.3k  109
212
Chapter 212
2020-01-04
 3.3k  56
213
Chapter 213
2020-01-04
 3.3k  35
214
Chapter 214
2020-01-04
 3.6k  111
215
Chapter 215
2020-01-05
 4.1k  112
216
Chapter 216
2020-01-06
 4k  182
217
Chapter 217
2020-01-09
 3.9k  177
218
Chapter 218
2020-01-12
 3.6k  94
219
Chapter 219
2020-01-13
 3.8k  76
220
Chapter 220
2020-01-16
 3.7k  87
221
Chapter 221
2020-01-18
 3.3k  58
222
Chapter 222
2020-01-18
 3.3k  30
223
Chapter 223
2020-01-18
 3.6k  86
224
Chapter 224
2020-01-18
 3.4k  27
225
Chapter 225
2020-01-18
 3.6k  43
226
Chapter 226
2020-01-18
 3.2k  20
227
Chapter 227
2020-01-18
 3.3k  24
228
Chapter 228
2020-01-18
 3.2k  36
229
Chapter 229
2020-01-18
 3.3k  65
230
Chapter 230
2020-01-18
 3.2k  31
231
Chapter 231
2020-01-18
 3.2k  49
232
Chapter 232
2020-01-18
 3.1k  66
233
Chapter 233
2020-01-18
 3k  50
234
Chapter 234
2020-01-18
 3.2k  87
235
Chapter 235
2020-01-18
 3.1k  38
236
Chapter 236
2020-01-18
 3k  50
237
Chapter 237
2020-01-18
 3k  57
238
Chapter 238
2020-01-18
 3k  48
239
Chapter 239
2020-01-18
 3k  28
240
Chapter 240
2020-01-18
 3.3k  101
241
Chapter 241
2020-01-19
 3.7k  98
242
Chapter 242
2020-01-20
 3.5k  122
243
Chapter 243
2020-01-23
 3.7k  102
244
Chapter 244
2020-01-26
 3.4k  105
245
Chapter 245
2020-01-27
 3.5k  96
246
Chapter 246
2020-01-30
 3.3k  108
247
Chapter 247
2020-02-02
 3.2k  114
248
Chapter 248
2020-02-03
 3.4k  100
249
Chapter 249
2020-02-06
 3.5k  120
250
Chapter 250
2020-02-09
 3.2k  72
251
Chapter 251
2020-02-10
 3.2k  62
252
Chapter 252
2020-02-13
 3.6k  332
253
Chapter 253
2020-02-16
 3.2k  134
254
Chapter 254
2020-02-17
 3.2k  135
255
Chapter 255
2020-02-20
 3.2k  231
256
Chapter 256
2020-02-23
 2.9k  58
257
Chapter 257
2020-02-24
 2.9k  66
258
Chapter 258
2020-02-27
 3k  78
259
Chapter 259
2020-03-01
 3.1k  78
260
Chapter 260
2020-03-02
 3k  61
261
Chapter 261
2020-03-05
 2.8k  79
262
Chapter 262
2020-03-08
 2.6k  83
263
Chapter 263
2020-03-09
 2.7k  207
264
Chapter 264
2020-03-12
 2.7k  359
265
Chapter 265
2020-03-15
 2.7k  386
266
Chapter 266
2020-03-16
 3.1k  201
267
Chapter 267
2020-03-19
 3.2k  105
268
Chapter 268
2020-03-21
 2.7k  64
269
Chapter 269
2020-03-21
 2.4k  42
270
Chapter 270
2020-03-21
 2.6k  117
271
Chapter 271
2020-03-21
 2.5k  63
272
Chapter 272
2020-03-21
 2.3k  63
273
Chapter 273
2020-03-21
 2.4k  58
274
Chapter 274
2020-03-21
 2.3k  244
275
Chapter 275
2020-03-21
 2.2k  56
276
Chapter 276
2020-03-21
 2.3k  52
277
Chapter 277
2020-03-21
 2.2k  17
278
Chapter 278
2020-03-21
 2.2k  28
279
Chapter 279
2020-03-21
 2.3k  48
280
Chapter 280
2020-03-21
 2.2k  29
281
Chapter 281
2020-03-21
 2.4k  76
282
Chapter 282
2020-03-21
 2.7k  83
283
Chapter 283
2020-03-22
 3k  119
284
Chapter 284
2020-03-23
 3.3k  142
285
Chapter 285
2020-03-26
 3.1k  113
286
Chapter 286
2020-03-29
 2.9k  88
287
Chapter 287
2020-03-30
 2.9k  131
288
Chapter 288
2020-04-02
 2.8k  85
289
Chapter 289
2020-04-05
 2.7k  62
290
Chapter 290
2020-04-06
 2.8k  76
291
Chapter 291
2020-04-09
 2.9k  122
292
Chapter 292
2020-04-12
 2.7k  343
293
Chapter 293
2020-04-13
 2.8k  120
294
Chapter 294
2020-04-16
 2.8k  108
295
Chapter 295
2020-04-19
 2.6k  135
296
Chapter 296
2020-04-20
 2.5k  57
297
Chapter 297
2020-04-23
 2.5k  72
298
Chapter 298
2020-04-26
 2.4k  45
299
Chapter 299
2020-04-27
 2.4k  99
300
Chapter 300
2020-04-30
 2.4k  79
301
Chapter 301
2020-05-03
 2.2k  46
302
Chapter 302
2020-05-04
 2.4k  77
303
Chapter 303
2020-05-07
 2.2k  54
304
Chapter 304
2020-05-10
 2k  38
305
Chapter 305
2020-05-11
 2.1k  66
306
Chapter 306
2020-05-14
 1.7k  26
307
Chapter 307
2020-05-14
 1.6k  29
308
Chapter 308
2020-05-14
 1.6k  17
309
Chapter 309
2020-05-14
 1.5k  9
310
Chapter 310
2020-05-14
 1.6k  28
311
Chapter 311
2020-05-14
 1.5k  14
312
Chapter 312
2020-05-14
 1.5k  16
313
Chapter 313
2020-05-14
 1.6k  17
314
Chapter 314
2020-05-14
 1.5k  19
315
Chapter 315
2020-05-14
 1.5k  28
316
Chapter 316
2020-05-14
 1.4k  17
317
Chapter 317
2020-05-14
 1.5k  22
318
Chapter 318
2020-05-14
 1.6k  28
319
Chapter 319
2020-05-14
 1.5k  24
320
Chapter 320
2020-05-14
 1.5k  28
321
Chapter 321
2020-05-14
 2k  87
322
Chapter 322
2020-05-17
 2k  65
323
Chapter 323
2020-05-18
 1.8k  60
324
Chapter 324
2020-05-21
 1.9k  57
325
Chapter 325
2020-05-24
 1.7k  40
326
Chapter 326
2020-05-25
 1.7k  52
327
Chapter 327
2020-05-28
 1.5k  41
328
Chapter 328
2020-05-28
 1.2k  11
329
Chapter 329
2020-05-28
 1.2k  17
330
Chapter 330
2020-05-28
 1.3k  19
331
Chapter 331
2020-05-28
 1.2k  11
332
Chapter 332
2020-05-28
 1.2k  6
333
Chapter 333
2020-05-28
 1.2k  13
334
Chapter 334
2020-05-28
 1.3k  25
335
Chapter 335
2020-05-28
 1.2k  15
336
Chapter 336
2020-05-28
 1.2k  10
337
Chapter 337
2020-05-28
 1.3k  21
338
Chapter 338
2020-05-28
 1.2k  13
339
Chapter 339
2020-05-28
 1.2k  14
340
Chapter 340
2020-05-28
 1.2k  6
341
Chapter 341
2020-05-28
 1.2k  5
342
Chapter 342
2020-05-28
 1.9k  109
343
Chapter 343
2020-05-31
 1.6k  111
344
Chapter 344
2020-06-01
 1.6k  76
345
Chapter 345
2020-06-04
 1.5k  66
346
Chapter 346
2020-06-07
 1.4k  53
347
Chapter 347
2020-06-08
 1.3k  49
348
Chapter 348
2020-06-11
 1.2k  58
349
Chapter 349
2020-06-14
 1.1k  43
350
Chapter 350
2020-06-15
 1.3k  70
351
Chapter 351
2020-06-18
 1.2k  53
352
Chapter 352
2020-06-21
 1.1k  27
353
Chapter 353
2020-06-22
 1.1k  35
354
Chapter 354
2020-06-25
 1.3k  79
355
Chapter 355
2020-06-28
 1.2k  47
356
Chapter 356
2020-06-29
 1.2k  85
357
Chapter 357
2020-07-02
 1.4k  136
358
Chapter 358
2020-07-05
 1.1k  51
359
Chapter 359
2020-07-06
 1.1k  40
360
Chapter 360
2020-07-09
 1.1k  56
361
Chapter 361
2020-07-12
 985  21
362
Chapter 362
2020-07-13
 1k  38
363
Chapter 363
2020-07-16
 965  33
364
Chapter 364
2020-07-19
 906  42
365
Chapter 365
2020-07-20
 986  30
366
Chapter 366
2020-07-23
 1.1k  30
367
Chapter 367
2020-07-26
 1.1k  27
368
Chapter 368
2020-07-27
 1.1k  31
369
Chapter 369
2020-07-30
 1k  28
370
Chapter 370
2020-08-02
 919  32
371
Chapter 371
2020-08-03
 919  27
372
Chapter 372
2020-08-06
 1.1k  50
373
Chapter 373
2020-08-09
 839  16
374
Chapter 374
2020-08-10
 906  24
375
Chapter 375
2020-08-13
 956  25
376
Chapter 376
2020-08-16
 872  18
377
Chapter 377
2020-08-17
 964  22
378
Chapter 378
2020-08-20
 909  20
379
Chapter 379
2020-08-23
 852  21
380
Chapter 380
2020-08-24
 933  17
381
Chapter 381
2020-08-27
 862  28
382
Chapter 382
2020-08-30
 890  39
383
Chapter 383
2020-08-31
 886  35
384
Chapter 384
2020-09-03
 984  43
385
Chapter 385
2020-09-06
 821  24
386
Chapter 386
2020-09-07
 846  16
387
Chapter 387
2020-09-10
 863  26
388
Chapter 388
2020-09-13
 747  22
389
Chapter 389
2020-09-14
 800  18
390
Chapter 390
2020-09-17
 816  23
391
Chapter 391
2020-09-20
 779  15
392
Chapter 392
2020-09-21
 776  18
393
Chapter 393
2020-09-24
 697  13
394
Chapter 394
2020-09-27
 755  14
395
Chapter 395
2020-09-28
 708  24
396
Chapter 396
2020-10-01
 787  18
397
Chapter 397
2020-10-04
 726  25
398
Chapter 398
2020-10-05
 792  31
399
Chapter 399
2020-10-08
 804  17
400
Chapter 400
2020-10-11
 734  14
401
Chapter 401
2020-10-12
 725  25
402
Chapter 402
2020-10-15
 736  20
403
Chapter 403
2020-10-18
 706  14
404
Chapter 404
2020-10-19
 676  15
405
Chapter 405
2020-10-22
 692  6
406
Chapter 406
2020-10-25
 679  16
407
Chapter 407
2020-10-26
 731  31
408
Chapter 408
2020-10-29
 705  19
409
Chapter 409
2020-11-01
 642  18
410
Chapter 410
2020-11-02
 711  35
411
Chapter 411
2020-11-05
 633  12
412
Chapter 412
2020-11-08
 579  17
413
Chapter 413
2020-11-09
 594  24
414
Chapter 414
2020-11-10
 473  9
415
Chapter 415
2020-11-10
 442  2
416
Chapter 416
2020-11-10
 448  11
417
Chapter 417
2020-11-10
 442  4
418
Chapter 418
2020-11-10
 456  7
419
Chapter 419
2020-11-10
 447  4
420
Chapter 420
2020-11-10
 477  4
421
Chapter 421
2020-11-10
 483  11
422
Chapter 422
2020-11-10
 470  11
423
Chapter 423
2020-11-10
 736  19
424
Chapter 424
2020-11-12
 666  34
425
Chapter 425
2020-11-15
 593  15
426
Chapter 426
2020-11-16
 733  23
427
Chapter 427
2020-11-19
 767  32
428
Chapter 428
2020-11-22
 660  18
429
Chapter 429
2020-11-23
 638  25
430
Chapter 430
2020-11-26
 623  18
431
Chapter 431
2020-11-29
 597  18
432
Chapter 432
2020-11-30
 677  20
433
Chapter 433
2020-12-03
 655  41
434
Chapter 434
2020-12-06
 638  25
435
Chapter 435
2020-12-07
 683  31
436
Chapter 436
2020-12-10
 646  18
437
Chapter 437
2020-12-13
 575  10
438
Chapter 438
2020-12-14
 557  8
439
Chapter 439
2020-12-17
 614  15
440
Chapter 440
2020-12-20
 626  24
441
Chapter 441
2020-12-21
 590  23
442
Chapter 442
2020-12-24
 637  36
443
Chapter 443
2020-12-27
 648  17
444
Chapter 444
2020-12-28
 758  33
445
Chapter 445
2021-01-02
 791  35
446
Chapter 446
2021-01-09
 912  39
447
Chapter 447
2021-01-16
 2.9k  283
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play