Hành động / Tình yêu / Mạo Hiểm / Đang cập nhật

Lời Nguyền Ngàn Năm

SaManHua
Bắt đầu xem Ch.1
4.6
Updated 81 Episodes
1
Chapter 1
2019-03-28  3640  123
2
Chapter 2
2019-03-28  2710  102
3
Chapter 3
2019-03-28  2331  33
4
Chapter 4
2019-03-28  2412  102
5
Chapter 5
2019-03-28  2207  43
6
Chapter 6
2019-03-28  2104  63
7
Chapter 7
2019-03-28  2045  52
8
Chapter 8
2019-03-28  2087  44
9
Chapter 9
2019-03-28  2031  33
10
Chapter 10
2019-03-28  2236  75
11
Chapter 11
2019-04-01  1977  51
12
Chapter 12
2019-04-02  2065  58
13
Chapter 13
2019-04-08  1984  50
14
Chapter 14
2019-04-09  1934  50
15
Chapter 15
2019-04-15  1818  38
16
Chapter 16
2019-04-16  1807  51
17
Chapter 17
2019-04-22  1685  46
18
Chapter 18
2019-04-23  1723  46
19
Chapter 19
2019-04-29  1706  49
20
Chapter 20
2019-04-30  1811  75
21
Chapter 21
2019-05-06  1738  26
22
Chapter 22
2019-05-07  1699  55
23
Chapter 23
2019-05-13  1639  71
24
Chapter 24
2019-05-14  1641  61
25
Chapter 25
2019-05-20  1691  71
26
Chapter 26
2019-05-21  1559  47
27
Chapter 27
2019-05-24  1469  22
28
Chapter 28
2019-05-27  1494  28
29
Chapter 29
2019-05-31  1546  103
30
Chapter 30
2019-06-03  1485  55
31
Chapter 31
2019-06-07  1447  26
32
Chapter 32
2019-06-10  1538  105
33
Chapter 33
2019-06-14  1375  20
34
Chapter 34
2019-06-17  1470  38
35
Chapter 35
2019-06-21  1488  30
36
Chapter 36
2019-06-24  1478  53
37
Chapter 37
2019-06-28  1467  32
38
Chapter 38
2019-07-01  1457  26
39
Chapter 39
2019-07-05  1405  23
40
Chapter 40
2019-07-08  1441  28
41
Chapter 41
2019-07-12  1433  44
42
Chapter 42
2019-07-14  1217  19
43
Chapter 43
2019-07-14  1196  7
44
Chapter 44
2019-07-14  1226  42
45
Chapter 45
2019-07-14  1238  29
46
Chapter 46
2019-07-14  1278  39
47
Chapter 47
2019-07-14  1207  28
48
Chapter 48
2019-07-14  1281  34
49
Chapter 49
2019-07-14  1250  34
50
Chapter 50
2019-07-14  1221  23
51
Chapter 51
2019-07-14  1444  55
52
Chapter 52
2019-07-15  1571  73
53
Chapter 53
2019-07-19  1529  59
54
Chapter 54
2019-07-22  1463  55
55
Chapter 55
2019-07-26  1484  45
56
Chapter 56
2019-07-29  1391  116
57
Chapter 57
2019-08-02  1349  44
58
Chapter 58
2019-08-05  1323  44
59
Chapter 59
2019-08-09  1331  37
60
Chapter 60
2019-08-12  1437  120
61
Chapter 61
2019-08-16  1411  94
62
Chapter 62
2019-08-19  1420  104
63
Chapter 63
2019-08-23  1255  50
64
Chapter 64
2019-08-26  1317  93
65
Chapter 65
2019-08-30  1480  158
66
Chapter 66
2019-09-02  1440  155
67
Chapter 67
2019-09-06  1318  167
68
Chapter 68
2019-09-09  1303  78
69
Chapter 69
2019-09-13  1239  58
70
Chapter 70
2019-09-16  994  38
71
Chapter 71
2019-09-16  853  31
72
Chapter 72
2019-09-16  861  17
73
Chapter 73
2019-09-16  861  16
74
Chapter 74
2019-09-16  917  25
75
Chapter 75
2019-09-16  926  26
76
Chapter 76
2019-09-16  883  9
77
Chapter 77
2019-09-16  869  18
78
Chapter 78
2019-09-16  860  29
79
Chapter 79
2019-09-16  837  9
80
Chapter 80
2019-09-16  1191  89
81
Chapter 81
2019-09-20  1565  454
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
support@mangatoon.mobi
Send your comics to email
contribute@mangatoon.mobi
Facebook
English
Bahasa indonesia
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play