Hành động / Tình yêu / Mạo Hiểm

Lời Nguyền Ngàn Năm

SaManHua
Bắt đầu xem Ch.1
4.6
Updated 81 Episodes
1
Chapter 1
2019-03-28  3426  120
2
Chapter 2
2019-03-28  2571  98
3
Chapter 3
2019-03-28  2198  27
4
Chapter 4
2019-03-28  2281  100
5
Chapter 5
2019-03-28  2101  43
6
Chapter 6
2019-03-28  2003  60
7
Chapter 7
2019-03-28  1946  51
8
Chapter 8
2019-03-28  1986  42
9
Chapter 9
2019-03-28  1933  31
10
Chapter 10
2019-03-28  2142  75
11
Chapter 11
2019-04-01  1890  50
12
Chapter 12
2019-04-02  1975  56
13
Chapter 13
2019-04-08  1900  50
14
Chapter 14
2019-04-09  1848  49
15
Chapter 15
2019-04-15  1742  38
16
Chapter 16
2019-04-16  1729  51
17
Chapter 17
2019-04-22  1605  46
18
Chapter 18
2019-04-23  1647  45
19
Chapter 19
2019-04-29  1642  48
20
Chapter 20
2019-04-30  1732  74
21
Chapter 21
2019-05-06  1656  26
22
Chapter 22
2019-05-07  1621  55
23
Chapter 23
2019-05-13  1559  70
24
Chapter 24
2019-05-14  1568  61
25
Chapter 25
2019-05-20  1615  69
26
Chapter 26
2019-05-21  1485  49
27
Chapter 27
2019-05-24  1400  21
28
Chapter 28
2019-05-27  1428  28
29
Chapter 29
2019-05-31  1475  105
30
Chapter 30
2019-06-03  1415  54
31
Chapter 31
2019-06-07  1379  27
32
Chapter 32
2019-06-10  1466  103
33
Chapter 33
2019-06-14  1308  21
34
Chapter 34
2019-06-17  1399  37
35
Chapter 35
2019-06-21  1415  30
36
Chapter 36
2019-06-24  1408  52
37
Chapter 37
2019-06-28  1399  32
38
Chapter 38
2019-07-01  1388  25
39
Chapter 39
2019-07-05  1343  22
40
Chapter 40
2019-07-08  1374  28
41
Chapter 41
2019-07-12  1363  44
42
Chapter 42
2019-07-14  1145  19
43
Chapter 43
2019-07-14  1128  8
44
Chapter 44
2019-07-14  1154  42
45
Chapter 45
2019-07-14  1165  26
46
Chapter 46
2019-07-14  1195  38
47
Chapter 47
2019-07-14  1133  27
48
Chapter 48
2019-07-14  1211  29
49
Chapter 49
2019-07-14  1170  32
50
Chapter 50
2019-07-14  1147  23
51
Chapter 51
2019-07-14  1364  55
52
Chapter 52
2019-07-15  1493  75
53
Chapter 53
2019-07-19  1450  62
54
Chapter 54
2019-07-22  1382  55
55
Chapter 55
2019-07-26  1392  45
56
Chapter 56
2019-07-29  1307  116
57
Chapter 57
2019-08-02  1271  42
58
Chapter 58
2019-08-05  1238  43
59
Chapter 59
2019-08-09  1244  36
60
Chapter 60
2019-08-12  1333  117
61
Chapter 61
2019-08-16  1306  94
62
Chapter 62
2019-08-19  1305  105
63
Chapter 63
2019-08-23  1154  51
64
Chapter 64
2019-08-26  1207  88
65
Chapter 65
2019-08-30  1357  158
66
Chapter 66
2019-09-02  1325  157
67
Chapter 67
2019-09-06  1194  157
68
Chapter 68
2019-09-09  1163  78
69
Chapter 69
2019-09-13  1090  61
70
Chapter 70
2019-09-16  806  36
71
Chapter 71
2019-09-16  672  22
72
Chapter 72
2019-09-16  673  11
73
Chapter 73
2019-09-16  672  11
74
Chapter 74
2019-09-16  713  21
75
Chapter 75
2019-09-16  722  23
76
Chapter 76
2019-09-16  695  8
77
Chapter 77
2019-09-16  670  14
78
Chapter 78
2019-09-16  661  25
79
Chapter 79
2019-09-16  649  9
80
Chapter 80
2019-09-16  987  93
81
Chapter 81
2019-09-20  682  73
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
support@mangatoon.mobi
Send your comics to email
contribute@mangatoon.mobi
Facebook
English
Bahasa indonesia
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Reviana
+62 81385018212
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play