Hành động / Tình yêu / Viễn tưởng / Mạo Hiểm

Huyền Thoại Kị Sĩ

SaManHua
Bắt đầu xem Ch.1
4.7
💝Muội Muội💝
bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nbão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đêữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê bão nữa đê
Ngoc Han Nguyen: bảo ji mà bảo😤😤sập nhà chết àk?! 😊😊
Linh linh: rảnh rỗi ha 😁
total 2 replies
Nguyen Lam Ngoc
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão
Hoài Nhi Lê: Bão tôi ko muốn bão
Ngoc Han Nguyen: ui giời lại một thanh niên ngu ng mong bão nua này, bão cho chết ng àk?! hêêê~khô quá cuộc sống toàn những thanh nien thế này à??!😆😆😆
total 4 replies
Na
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bãobão bão bão bão bão bão bão bão
Ngoc Han Nguyen: ơi giời!! sao nhieu ng mong bão thế bão nhieu sập nhà lũ lụt zùi seo~😆😆😆
SỮA CUTE: Sữa có biết đâu
total 8 replies
💚Kaori Satsuki💚
bão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bãobão bão
mê đọc truyện ❤️❤️: thật sự muốn nhưng. bạn ơi ?????
có thấy mỏi cái tay mk ko
Bé Cún: mỏi tay ko bn yêu
total 3 replies
Minh Thư
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác tác giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả
Ni Ni: mơn Bn đã cho mình biết nha, lần đầu tiên tải ứng dụng này thì mình hơi lúa cảm ơn bn nhìu
♡☆ BLACK PINK☆♡: bão có nghĩa là cùng 1 lúc ra nhìu chap ý
total 3 replies
Ngọc Linh
hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng
Minh Anh
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão
Cuc Vu
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê
Mẹo Sẹo Lẹo Kẹo: uk Mà Bão đi 😂😂
Cuc Vu: qua mỏi tay luôn
total 4 replies
Mai Liên
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão."..........,........................ bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão
CHUỐI NHỎ
Các bạn có thấy ông kỵ sĩ tào lao không
Yêu người ta thì phải tỏ tình bằng nhiều cách khác nhau đếm không xuể ai đâu lại yêu bằng cách đi làm nô lệ lỡ nó ko yêu mình thì mình sẽ phí mất cả thời thanh xuân
Sẽ có vài người nói ừ đúng rồi tình yêu là phải làm cho người mình yêu nhưng cái gì cũng có chừng mực làm vậy chắc gì nó yêu mình còn khi nãy nó nói nó yêu thực chất là nó chỉ muốn sự đeo bám luôn được người ta coi trọng thôi chứ lúc lâu là nó chán nó chia tay như đúng rồi ấy
Không biết gì về tình yêu mà cho rằng mình hi sinh vì tình yêu cái đó ko phải là hi sinh mà là NGU ấy
Cảm thấy bức xúc dùm
Có gì không phải thì mấy bạn nói nha chứ nếu tinh ý về tình yêu thì sẽ hiểu được
Vicky Tong: Đọc hoài vẫn ko hiểu đang nói về ai 😅😅😅
Thảo Lê Phương: @taehuynh kim tác giả vivibear là nữ nha
total 11 replies
👑 Even 👑
xin chào mọi người ạ!
Băng đag có một nhóm vẽ nho nhỏ trên zalo ở đây bn nào thích vẽ, vẽ xấu hay đẹp mà nếu muốn tham gia nhóm thì liên hệ với băng :
👉0967832445👈
Và băng nói luôn : Nhóm băng không tuyển cá cảnh nha❄
- Cần lắm thành Viên mặn và ib nhóm thường xuyên nha🌱
- Luật nhóm tương đối dễ nên mọi người yên tâm ⛄
Cảm ơn các bạn dành time để đọc tin nhắn này 🌹Băng hy vọng mọi người tham gia cho vui ạ
Chúc mn đọc truyện vv⭐⭐⭐
Lucy Heartfilia: gặp bạn cùng tuổi ♡♡
👑 Even 👑: ừkm 😊
total 13 replies
Hương Bùi Thị
gắp thịt thôi cx đắc ý, gắp đậu cao thủ nè
thủy linh Nabi: đúng đúng đúng đúng và đúng
total 1 replies
hello mn
bão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đibão đi
Lacy Chi lien: bão gì mới được chứ
Trịnh Thu: bão đến bay nhà lun 😂😂😂:D
total 2 replies
👑 Even 👑
xin chào mọi người ạ!
Băng đag có một nhóm vẽ nho nhỏ trên zalo ở đây bn nào thích vẽ, vẽ xấu hay đẹp mà nếu muốn tham gia nhóm thì liên hệ với băng :
👉0967832445👈
Và băng nói luôn : Nhóm băng không tuyển cá cảnh nha❄
- Cần lắm thành Viên mặn và ib nhóm thường xuyên nha🌱
- Luật nhóm tương đối dễ nên mọi người yên tâm ⛄
Cảm ơn các bạn dành time để đọc tin nhắn này 🌹Băng hy vọng mọi người tham gia cho vui ạ
Chúc mn đọc truyện vv⭐⭐⭐
👑 Even 👑: ok bn
tuyết trắng : cho minh tham gia voi
total 2 replies
Oc Nguyễn
👑🌺 Hậu cung MANGA+ANIME 🌺👑
Xin chào các tỷ muội huynh đệ.
🤴 Hậu cung chúng mình đang tuyển thêm thành viên 👸
Ở đây mọi người có thể có các chức vị khác nhau 💌 cùng nhau xuyên về cổ đại, một thế giới giai cấp hoàn toàn mới.💎💎
❤ 2k trở đi ai ai cũng được đón chào ❤
👉 0396821491 👈 vào zalo nhấp tìm bạn sẽ không hối tiếc.
🍁 Làm quen thêm bạn bè cũng đâu tổn hại, đúng không? 🍁

❤ Mong gặp lại các huynh muội trong hậu cung ❤
🌻 Cảm ơn nhiều vì đã lắng nghe 🌻

🥀 M.n đọc truyện vui vẻ 🥀
Nguyễn Yến: mình vào nhed
total 1 replies
Lê Thị Thanh Nhàn
Arthur giống chó kìa
~ღ~ ცყ ოყ ჩყხ ძყი ლდრ : Chó tên Anh Thu là hợp nhất :3
Ma kết : đẹp trai hai lai giống chó đúng hơn
total 3 replies
pikachu cute
* BẠN CÓ THƯ TRONG THÙNG *📩
Mong mm dành ít thời gian để đọc😙😬
Em cx xin lỗi ❤vì đã gây ảnh hưởng đến mn ❤
Bạn em có một nhóm trên zalo 🍀 mn rất vui vẻ và hòa đồng 🍀
Nhóm còn chơi trò chơi 🔪xuyên không về thời trung cổ 🔪 nghe có vẻ dản dị nhưng mà chơi thì khá bá đạo đó 🔪🔪🔪
💎2k đến 2k9 đc chào đón nồng nhiệt 💎
💶 mấy chế muốn vào nhóm thì hãy nhập sđt👉*0396821491*👈
Thanks mn vì đã dành chút thời gian để đọc bản tin này nha !!!
Chúc mn đọc truyện vv💻
pikachu cute: ????????
Hồ Thanh Vân: wow
bạn nói thật chứ
total 2 replies
Hồng Gấm
ôi na9 bắt đầu ghen rồi bây giờ na8 đang bắt đầu thích nữ9 rồi
Loạn Ngôn: Có 3 na8 thick Lâm Linh, những ng còn lại có cảm tình
Hồng Gấm: thật ko
total 24 replies
Phương Vy Đoàn
chap cuối thì nữ 9 về thế giới của mình rồi sau đó đi qua nước Anh để chơi thì gặp nam 9 đg cưỡi ngựa đi vs một đoàn người đi giữ phố rồi rướt nữ chính lên lên ngựa rồi nói là bây h to CX đc nhìn thấy thế giới của em
Phương Vy Đoàn: ừ đúng luôn rồi đó
Fan cuồng anime: té sấp mặt r na9 ms cíu đó chớ
total 10 replies
«₱AY★K¥A»
Arthur là một hải tặc từ nhỏ cậu đã muốn làm siêu xayda bán hành saitama đánh bại songoku chiến thắng luffy để trở thành hokage ăn thịt sasuke cướp lấy susano đi tìm doraemon cướp lấy death note để solo với conan hẹn họ với pico bắt cóc lucy đập đầu natsu solo harem với rito chơi game thắng king...
Mệt quá không làm nữa mà được 100 like hết mệt :v (đùa thôi) :v
#hikari
♓🎨Saikou🎨💜: móa bắt cóc Lucy đập đầu natsu!!😂😂😂
total 1 replies
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
support@mangatoon.mobi
Send your comics to email
contribute@mangatoon.mobi
Facebook
English
Bahasa indonesia
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Reviana
+62 81385018212
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play