Ông Chồng Bá Đạo Mau Quỳ Xuống!
Tình yêu

Ông Chồng Bá Đạo Mau Quỳ Xuống!

Daxingdao Comic
Ông Chồng Bá Đạo Mau Quỳ Xuống!
Bắt đầu xem Ch.1
4.3
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 84 Episodes
1
Chapter 1
2020-04-24  12199  713
2
Chapter 2
2020-04-24  11182  380
3
Chapter 3
2020-04-24  9756  284
4
Chapter 4
2020-04-24  8879  170
5
Chapter 5
2020-04-24  8421  409
6
Chapter 6
2020-04-24  7838  270
7
Chapter 7
2020-04-24  7720  375
8
Chapter 8
2020-04-24  7089  251
9
Chapter 9
2020-04-24  6883  130
10
Chapter 10
2020-04-24  8708  481
11
Chapter 11
2020-04-26  6978  288
12
Chapter 12
2020-04-30  5996  293
13
Chapter 13
2020-05-03  5688  199
14
Chapter 14
2020-05-07  5530  157
15
Chapter 15
2020-05-10  5494  95
16
Chapter 16
2020-05-14  5480  136
17
Chapter 17
2020-05-17  5177  101
18
Chapter 18
2020-05-21  4557  99
19
Chapter 19
2020-05-24  4130  201
20
Chapter 20
2020-05-28  3754  141
21
Chapter 21
2020-05-31  4176  319
22
Chapter 22
2020-06-04  3959  131
23
Chapter 23
2020-06-07  4092  108
24
Chapter 24
2020-06-11  3600  79
25
Chapter 25
2020-06-14  3865  74
26
Chapter 26
2020-06-18  4004  100
27
Chapter 27
2020-06-21  4120  269
28
Chapter 28
2020-06-25  3700  69
29
Chapter 29
2020-06-28  3561  76
30
Chapter 30
2020-07-02  3782  103
31
Chapter 31
2020-07-05  3457  61
32
Chapter 32
2020-07-09  3648  192
33
Chapter 33
2020-07-12  3612  347
34
Chapter 34
2020-07-16  3100  130
35
Chapter 35
2020-07-16  2817  100
36
Chapter 36
2020-07-16  2828  41
37
Chapter 37
2020-07-16  2656  18
38
Chapter 38
2020-07-16  2740  35
39
Chapter 39
2020-07-16  2842  79
40
Chapter 40
2020-07-16  2764  156
41
Chapter 41
2020-07-16  2814  129
42
Chapter 42
2020-07-16  2531  92
43
Chapter 43
2020-07-16  2657  78
44
Chapter 44
2020-07-16  3560  683
45
Chapter 45
2020-07-19  3385  345
46
Chapter 46
2020-07-23  3252  198
47
Chapter 47
2020-07-26  3065  166
48
Chapter 48
2020-07-30  2741  78
49
Chapter 49
2020-08-02  2735  72
50
Chapter 50
2020-08-06  2709  77
51
Chapter 51
2020-08-09  2667  128
52
Chapter 52
2020-08-13  2972  519
53
Chapter 53
2020-08-16  2692  179
54
Chapter 54
2020-08-20  2696  112
55
Chapter 55
2020-08-23  2786  127
56
Chapter 56
2020-08-27  2579  174
57
Chapter 57
2020-08-30  2622  325
58
Chapter 58
2020-09-03  2881  135
59
Chapter 59
2020-09-06  2672  77
60
Chapter 60
2020-09-10  2514  146
61
Chapter 61
2020-09-13  2519  108
62
Chapter 62
2020-09-17  2262  96
63
Chapter 63
2020-09-20  2458  47
64
Chapter 64
2020-09-24  2553  89
65
Chapter 65
2020-09-27  2181  78
66
Chapter 66
2020-10-01  2100  118
67
Chapter 67
2020-10-04  2143  73
68
Chapter 68
2020-10-08  2026  78
69
Chapter 69
2020-10-11  2090  73
70
Chapter 70
2020-10-15  1819  49
71
Chapter 71
2020-10-18  1854  72
72
Chapter 72
2020-10-22  1769  45
73
Chapter 73
2020-10-25  1606  31
74
Chapter 74
2020-10-29  1377  23
75
Chapter 75
2020-11-01  1410  33
76
Chapter 76
2020-11-05  1274  41
77
Chapter 77
2020-11-08  1210  34
78
Chapter 78
2020-11-12  1215  49
79
Chapter 79
2020-11-15  1281  74
80
Chapter 80
2020-11-19  1185  32
81
Chapter 81
2020-11-22  1225  51
82
Chapter 82
2020-11-26  1041  56
83
Chapter 83
2020-11-29  981  30
84
Chapter 84
2020-12-03  641  15
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp/INS
Hilma
+62 81586331815
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play