Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
Tổng tài / Đã Full

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Yoolook Culture
Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
Bắt đầu xem Ch.1
4.6
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 101 Episodes
1
Chapter 1
2020-02-13  21487  1266
2
Chapter 2
2020-02-13  17196  783
3
Chapter 3
2020-02-13  16015  532
4
Chapter 4
2020-02-13  16584  650
5
Chapter 5
2020-02-13  14854  380
6
Chapter 6
2020-02-13  15331  696
7
Chapter 7
2020-02-13  15611  826
8
Chapter 8
2020-02-13  15607  572
9
Chapter 9
2020-02-13  14890  671
10
Chapter 10
2020-02-13  14552  433
11
Chapter 11
2020-02-13  14098  492
12
Chapter 12
2020-02-13  13984  364
13
Chapter 13
2020-02-13  13637  601
14
Chapter 14
2020-02-13  12953  251
15
Chapter 15
2020-02-13  13763  685
16
Chapter 16
2020-02-13  14561  1224
17
Chapter 17
2020-02-13  13432  466
18
Chapter 18
2020-02-13  14027  1148
19
Chapter 19
2020-02-13  13287  198
20
Chapter 20
2020-02-13  15993  790
21
Chapter 21
2020-02-16  14458  396
22
Chapter 22
2020-02-17  14789  625
23
Chapter 23
2020-02-19  15435  547
24
Chapter 24
2020-02-23  13649  489
25
Chapter 25
2020-02-24  13900  1427
26
Chapter 26
2020-02-26  14861  902
27
Chapter 27
2020-03-01  15015  742
28
Chapter 28
2020-03-02  16178  1506
29
Chapter 29
2020-03-03  14941  608
30
Chapter 30
2020-03-04  15230  877
31
Chapter 31
2020-03-05  14201  349
32
Chapter 32
2020-03-06  14400  441
33
Chapter 33
2020-03-07  16071  1052
34
Chapter 34
2020-03-07  12725  572
35
Chapter 35
2020-03-07  12626  327
36
Chapter 36
2020-03-07  12723  264
37
Chapter 37
2020-03-07  12785  310
38
Chapter 38
2020-03-07  12100  272
39
Chapter 39
2020-03-07  12636  316
40
Chapter 40
2020-03-07  11747  212
41
Chapter 41
2020-03-07  11238  108
42
Chapter 42
2020-03-07  11500  192
43
Chapter 43
2020-03-07  12447  245
44
Chapter 44
2020-03-07  12155  484
45
Chapter 45
2020-03-07  12106  395
46
Chapter 46
2020-03-07  11820  210
47
Chapter 47
2020-03-07  11922  241
48
Chapter 48
2020-03-07  12112  349
49
Chapter 49
2020-03-07  11533  547
50
Chapter 50
2020-03-07  11565  168
51
Chapter 51
2020-03-07  11810  230
52
Chapter 52
2020-03-07  11758  243
53
Chapter 53
2020-03-07  13900  599
54
Chapter 54
2020-03-09  13115  675
55
Chapter 55
2020-03-10  15068  1313
56
Chapter 56
2020-03-11  12890  399
57
Chapter 57
2020-03-12  14267  757
58
Chapter 58
2020-03-13  14500  610
59
Chapter 59
2020-03-14  15772  1729
60
Chapter 60
2020-03-15  14293  1110
61
Chapter 61
2020-03-16  15613  928
62
Chapter 62
2020-03-17  14225  601
63
Chapter 63
2020-03-18  14218  621
64
Chapter 64
2020-03-19  14315  1763
65
Chapter 65
2020-03-21  14807  1102
66
Chapter 66
2020-03-25  12856  628
67
Chapter 67
2020-03-26  13607  855
68
Chapter 68
2020-03-28  14196  848
69
Chapter 69
2020-04-01  11513  463
70
Chapter 70
2020-04-02  13416  485
71
Chapter 71
2020-04-04  13047  803
72
Chapter 72
2020-04-08  11710  319
73
Chapter 73
2020-04-09  12768  783
74
Chapter 74
2020-04-11  12877  1231
75
Chapter 75
2020-04-15  11205  301
76
Chapter 76
2020-04-16  12967  1191
77
Chapter 77
2020-04-18  12129  344
78
Chapter 78
2020-04-22  11665  463
79
Chapter 79
2020-04-23  11973  308
80
Chapter 80
2020-04-25  12598  375
81
Chapter 81
2020-04-29  10410  241
82
Chapter 82
2020-04-30  10955  290
83
Chapter 83
2020-05-02  12421  557
84
Chapter 84
2020-05-06  9972  161
85
Chapter 85
2020-05-07  10619  202
86
Chapter 86
2020-05-09  11228  656
87
Chapter 87
2020-05-13  10354  274
88
Chapter 88
2020-05-14  10110  380
89
Chapter 89
2020-05-16  11197  479
90
Chapter 90
2020-05-20  9362  158
91
Chapter 91
2020-05-21  9622  228
92
Chapter 92
2020-05-23  9826  190
93
Chapter 93
2020-05-27  9233  150
94
Chapter 94
2020-05-31  9792  662
95
Chapter 95
2020-06-03  8841  247
96
Chapter 96
2020-06-10  9121  473
97
Chapter 97
2020-06-17  9462  581
98
Chapter 98
2020-06-24  9533  366
99
Chapter 99
2020-07-01  8774  329
100
Chapter 100
2020-07-08  9719  387
101
Chapter 101
2020-07-18  16070  4971
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play