Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
Tổng tài

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Yoolook Culture
Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
Bắt đầu xem Ch.1
4.7
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 73 Episodes
1
Chapter 1
2020-02-13  12869  960
2
Chapter 2
2020-02-13  10378  597
3
Chapter 3
2020-02-13  9799  427
4
Chapter 4
2020-02-13  10276  518
5
Chapter 5
2020-02-13  9106  293
6
Chapter 6
2020-02-13  9363  540
7
Chapter 7
2020-02-13  9588  632
8
Chapter 8
2020-02-13  9645  429
9
Chapter 9
2020-02-13  9196  516
10
Chapter 10
2020-02-13  9034  328
11
Chapter 11
2020-02-13  8804  387
12
Chapter 12
2020-02-13  8685  278
13
Chapter 13
2020-02-13  8445  449
14
Chapter 14
2020-02-13  8118  187
15
Chapter 15
2020-02-13  8491  502
16
Chapter 16
2020-02-13  9053  935
17
Chapter 17
2020-02-13  8423  360
18
Chapter 18
2020-02-13  8771  852
19
Chapter 19
2020-02-13  8259  152
20
Chapter 20
2020-02-13  10569  712
21
Chapter 21
2020-02-16  9362  313
22
Chapter 22
2020-02-17  9558  486
23
Chapter 23
2020-02-19  10297  522
24
Chapter 24
2020-02-23  8851  395
25
Chapter 25
2020-02-24  9061  1068
26
Chapter 26
2020-02-26  10028  784
27
Chapter 27
2020-03-01  9861  634
28
Chapter 28
2020-03-02  10575  1209
29
Chapter 29
2020-03-03  9767  504
30
Chapter 30
2020-03-04  9974  732
31
Chapter 31
2020-03-05  9375  306
32
Chapter 32
2020-03-06  9513  409
33
Chapter 33
2020-03-07  10641  970
34
Chapter 34
2020-03-07  7893  452
35
Chapter 35
2020-03-07  7797  258
36
Chapter 36
2020-03-07  7809  193
37
Chapter 37
2020-03-07  7760  223
38
Chapter 38
2020-03-07  7411  219
39
Chapter 39
2020-03-07  7750  249
40
Chapter 40
2020-03-07  7213  150
41
Chapter 41
2020-03-07  6866  90
42
Chapter 42
2020-03-07  7045  149
43
Chapter 43
2020-03-07  7571  179
44
Chapter 44
2020-03-07  7471  368
45
Chapter 45
2020-03-07  7360  289
46
Chapter 46
2020-03-07  7256  150
47
Chapter 47
2020-03-07  7315  170
48
Chapter 48
2020-03-07  7438  247
49
Chapter 49
2020-03-07  7141  402
50
Chapter 50
2020-03-07  7175  137
51
Chapter 51
2020-03-07  7267  162
52
Chapter 52
2020-03-07  7330  181
53
Chapter 53
2020-03-07  9299  585
54
Chapter 54
2020-03-09  8801  631
55
Chapter 55
2020-03-10  10178  1180
56
Chapter 56
2020-03-11  8760  353
57
Chapter 57
2020-03-12  9602  683
58
Chapter 58
2020-03-13  9760  594
59
Chapter 59
2020-03-14  10604  1538
60
Chapter 60
2020-03-15  9660  977
61
Chapter 61
2020-03-16  10486  804
62
Chapter 62
2020-03-18  9508  582
63
Chapter 63
2020-03-17  9352  556
64
Chapter 64
2020-03-19  9940  1725
65
Chapter 65
2020-03-21  10199  1110
66
Chapter 66
2020-03-25  8376  627
67
Chapter 67
2020-03-26  8851  804
68
Chapter 68
2020-03-28  9055  781
69
Chapter 69
2020-04-01  6934  370
70
Chapter 70
2020-04-02  8150  469
71
Chapter 71
2020-04-04  7886  765
72
Chapter 72
2020-04-08  5717  261
73
Chapter 73
2020-04-09  4245  430
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play