Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
Tổng tài

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Yoolook Culture
Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
Bắt đầu xem Ch.1
4.7
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 100 Episodes
1
Chapter 1
2020-02-13  16523  1127
2
Chapter 2
2020-02-13  13194  700
3
Chapter 3
2020-02-13  12349  488
4
Chapter 4
2020-02-13  12910  579
5
Chapter 5
2020-02-13  11455  343
6
Chapter 6
2020-02-13  11827  624
7
Chapter 7
2020-02-13  12063  725
8
Chapter 8
2020-02-13  12141  490
9
Chapter 9
2020-02-13  11586  596
10
Chapter 10
2020-02-13  11318  386
11
Chapter 11
2020-02-13  10983  437
12
Chapter 12
2020-02-13  10901  328
13
Chapter 13
2020-02-13  10627  517
14
Chapter 14
2020-02-13  10124  220
15
Chapter 15
2020-02-13  10682  593
16
Chapter 16
2020-02-13  11382  1071
17
Chapter 17
2020-02-13  10505  418
18
Chapter 18
2020-02-13  10981  1001
19
Chapter 19
2020-02-13  10379  176
20
Chapter 20
2020-02-13  12948  756
21
Chapter 21
2020-02-16  11516  357
22
Chapter 22
2020-02-17  11765  546
23
Chapter 23
2020-02-19  12495  531
24
Chapter 24
2020-02-23  10859  447
25
Chapter 25
2020-02-24  11115  1236
26
Chapter 26
2020-02-26  12089  837
27
Chapter 27
2020-03-01  12109  685
28
Chapter 28
2020-03-02  13005  1351
29
Chapter 29
2020-03-03  12001  561
30
Chapter 30
2020-03-04  12251  800
31
Chapter 31
2020-03-05  11439  331
32
Chapter 32
2020-03-06  11616  422
33
Chapter 33
2020-03-07  12979  1003
34
Chapter 34
2020-03-07  9965  512
35
Chapter 35
2020-03-07  9833  299
36
Chapter 36
2020-03-07  9873  228
37
Chapter 37
2020-03-07  9882  267
38
Chapter 38
2020-03-07  9371  247
39
Chapter 39
2020-03-07  9854  282
40
Chapter 40
2020-03-07  9138  185
41
Chapter 41
2020-03-07  8681  101
42
Chapter 42
2020-03-07  8920  170
43
Chapter 43
2020-03-07  9625  218
44
Chapter 44
2020-03-07  9442  433
45
Chapter 45
2020-03-07  9391  338
46
Chapter 46
2020-03-07  9110  184
47
Chapter 47
2020-03-07  9195  201
48
Chapter 48
2020-03-07  9416  295
49
Chapter 49
2020-03-07  8985  474
50
Chapter 50
2020-03-07  8991  149
51
Chapter 51
2020-03-07  9171  199
52
Chapter 52
2020-03-07  9178  212
53
Chapter 53
2020-03-07  11141  597
54
Chapter 54
2020-03-09  10593  655
55
Chapter 55
2020-03-10  12265  1252
56
Chapter 56
2020-03-11  10532  380
57
Chapter 57
2020-03-12  11649  708
58
Chapter 58
2020-03-13  11869  599
59
Chapter 59
2020-03-14  12872  1621
60
Chapter 60
2020-03-15  11686  1051
61
Chapter 61
2020-03-16  12680  868
62
Chapter 62
2020-03-17  11555  580
63
Chapter 63
2020-03-18  11565  607
64
Chapter 64
2020-03-19  11836  1745
65
Chapter 65
2020-03-21  12276  1107
66
Chapter 66
2020-03-25  10385  627
67
Chapter 67
2020-03-26  11035  839
68
Chapter 68
2020-03-28  11468  809
69
Chapter 69
2020-04-01  9176  418
70
Chapter 70
2020-04-02  10760  475
71
Chapter 71
2020-04-04  10591  785
72
Chapter 72
2020-04-08  9300  290
73
Chapter 73
2020-04-09  10135  748
74
Chapter 74
2020-04-11  10380  1180
75
Chapter 75
2020-04-15  8737  268
76
Chapter 76
2020-04-16  10293  1082
77
Chapter 77
2020-04-18  9585  327
78
Chapter 78
2020-04-22  9122  434
79
Chapter 79
2020-04-23  9195  300
80
Chapter 80
2020-04-25  9899  376
81
Chapter 81
2020-04-29  7963  232
82
Chapter 82
2020-04-30  8535  292
83
Chapter 83
2020-05-02  9610  520
84
Chapter 84
2020-05-06  7526  155
85
Chapter 85
2020-05-07  8146  184
86
Chapter 86
2020-05-09  8598  619
87
Chapter 87
2020-05-13  7630  226
88
Chapter 88
2020-05-14  7486  318
89
Chapter 89
2020-05-16  8356  421
90
Chapter 90
2020-05-20  6756  145
91
Chapter 91
2020-05-21  6987  203
92
Chapter 92
2020-05-23  7170  166
93
Chapter 93
2020-05-27  6699  143
94
Chapter 94
2020-05-31  6994  592
95
Chapter 95
2020-06-03  6341  233
96
Chapter 96
2020-06-10  6313  411
97
Chapter 97
2020-06-17  6341  462
98
Chapter 98
2020-06-24  6289  347
99
Chapter 99
2020-07-01  5386  305
100
Chapter 100
2020-07-08  5052  318
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Hilma
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play