Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 475 chương    /    (96186)
 Đã cập nhật 475 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 48.8k  4.4k
2
Chapter 2
2018-11-07
 21.8k  1.6k
3
Chapter 3
2018-11-10
 17.9k  712
4
Chapter 4
2018-11-10
 17.9k  884
5
Chapter 5
2018-12-05
 17.2k  889
6
Chapter 6
2018-11-14
 15.8k  554
7
Chapter 7
2018-11-16
 14.2k  593
8
Chapter 8
2018-11-20
 13.9k  394
9
Chapter 9
2018-11-20
 13.2k  259
10
Chapter 10
2018-11-20
 12.9k  226
11
Chapter 11
2018-12-05
 13.7k  1.2k
12
Chapter 12
2018-12-05
 12.8k  264
13
Chapter 13
2018-12-07
 13.6k  544
14
Chapter 14
2018-12-12
 12.5k  417
15
Chapter 15
2018-12-14
 13.1k  364
16
Chapter 16
2018-12-19
 12k  208
17
Chapter 17
2018-12-21
 12.8k  368
18
Chapter 18
2018-12-26
 12.5k  249
19
Chapter 19
2018-12-28
 12.3k  656
20
Chapter 20
2019-01-02
 11.4k  698
21
Chapter 21
2019-01-03
 11.9k  319
22
Chapter 22
2019-01-04
 11.2k  203
23
Chapter 23
2019-01-09
 11.4k  430
24
Chapter 24
2019-01-11
 11.7k  321
25
Chapter 25
2019-01-16
 11k  180
26
Chapter 26
2019-01-18
 10.6k  243
27
Chapter 27
2019-01-23
 11.4k  395
28
Chapter 28
2019-01-25
 11k  157
29
Chapter 29
2019-01-30
 10.7k  113
30
Chapter 30
2019-02-01
 11.2k  159
31
Chapter 31
2019-02-06
 10.5k  112
32
Chapter 32
2019-02-08
 10.6k  186
33
Chapter 33
2019-02-13
 10.5k  287
34
Chapter 34
2019-02-15
 10.9k  164
35
Chapter 35
2019-02-20
 10.1k  197
36
Chapter 36
2019-02-22
 9.9k  239
37
Chapter 37
2019-02-27
 10.3k  275
38
Chapter 38
2019-03-01
 9.3k  397
39
Chapter 39
2019-03-06
 10.2k  268
40
Chapter 40
2019-03-08
 9.9k  160
41
Chapter 41
2019-03-13
 9.7k  191
42
Chapter 42
2019-03-15
 9.9k  357
43
Chapter 43
2019-03-20
 9.9k  147
44
Chapter 44
2019-03-22
 9.3k  230
45
Chapter 45
2019-03-27
 9.4k  157
46
Chapter 46
2019-03-29
 9.1k  381
47
Chapter 47
2019-04-03
 9.4k  439
48
Chapter 48
2019-04-05
 9.1k  259
49
Chapter 49
2019-04-10
 8.6k  182
50
Chapter 50
2019-04-12
 8.5k  240
51
Chapter 51
2019-04-17
 8.6k  148
52
Chapter 52
2019-04-19
 8.9k  189
53
Chapter 53
2019-04-21
 9.1k  152
54
Chapter 54
2019-04-24
 8.5k  176
55
Chapter 55
2019-04-26
 8.2k  124
56
Chapter 56
2019-04-28
 8.5k  127
57
Chapter 57
2019-05-01
 8.1k  119
58
Chapter 58
2019-05-03
 8k  148
59
Chapter 59
2019-05-05
 8.9k  269
60
Chapter 60
2019-05-08
 8.1k  124
61
Chapter 61
2019-05-10
 7.9k  116
62
Chapter 62
2019-05-12
 7.8k  124
63
Chapter 63
2019-05-15
 7.6k  150
64
Chapter 64
2019-05-17
 8k  555
65
Chapter 65
2019-05-18
 7.4k  101
66
Chapter 66
2019-05-19
 7.3k  140
67
Chapter 67
2019-05-20
 7.2k  118
68
Chapter 68
2019-05-21
 7.2k  208
69
Chapter 69
2019-05-26
 6.9k  136
70
Chapter 70
2019-05-28
 7.1k  188
71
Chapter 71
2019-05-31
 6.7k  64
72
Chapter 72
2019-05-31
 7.1k  97
73
Chapter 73
2019-05-31
 7.6k  124
74
Chapter 74
2019-05-31
 7.1k  78
75
Chapter 75
2019-05-31
 7.4k  98
76
Chapter 76
2019-05-31
 7.1k  140
77
Chapter 77
2019-05-31
 7.2k  137
78
Chapter 78
2019-05-31
 7.2k  188
79
Chapter 79
2019-05-31
 7.4k  285
80
Chapter 80
2019-05-31
 6.9k  154
81
Chapter 81
2019-06-02
 7.3k  357
82
Chapter 82
2019-06-04
 6.9k  332
83
Chapter 83
2019-06-09
 7.4k  283
84
Chapter 84
2019-06-11
 7.5k  185
85
Chapter 85
2019-06-16
 7.3k  199
86
Chapter 86
2019-06-18
 6.8k  196
87
Chapter 87
2019-06-23
 7.5k  218
88
Chapter 88
2019-06-25
 7.2k  351
89
Chapter 89
2019-06-30
 7.1k  283
90
Chapter 90
2019-07-02
 6.9k  155
91
Chapter 91
2019-07-04
 7.7k  165
92
Chapter 92
2019-07-05
 6.9k  285
93
Chapter 93
2019-07-06
 7.3k  407
94
Chapter 94
2019-07-07
 7.7k  333
95
Chapter 95
2019-07-08
 8.2k  763
96
Chapter 96
2019-07-09
 6.4k  297
97
Chapter 97
2019-07-09
 6.2k  203
98
Chapter 98
2019-07-09
 6.5k  126
99
Chapter 99
2019-07-09
 6.8k  201
100
Chapter 100
2019-07-09
 7.5k  320
101
Chapter 101
2019-07-09
 6.4k  147
102
Chapter 102
2019-07-09
 6.2k  101
103
Chapter 103
2019-07-09
 6.7k  222
104
Chapter 104
2019-07-09
 6.5k  140
105
Chapter 105
2019-07-09
 6.4k  187
106
Chapter 106
2019-07-09
 6.4k  141
107
Chapter 107
2019-07-10
 6.8k  155
108
Chapter 108
2019-07-11
 6.6k  197
109
Chapter 109
2019-07-12
 6.9k  199
110
Chapter 110
2019-07-13
 6.6k  191
111
Chapter 111
2019-07-14
 6.8k  261
112
Chapter 112
2019-07-15
 7k  291
113
Chapter 113
2019-07-16
 7.3k  262
114
Chapter 114
2019-07-17
 6.6k  168
115
Chapter 115
2019-07-18
 6.1k  163
116
Chapter 116
2019-07-19
 6.2k  100
117
Chapter 117
2019-07-20
 5.8k  98
118
Chapter 118
2019-07-21
 6.6k  159
119
Chapter 119
2019-07-22
 6.5k  182
120
Chapter 120
2019-07-23
 6.2k  280
121
Chapter 121
2019-07-24
 5.7k  84
122
Chapter 122
2019-07-25
 5.6k  74
123
Chapter 123
2019-07-26
 5.8k  142
124
Chapter 124
2019-07-27
 5.9k  308
125
Chapter 125
2019-07-28
 5.8k  108
126
Chapter 126
2019-07-29
 6k  229
127
Chapter 127
2019-07-30
 6.3k  175
128
Chapter 128
2019-07-31
 6.1k  438
129
Chapter 129
2019-08-01
 6.4k  248
130
Chapter 130
2019-08-02
 6.3k  195
131
Chapter 131
2019-08-03
 6.1k  179
132
Chapter 132
2019-08-04
 6.2k  196
133
Chapter 133
2019-08-05
 6.2k  173
134
Chapter 134
2019-08-06
 5.8k  110
135
Chapter 135
2019-08-07
 5.8k  141
136
Chapter 136
2019-08-08
 6.1k  185
137
Chapter 137
2019-08-09
 6k  112
138
Chapter 138
2019-08-10
 6k  131
139
Chapter 139
2019-08-11
 6k  157
140
Chapter 140
2019-08-12
 6k  197
141
Chapter 141
2019-08-13
 6.1k  135
142
Chapter 142
2019-08-14
 6.1k  143
143
Chapter 143
2019-08-15
 6.4k  160
144
Chapter 144
2019-08-16
 5.9k  136
145
Chapter 145
2019-08-17
 6.2k  193
146
Chapter 146
2019-08-18
 6.3k  167
147
Chapter 147
2019-08-19
 5.6k  234
148
Chapter 148
2019-08-20
 5.9k  222
149
Chapter 149
2019-08-21
 5.8k  135
150
Chapter 150
2019-08-22
 6.2k  230
151
Chapter 151
2019-08-23
 6.2k  135
152
Chapter 152
2019-08-24
 6.5k  217
153
Chapter 153
2019-08-25
 6.1k  122
154
Chapter 154
2019-08-26
 5.8k  140
155
Chapter 155
2019-08-27
 5.4k  105
156
Chapter 156
2019-08-28
 5.4k  118
157
Chapter 157
2019-08-29
 5.6k  171
158
Chapter 158
2019-08-30
 5.4k  186
159
Chapter 159
2019-08-31
 5.5k  166
160
Chapter 160
2019-09-01
 5.4k  200
161
Chapter 161
2019-09-02
 5.5k  103
162
Chapter 162
2019-09-03
 5.2k  226
163
Chapter 163
2019-09-04
 5k  96
164
Chapter 164
2019-09-05
 5.6k  107
165
Chapter 165
2019-09-06
 5.2k  84
166
Chapter 166
2019-09-07
 5.3k  120
167
Chapter 167
2019-09-08
 6.1k  146
168
Chapter 168
2019-09-09
 5.2k  158
169
Chapter 169
2019-09-10
 5.4k  151
170
Chapter 170
2019-09-11
 5.4k  113
171
Chapter 171
2019-09-12
 5.6k  181
172
Chapter 172
2019-09-13
 5.6k  172
173
Chapter 173
2019-09-14
 5.8k  220
174
Chapter 174
2019-09-15
 5.9k  394
175
Chapter 175
2019-09-16
 6k  320
176
Chapter 176
2019-09-17
 5.5k  301
177
Chapter 177
2019-09-18
 5.5k  361
178
Chapter 178
2019-09-19
 5.3k  204
179
Chapter 179
2019-09-20
 5.2k  163
180
Chapter 180
2019-09-21
 5.4k  167
181
Chapter 181
2019-09-22
 5.5k  151
182
Chapter 182
2019-09-23
 5.3k  209
183
Chapter 183
2019-09-24
 5.1k  118
184
Chapter 184
2019-09-25
 5.4k  191
185
Chapter 185
2019-09-26
 5.6k  377
186
Chapter 186
2019-09-27
 5.6k  281
187
Chapter 187
2019-09-28
 5.4k  376
188
Chapter 188
2019-09-28
 5.6k  275
189
Chapter 189
2019-09-28
 5.1k  108
190
Chapter 190
2019-09-28
 5k  89
191
Chapter 191
2019-09-28
 4.9k  60
192
Chapter 192
2019-09-28
 5k  77
193
Chapter 193
2019-09-28
 5.1k  241
194
Chapter 194
2019-09-28
 5.6k  198
195
Chapter 195
2019-09-28
 5.4k  182
196
Chapter 196
2019-09-28
 5.3k  257
197
Chapter 197
2019-09-28
 5.6k  204
198
Chapter 198
2019-09-29
 5.8k  285
199
Chapter 199
2019-09-30
 5.5k  172
200
Chapter 200
2019-10-01
 5.4k  102
201
Chapter 201
2019-10-02
 5.5k  114
202
Chapter 202
2019-10-03
 5.8k  350
203
Chapter 203
2019-10-04
 6.3k  179
204
Chapter 204
2019-10-05
 6.1k  240
205
Chapter 205
2019-10-06
 5.7k  289
206
Chapter 206
2019-10-07
 5.4k  287
207
Chapter 207
2019-10-08
 5.6k  368
208
Chapter 208
2019-10-09
 5.8k  301
209
Chapter 209
2019-10-10
 5.6k  225
210
Chapter 210
2019-10-11
 5.9k  384
211
Chapter 211
2019-10-12
 5.7k  189
212
Chapter 212
2019-10-13
 5.7k  203
213
Chapter 213
2019-10-14
 5.4k  225
214
Chapter 214
2019-10-15
 5.4k  129
215
Chapter 215
2019-10-16
 5.4k  181
216
Chapter 216
2019-10-17
 5.4k  229
217
Chapter 217
2019-10-18
 5.4k  186
218
Chapter 218
2019-10-19
 5.6k  183
219
Chapter 219
2019-10-20
 5.1k  152
220
Chapter 220
2019-10-21
 5.1k  147
221
Chapter 221
2019-10-22
 5k  193
222
Chapter 222
2019-10-23
 5.3k  437
223
Chapter 223
2019-10-24
 5.1k  153
224
Chapter 224
2019-10-25
 5k  277
225
Chapter 225
2019-10-26
 5.1k  181
226
Chapter 226
2019-10-27
 5.3k  185
227
Chapter 227
2019-10-28
 5.2k  119
228
Chapter 228
2019-10-29
 5.3k  359
229
Chapter 229
2019-10-30
 4.9k  142
230
Chapter 230
2019-10-31
 5.5k  506
231
Chapter 231
2019-11-01
 4.9k  266
232
Chapter 232
2019-11-02
 4.9k  160
233
Chapter 233
2019-11-03
 5k  103
234
Chapter 234
2019-11-04
 4.9k  101
235
Chapter 235
2019-11-05
 5.1k  323
236
Chapter 236
2019-11-06
 4.9k  114
237
Chapter 237
2019-11-07
 4.9k  105
238
Chapter 238
2019-11-08
 4.8k  71
239
Chapter 239
2019-11-09
 4.6k  130
240
Chapter 240
2019-11-10
 4.8k  444
241
Chapter 241
2019-11-11
 4.8k  179
242
Chapter 242
2019-11-12
 5.1k  210
243
Chapter 243
2019-11-13
 5.1k  114
244
Chapter 244
2019-11-14
 5.1k  165
245
Chapter 245
2019-11-15
 5.2k  180
246
Chapter 246
2019-11-16
 4.9k  239
247
Chapter 247
2019-11-17
 4.9k  121
248
Chapter 248
2019-11-18
 5.3k  210
249
Chapter 249
2019-11-19
 5.2k  237
250
Chapter 250
2019-11-20
 5.1k  290
251
Chapter 251
2019-11-21
 4.9k  92
252
Chapter 252
2019-11-22
 4.8k  103
253
Chapter 253
2019-11-23
 5.2k  132
254
Chapter 254
2019-11-24
 5.4k  175
255
Chapter 255
2019-11-25
 5.3k  249
256
Chapter 256
2019-11-26
 5k  124
257
Chapter 257
2019-11-27
 4.8k  127
258
Chapter 258
2019-11-28
 4.7k  100
259
Chapter 259
2019-11-29
 4.8k  134
260
Chapter 260
2019-11-30
 4.8k  163
261
Chapter 261
2019-12-01
 4.8k  152
262
Chapter 262
2019-12-02
 4.9k  249
263
Chapter 263
2019-12-03
 4.9k  261
264
Chapter 264
2019-12-07
 5.3k  249
265
Chapter 265
2019-12-08
 5.2k  294
266
Chapter 266
2019-12-10
 4.8k  324
267
Chapter 267
2019-12-14
 4.3k  96
268
Chapter 268
2019-12-15
 4.9k  184
269
Chapter 269
2019-12-17
 4.9k  250
270
Chapter 270
2019-12-21
 4.9k  250
271
Chapter 271
2019-12-22
 4.9k  138
272
Chapter 272
2019-12-24
 5.3k  234
273
Chapter 273
2019-12-28
 4.7k  119
274
Chapter 274
2019-12-29
 4.9k  159
275
Chapter 275
2019-12-31
 4.8k  212
276
Chapter 276
2020-01-04
 4.5k  143
277
Chapter 277
2020-01-05
 4.9k  119
278
Chapter 278
2020-01-07
 4.7k  127
279
Chapter 279
2020-01-11
 5.3k  194
280
Chapter 280
2020-01-12
 4.9k  296
281
Chapter 281
2020-01-14
 5.2k  269
282
Chapter 282
2020-01-18
 4.7k  108
283
Chapter 283
2020-01-19
 5.1k  419
284
Chapter 284
2020-01-21
 4.7k  259
285
Chapter 285
2020-01-25
 4.4k  225
286
Chapter 286
2020-01-26
 4.6k  190
287
Chapter 287
2020-01-28
 4.5k  351
288
Chapter 288
2020-02-01
 4.5k  102
289
Chapter 289
2020-02-02
 4.3k  112
290
Chapter 290
2020-02-04
 4.5k  174
291
Chapter 291
2020-02-08
 4.3k  126
292
Chapter 292
2020-02-08
 4.1k  95
293
Chapter 293
2020-02-08
 4.2k  81
294
Chapter 294
2020-02-08
 4.2k  60
295
Chapter 295
2020-02-08
 4.1k  64
296
Chapter 296
2020-02-08
 4.3k  121
297
Chapter 297
2020-02-08
 4.9k  242
298
Chapter 298
2020-02-08
 5k  172
299
Chapter 299
2020-02-08
 4.7k  222
300
Chapter 300
2020-02-08
 4.8k  100
301
Chapter 301
2020-02-08
 4.4k  73
302
Chapter 302
2020-02-08
 4.5k  96
303
Chapter 303
2020-02-08
 4.6k  117
304
Chapter 304
2020-02-08
 4.5k  82
305
Chapter 305
2020-02-08
 4.3k  66
306
Chapter 306
2020-02-08
 4.8k  233
307
Chapter 307
2020-02-09
 4.9k  198
308
Chapter 308
2020-02-11
 4.9k  185
309
Chapter 309
2020-02-15
 4.7k  162
310
Chapter 310
2020-02-16
 5k  358
311
Chapter 311
2020-02-18
 5k  268
312
Chapter 312
2020-02-22
 4.8k  235
313
Chapter 313
2020-02-23
 4.9k  309
314
Chapter 314
2020-02-25
 5k  214
315
Chapter 315
2020-02-29
 5k  174
316
Chapter 316
2020-03-01
 5k  252
317
Chapter 317
2020-03-03
 5k  255
318
Chapter 318
2020-03-07
 5.5k  448
319
Chapter 319
2020-03-10
 5.1k  278
320
Chapter 320
2020-03-14
 5.2k  256
321
Chapter 321
2020-03-17
 5.4k  359
322
Chapter 322
2020-03-21
 5.1k  227
323
Chapter 323
2020-03-24
 5k  186
324
Chapter 324
2020-03-28
 4.8k  167
325
Chapter 325
2020-03-31
 5.1k  251
326
Chapter 326
2020-04-04
 4.6k  111
327
Chapter 327
2020-04-07
 5k  186
328
Chapter 328
2020-04-11
 5k  240
329
Chapter 329
2020-04-14
 4.9k  199
330
Chapter 330
2020-04-18
 4.8k  140
331
Chapter 331
2020-04-21
 4.8k  178
332
Chapter 332
2020-04-25
 4.9k  222
333
Chapter 333
2020-04-28
 4.7k  233
334
Chapter 334
2020-05-02
 4.7k  198
335
Chapter 335
2020-05-05
 4.8k  204
336
Chapter 336
2020-05-09
 5k  746
337
Chapter 337
2020-05-12
 4.5k  159
338
Chapter 338
2020-05-16
 4.4k  145
339
Chapter 339
2020-05-19
 4.9k  221
340
Chapter 340
2020-05-23
 4.3k  138
341
Chapter 341
2020-05-23
 3.9k  93
342
Chapter 342
2020-05-23
 3.9k  80
343
Chapter 343
2020-05-23
 3.7k  65
344
Chapter 344
2020-05-23
 3.9k  73
345
Chapter 345
2020-05-23
 3.8k  97
346
Chapter 346
2020-05-23
 3.7k  107
347
Chapter 347
2020-05-23
 3.9k  143
348
Chapter 348
2020-05-23
 3.9k  123
349
Chapter 349
2020-05-23
 4.1k  170
350
Chapter 350
2020-05-26
 4.3k  222
351
Chapter 351
2020-05-30
 4k  166
352
Chapter 352
2020-06-02
 4.1k  259
353
Chapter 353
2020-06-06
 4k  225
354
Chapter 354
2020-06-09
 3.8k  94
355
Chapter 355
2020-06-13
 3.6k  96
356
Chapter 356
2020-06-16
 3.6k  97
357
Chapter 357
2020-06-20
 3.9k  284
358
Chapter 358
2020-06-23
 3.8k  95
359
Chapter 359
2020-06-27
 3.5k  94
360
Chapter 360
2020-06-30
 3.6k  120
361
Chapter 361
2020-07-04
 3.5k  136
362
Chapter 362
2020-07-07
 3.6k  99
363
Chapter 363
2020-07-11
 3.6k  186
364
Chapter 364
2020-07-14
 3.5k  156
365
Chapter 365
2020-07-18
 3.3k  114
366
Chapter 366
2020-07-21
 3.4k  104
367
Chapter 367
2020-07-25
 3.1k  103
368
Chapter 368
2020-07-28
 3.6k  170
369
Chapter 369
2020-08-01
 3.2k  108
370
Chapter 370
2020-08-04
 3.4k  114
371
Chapter 371
2020-08-08
 3.4k  188
372
Chapter 372
2020-08-15
 3.2k  95
373
Chapter 373
2020-08-18
 3.2k  116
374
Chapter 374
2020-08-22
 3.2k  168
375
Chapter 375
2020-08-29
 2.9k  142
376
Chapter 376
2020-09-01
 3.2k  179
377
Chapter 377
2020-09-05
 3k  302
378
Chapter 378
2020-09-08
 2.9k  76
379
Chapter 379
2020-09-12
 3.1k  104
380
Chapter 380
2020-09-15
 2.9k  72
381
Chapter 381
2020-09-19
 3k  122
382
Chapter 382
2020-09-22
 2.9k  81
383
Chapter 383
2020-09-26
 2.9k  75
384
Chapter 384
2020-09-29
 2.9k  71
385
Chapter 385
2020-10-03
 2.8k  91
386
Chapter 386
2020-10-06
 2.6k  79
387
Chapter 387
2020-10-10
 2.6k  68
388
Chapter 388
2020-10-13
 2.6k  79
389
Chapter 389
2020-10-17
 2.6k  35
390
Chapter 390
2020-10-20
 2.7k  55
391
Chapter 391
2020-10-24
 2.9k  117
392
Chapter 392
2020-10-27
 2.8k  110
393
Chapter 393
2020-10-31
 2.8k  71
394
Chapter 394
2020-11-03
 2.8k  127
395
Chapter 395
2020-11-10
 2.7k  74
396
Chapter 396
2020-11-14
 2.7k  56
397
Chapter 397
2020-11-17
 3.2k  388
398
Chapter 398
2020-11-21
 4.1k  348
399
Chapter 399
2020-11-24
 3.2k  162
400
Chapter 400
2020-11-28
 2.8k  144
401
Chapter 401
2020-12-01
 3k  157
402
Chapter 402
2020-12-05
 2.8k  99
403
Chapter 403
2020-12-08
 2.7k  142
404
Chapter 404
2020-12-12
 2.6k  77
405
Chapter 405
2020-12-15
 2.7k  118
406
Chapter 406
2020-12-19
 2.8k  84
407
Chapter 407
2020-12-22
 3k  165
408
Chapter 408
2020-12-26
 2.8k  68
409
Chapter 409
2020-12-29
 2.9k  196
410
Chapter 410
2021-01-02
 2.8k  144
411
Chapter 411
2021-01-05
 2.8k  155
412
Chapter 412
2021-01-09
 2.6k  91
413
Chapter 413
2021-01-12
 2.6k  92
414
Chapter 414
2021-01-16
 2.5k  61
415
Chapter 415
2021-01-19
 2.5k  73
416
Chapter 416
2021-01-23
 2.9k  65
417
Chapter 417
2021-01-26
 2.8k  124
418
Chapter 418
2021-01-30
 2.5k  70
419
Chapter 419
2021-02-02
 2.6k  96
420
Chapter 420
2021-02-06
 2.8k  105
421
Chapter 421
2021-02-09
 2.5k  92
422
Chapter 422
2021-02-13
 2.5k  66
423
Chapter 423
2021-02-16
 2.5k  77
424
Chapter 424
2021-02-20
 2.7k  210
425
Chapter 425
2021-02-23
 2.6k  87
426
Chapter 426
2021-02-27
 2.6k  123
427
Chapter 427
2021-03-02
 2.4k  102
428
Chapter 428
2021-03-06
 2.5k  70
429
Chapter 429
2021-03-09
 2.4k  57
430
Chapter 430
2021-03-13
 2.5k  138
431
Chapter 431
2021-03-16
 2.5k  131
432
Chapter 432
2021-03-20
 2.6k  186
433
Chapter 433
2021-03-23
 2.6k  113
434
Chapter 434
2021-03-27
 2.6k  134
435
Chapter 435
2021-03-30
 2.7k  125
436
Chapter 436
2021-04-03
 2.7k  97
437
Chapter 437
2021-04-06
 2.3k  83
438
Chapter 438
2021-04-10
 2.3k  81
439
Chapter 439
2021-04-13
 2.2k  60
440
Chapter 440
2021-04-17
 2.2k  53
441
Chapter 441
2021-04-20
 2.3k  110
442
Chapter 442
2021-04-24
 2.2k  55
443
Chapter 443
2021-04-27
 2.2k  87
444
Chapter 444
2021-05-01
 2.2k  67
445
Chapter 445
2021-05-08
 2.1k  77
446
Chapter 446
2021-05-15
 2.2k  126
447
Chapter 447
2021-05-22
 2.1k  81
448
Chapter 448
2021-05-29
 2.1k  132
449
Chapter 449
2021-06-05
 2k  101
450
Chapter 450
2021-06-12
 2k  109
451
Chapter 451
2021-06-19
 2k  169
452
Chapter 452
2021-06-26
 1.9k  99
453
Chapter 453
2021-06-29
 1.9k  103
454
Chapter 454
2021-07-03
 1.8k  84
455
Chapter 455
2021-07-06
 1.9k  108
456
Chapter 456
2021-07-10
 1.8k  82
457
Chapter 457
2021-07-13
 1.7k  141
458
Chapter 458
2021-07-17
 1.8k  100
459
Chapter 459
2021-07-20
 1.7k  114
460
Chapter 460
2021-07-24
 1.8k  102
461
Chapter 461
2021-07-27
 1.8k  125
462
Chapter 462
2021-07-31
 1.8k  115
463
Chapter 463
2021-08-03
 1.8k  119
464
Chapter 464
2021-08-07
 1.8k  181
465
Chapter 465
2021-08-10
 1.8k  194
466
Chapter 466
2021-08-14
 1.7k  98
467
Chapter 467
2021-08-17
 1.6k  123
468
Chapter 468
2021-08-21
 1.5k  86
469
Chapter 469
2021-08-24
 1.4k  73
470
Chapter 470
2021-08-28
 1.3k  75
471
Chapter 471
2021-08-31
 1.3k  96
472
Chapter 472
2021-09-04
 1.3k  67
473
Chapter 473
2021-09-07
 1.3k  85
474
Chapter 474
2021-09-11
 1.2k  70
475
Chapter 475
2021-09-14
 1.6k  398
Đề xuất liên quan
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Trường học/Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Hệ thống/Dị năng/Tu tiên
Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Trường học/Tình yêu/Harem
Thôn Y Háo Sắc
Thôn Y Háo Sắc
Hài Hước/Viễn tưởng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play