Vietnamese
Tình yêu

Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen

Ji Guang Comic
Bắt đầu xem Ch.1
4.7
Updated 67 Episodes
1
Chapter 1
2019-02-26  1367  48
2
Chapter 2
2019-02-26  1242  33
3
Chapter 3
2019-02-26  1165  47
4
Chapter 4
2019-02-26  1107  28
5
Chapter 5
2019-02-26  996  9
6
Chapter 6
2019-02-26  980  18
7
Chapter 7
2019-02-26  981  24
8
Chapter 8
2019-02-26  943  34
9
Chapter 9
2019-02-26  910  19
10
Chapter 10
2019-02-26  930  22
11
Chapter 11
2019-02-27  1079  88
12
Chapter 12
2019-02-28  958  21
13
Chapter 13
2019-03-01  970  15
14
Chapter 14
2019-03-02  942  37
15
Chapter 15
2019-03-03  936  23
16
Chapter 16
2019-03-04  970  31
17
Chapter 17
2019-03-05  946  39
18
Chapter 18
2019-03-06  958  34
19
Chapter 19
2019-03-07  967  31
20
Chapter 20
2019-03-08  917  51
21
Chapter 21
2019-03-09  966  34
22
Chapter 22
2019-03-10  868  25
23
Chapter 23
2019-03-11  879  13
24
Chapter 24
2019-03-12  833  21
25
Chapter 25
2019-03-13  795  16
26
Chapter 26
2019-03-14  900  81
27
Chapter 27
2019-03-15  862  32
28
Chapter 28
2019-03-16  849  37
29
Chapter 29
2019-03-17  837  37
30
Chapter 30
2019-03-18  909  32
31
Chapter 31
2019-03-19  928  25
32
Chapter 32
2019-03-20  846  56
33
Chapter 33
2019-03-21  872  59
34
Chapter 34
2019-03-22  890  36
35
Chapter 35
2019-03-23  956  131
36
Chapter 36
2019-03-24  926  71
37
Chapter 37
2019-03-25  862  31
38
Chapter 38
2019-03-26  896  51
39
Chapter 39
2019-03-27  871  46
40
Chapter 40
2019-03-28  950  67
41
Chapter 41
2019-03-29  895  81
42
Chapter 42
2019-03-30  816  34
43
Chapter 43
2019-03-31  872  21
44
Chapter 44
2019-04-01  833  51
45
Chapter 45
2019-04-02  831  35
46
Chapter 46
2019-04-03  855  62
47
Chapter 47
2019-04-04  866  50
48
Chapter 48
2019-04-05  800  35
49
Chapter 49
2019-04-06  877  39
50
Chapter 50
2019-04-07  926  153
51
Chapter 51
2019-04-08  932  50
52
Chapter 52
2019-04-09  827  30
53
Chapter 53
2019-04-10  938  48
54
Chapter 54
2019-04-11  807  36
55
Chapter 55
2019-04-12  807  43
56
Chapter 56
2019-04-13  818  34
57
Chapter 57
2019-04-14  805  26
58
Chapter 58
2019-04-15  871  73
59
Chapter 59
2019-04-16  786  30
60
Chapter 60
2019-04-17  793  41
61
Chapter 61
2019-04-18  745  32
62
Chapter 62
2019-04-19  715  38
63
Chapter 63
2019-04-20  712  38
64
Chapter 64
2019-04-21  667  29
65
Chapter 65
2019-04-22  608  53
66
Chapter 66
2019-04-23  528  30
67
Chapter 67
2019-04-24  198  24
Step Into A Different WORLD!
Now available on AppStore and Google Play
Email
support@mangatoon.mobi
Send your comics to email
contribute@mangatoon.mobi
Facebook
English
Bahasa indonesia
Tiếng việt
WhatsApp
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Now available on AppStore and Google Play