Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 387 chương    /    (53356)
 Đã cập nhật 387 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-09-20
 17.6k  1.3k
2
Chapter 2
2019-09-20
 14.2k  1k
3
Chapter 3
2019-09-20
 14.5k  731
4
Chapter 4
2019-09-20
 13.2k  411
5
Chapter 5
2019-09-20
 13.7k  556
6
Chapter 6
2019-09-20
 13.4k  722
7
Chapter 7
2019-09-20
 11.9k  324
8
Chapter 8
2019-09-20
 12k  328
9
Chapter 9
2019-09-20
 11.2k  363
10
Chapter 10
2019-09-20
 11.5k  311
11
Chapter 11
2019-09-20
 10.5k  409
12
Chapter 12
2019-09-20
 11k  314
13
Chapter 13
2019-09-20
 10.4k  179
14
Chapter 14
2019-09-20
 10.3k  289
15
Chapter 15
2019-09-20
 11.2k  523
16
Chapter 16
2019-09-20
 9.8k  483
17
Chapter 17
2019-09-20
 10.4k  257
18
Chapter 18
2019-09-20
 10.7k  476
19
Chapter 19
2019-09-20
 10.1k  266
20
Chapter 20
2019-09-20
 9.9k  146
21
Chapter 21
2019-09-23
 9.1k  129
22
Chapter 22
2019-09-25
 9.6k  184
23
Chapter 23
2019-09-30
 9.9k  217
24
Chapter 24
2019-10-02
 9.5k  195
25
Chapter 25
2019-10-07
 9.2k  154
26
Chapter 26
2019-10-09
 9k  162
27
Chapter 27
2019-10-13
 9.8k  452
28
Chapter 28
2019-10-14
 9.4k  183
29
Chapter 29
2019-10-18
 9.2k  130
30
Chapter 30
2019-10-19
 8.7k  110
31
Chapter 31
2019-10-19
 8.7k  218
32
Chapter 32
2019-10-19
 8.4k  153
33
Chapter 33
2019-10-19
 8.3k  122
34
Chapter 34
2019-10-19
 8.5k  108
35
Chapter 35
2019-10-19
 8.1k  244
36
Chapter 36
2019-10-19
 8.4k  225
37
Chapter 37
2019-10-19
 8.6k  225
38
Chapter 38
2019-10-19
 8.2k  149
39
Chapter 39
2019-10-19
 8.4k  195
40
Chapter 40
2019-10-19
 7.9k  125
41
Chapter 41
2019-10-19
 7.7k  127
42
Chapter 42
2019-10-19
 8.4k  58
43
Chapter 43
2019-10-19
 8k  150
44
Chapter 44
2019-10-19
 8.2k  143
45
Chapter 45
2019-10-19
 8.1k  216
46
Chapter 46
2019-10-19
 8k  116
47
Chapter 47
2019-10-19
 7.9k  80
48
Chapter 48
2019-10-19
 8.7k  479
49
Chapter 49
2019-10-19
 8.5k  364
50
Chapter 50
2019-10-20
 7.8k  178
51
Chapter 51
2019-10-21
 8k  227
52
Chapter 52
2019-10-25
 8.6k  262
53
Chapter 53
2019-10-27
 7.8k  177
54
Chapter 54
2019-10-28
 8k  153
55
Chapter 55
2019-11-01
 7.6k  170
56
Chapter 56
2019-11-01
 7.6k  109
57
Chapter 57
2019-11-01
 7.7k  152
58
Chapter 58
2019-11-01
 7.4k  72
59
Chapter 59
2019-11-01
 7.6k  154
60
Chapter 60
2019-11-01
 8.3k  211
61
Chapter 61
2019-11-01
 7.4k  105
62
Chapter 62
2019-11-01
 7.3k  150
63
Chapter 63
2019-11-01
 7.6k  494
64
Chapter 64
2019-11-01
 7.6k  101
65
Chapter 65
2019-11-01
 7.6k  407
66
Chapter 66
2019-11-03
 7.6k  193
67
Chapter 67
2019-11-04
 7.3k  184
68
Chapter 68
2019-11-08
 7.6k  271
69
Chapter 69
2019-11-10
 7.8k  870
70
Chapter 70
2019-11-10
 7.1k  194
71
Chapter 71
2019-11-10
 7.4k  232
72
Chapter 72
2019-11-10
 7.4k  282
73
Chapter 73
2019-11-10
 6.9k  79
74
Chapter 74
2019-11-10
 7k  87
75
Chapter 75
2019-11-10
 6.8k  194
76
Chapter 76
2019-11-10
 6.8k  157
77
Chapter 77
2019-11-10
 6.7k  78
78
Chapter 78
2019-11-10
 6.8k  127
79
Chapter 79
2019-11-10
 7.6k  100
80
Chapter 80
2019-11-10
 7.3k  237
81
Chapter 81
2019-11-10
 7k  126
82
Chapter 82
2019-11-10
 7.1k  185
83
Chapter 83
2019-11-10
 6.7k  77
84
Chapter 84
2019-11-10
 6.8k  55
85
Chapter 85
2019-11-10
 7k  63
86
Chapter 86
2019-11-10
 6.8k  48
87
Chapter 87
2019-11-10
 6.5k  36
88
Chapter 88
2019-11-10
 6.7k  62
89
Chapter 89
2019-11-10
 7.2k  174
90
Chapter 90
2019-11-11
 8.1k  212
91
Chapter 91
2019-11-12
 7.7k  156
92
Chapter 92
2019-11-13
 7.3k  176
93
Chapter 93
2019-11-14
 7k  127
94
Chapter 94
2019-11-15
 6.6k  77
95
Chapter 95
2019-11-16
 6.7k  160
96
Chapter 96
2019-11-17
 6.8k  105
97
Chapter 97
2019-11-18
 6.7k  55
98
Chapter 98
2019-11-19
 7.7k  612
99
Chapter 99
2019-11-20
 6.5k  74
100
Chapter 100
2019-11-21
 6.8k  72
101
Chapter 101
2019-11-22
 7.2k  122
102
Chapter 102
2019-11-23
 6.5k  161
103
Chapter 103
2019-11-24
 6.9k  129
104
Chapter 104
2019-11-25
 6.9k  163
105
Chapter 105
2019-11-26
 6.4k  154
106
Chapter 106
2019-11-27
 6.9k  193
107
Chapter 107
2019-11-28
 6.4k  97
108
Chapter 108
2019-11-29
 7k  192
109
Chapter 109
2019-11-30
 6.6k  141
110
Chapter 110
2019-12-01
 6.8k  493
111
Chapter 111
2019-12-02
 6.3k  234
112
Chapter 112
2019-12-03
 6.1k  124
113
Chapter 113
2019-12-04
 6.4k  148
114
Chapter 114
2019-12-05
 6.5k  141
115
Chapter 115
2019-12-06
 6.1k  220
116
Chapter 116
2019-12-07
 6.1k  92
117
Chapter 117
2019-12-08
 5.9k  108
118
Chapter 118
2019-12-09
 6.5k  153
119
Chapter 119
2019-12-10
 6.3k  68
120
Chapter 120
2019-12-11
 6.1k  102
121
Chapter 121
2019-12-12
 6.2k  174
122
Chapter 122
2019-12-13
 6.1k  101
123
Chapter 123
2019-12-14
 6.9k  299
124
Chapter 124
2019-12-15
 6.9k  249
125
Chapter 125
2019-12-15
 6.7k  326
126
Chapter 126
2019-12-15
 6.1k  167
127
Chapter 127
2019-12-15
 6k  80
128
Chapter 128
2019-12-15
 6k  160
129
Chapter 129
2019-12-15
 6.3k  184
130
Chapter 130
2019-12-15
 6.3k  133
131
Chapter 131
2019-12-15
 6k  450
132
Chapter 132
2019-12-15
 6.3k  147
133
Chapter 133
2019-12-15
 6.1k  587
134
Chapter 134
2019-12-15
 6.2k  175
135
Chapter 135
2019-12-16
 6.2k  173
136
Chapter 136
2019-12-17
 5.9k  105
137
Chapter 137
2019-12-18
 6k  73
138
Chapter 138
2019-12-19
 6k  85
139
Chapter 139
2019-12-20
 6.1k  134
140
Chapter 140
2019-12-21
 5.6k  89
141
Chapter 141
2019-12-22
 5.9k  98
142
Chapter 142
2019-12-23
 5.8k  258
143
Chapter 143
2019-12-24
 5.6k  118
144
Chapter 144
2019-12-25
 5.7k  401
145
Chapter 145
2019-12-26
 5.7k  101
146
Chapter 146
2019-12-27
 5.6k  217
147
Chapter 147
2019-12-28
 5.6k  133
148
Chapter 148
2019-12-29
 5.8k  344
149
Chapter 149
2019-12-30
 5.6k  203
150
Chapter 150
2019-12-31
 5.6k  287
151
Chapter 151
2020-01-01
 5.4k  89
152
Chapter 152
2020-01-02
 5.3k  66
153
Chapter 153
2020-01-03
 5.4k  68
154
Chapter 154
2020-01-04
 5.4k  106
155
Chapter 155
2020-01-05
 5.3k  100
156
Chapter 156
2020-01-06
 5.1k  94
157
Chapter 157
2020-01-07
 5.3k  151
158
Chapter 158
2020-01-08
 5.4k  90
159
Chapter 159
2020-01-09
 5.4k  164
160
Chapter 160
2020-01-10
 5.5k  74
161
Chapter 161
2020-01-11
 5.7k  262
162
Chapter 162
2020-01-12
 5.5k  105
163
Chapter 163
2020-01-13
 5.4k  111
164
Chapter 164
2020-01-14
 5.5k  141
165
Chapter 165
2020-01-15
 5.9k  117
166
Chapter 166
2020-01-16
 6k  572
167
Chapter 167
2020-01-17
 5.9k  149
168
Chapter 168
2020-01-18
 5.9k  74
169
Chapter 169
2020-01-19
 6.3k  172
170
Chapter 170
2020-01-20
 5.9k  111
171
Chapter 171
2020-01-21
 5.8k  166
172
Chapter 172
2020-01-22
 5.8k  111
173
Chapter 173
2020-01-23
 6.1k  138
174
Chapter 174
2020-01-24
 5.9k  120
175
Chapter 175
2020-01-25
 5.8k  205
176
Chapter 176
2020-01-26
 5.9k  132
177
Chapter 177
2020-01-27
 6k  204
178
Chapter 178
2020-01-28
 5.8k  174
179
Chapter 179
2020-01-29
 6.5k  187
180
Chapter 180
2020-01-30
 5.9k  291
181
Chapter 181
2020-01-31
 5.8k  143
182
Chapter 182
2020-02-01
 5.8k  141
183
Chapter 183
2020-02-02
 5.5k  144
184
Chapter 184
2020-02-03
 5.4k  150
185
Chapter 185
2020-02-04
 5.5k  143
186
Chapter 186
2020-02-05
 5.3k  113
187
Chapter 187
2020-02-06
 5.4k  131
188
Chapter 188
2020-02-07
 5.3k  129
189
Chapter 189
2020-02-08
 5.3k  102
190
Chapter 190
2020-02-09
 5.2k  138
191
Chapter 191
2020-02-10
 5.4k  162
192
Chapter 192
2020-02-11
 5.4k  221
193
Chapter 193
2020-02-14
 5.4k  151
194
Chapter 194
2020-02-16
 5.3k  235
195
Chapter 195
2020-02-18
 5.5k  205
196
Chapter 196
2020-02-21
 5.3k  233
197
Chapter 197
2020-02-23
 5.4k  132
198
Chapter 198
2020-02-25
 5.9k  409
199
Chapter 199
2020-02-28
 5.4k  119
200
Chapter 200
2020-03-01
 5.5k  164
201
Chapter 201
2020-03-06
 5.2k  88
202
Chapter 202
2020-03-08
 5.5k  199
203
Chapter 203
2020-03-13
 5.3k  122
204
Chapter 204
2020-03-15
 5.4k  185
205
Chapter 205
2020-03-20
 5.1k  154
206
Chapter 206
2020-03-22
 5.3k  182
207
Chapter 207
2020-03-27
 5.1k  361
208
Chapter 208
2020-03-29
 5.1k  206
209
Chapter 209
2020-04-03
 5.1k  155
210
Chapter 210
2020-04-05
 5.1k  123
211
Chapter 211
2020-04-10
 5k  139
212
Chapter 212
2020-04-12
 4.9k  115
213
Chapter 213
2020-04-17
 4.9k  109
214
Chapter 214
2020-04-19
 5.3k  126
215
Chapter 215
2020-04-24
 4.8k  133
216
Chapter 216
2020-04-26
 4.8k  120
217
Chapter 217
2020-05-01
 4.6k  102
218
Chapter 218
2020-05-03
 4.5k  130
219
Chapter 219
2020-05-08
 4.4k  103
220
Chapter 220
2020-05-10
 4.7k  129
221
Chapter 221
2020-05-15
 4.6k  75
222
Chapter 222
2020-05-17
 4.6k  74
223
Chapter 223
2020-05-22
 4.4k  93
224
Chapter 224
2020-05-24
 4.6k  138
225
Chapter 225
2020-05-29
 4.4k  113
226
Chapter 226
2020-05-31
 4.4k  83
227
Chapter 227
2020-06-05
 4.4k  120
228
Chapter 228
2020-06-07
 4.3k  109
229
Chapter 229
2020-06-12
 4.3k  103
230
Chapter 230
2020-06-14
 4.2k  75
231
Chapter 231
2020-06-19
 4.1k  61
232
Chapter 232
2020-06-21
 4.4k  165
233
Chapter 233
2020-06-26
 4.1k  68
234
Chapter 234
2020-06-28
 4.3k  138
235
Chapter 235
2020-07-03
 4k  125
236
Chapter 236
2020-07-05
 4.3k  101
237
Chapter 237
2020-07-10
 4.1k  171
238
Chapter 238
2020-07-12
 3.9k  171
239
Chapter 239
2020-07-17
 3.7k  83
240
Chapter 240
2020-07-19
 4.2k  115
241
Chapter 241
2020-07-24
 3.8k  132
242
Chapter 242
2020-07-26
 3.8k  78
243
Chapter 243
2020-07-31
 3.8k  89
244
Chapter 244
2020-08-02
 3.7k  95
245
Chapter 245
2020-08-07
 3.7k  87
246
Chapter 246
2020-08-09
 3.8k  89
247
Chapter 247
2020-08-14
 3.6k  66
248
Chapter 248
2020-08-16
 3.6k  76
249
Chapter 249
2020-08-21
 3.5k  66
250
Chapter 250
2020-08-23
 3.7k  115
251
Chapter 251
2020-09-04
 3.3k  53
252
Chapter 252
2020-09-06
 3.4k  52
253
Chapter 253
2020-09-11
 3.3k  46
254
Chapter 254
2020-09-13
 3.2k  53
255
Chapter 255
2020-09-18
 3.2k  40
256
Chapter 256
2020-09-20
 3.2k  37
257
Chapter 257
2020-09-25
 3.1k  35
258
Chapter 258
2020-09-27
 3.3k  70
259
Chapter 259
2020-10-02
 3.1k  84
260
Chapter 260
2020-10-04
 3.1k  101
261
Chapter 261
2020-10-09
 2.9k  43
262
Chapter 262
2020-10-11
 3.1k  56
263
Chapter 263
2020-10-16
 2.8k  59
264
Chapter 264
2020-10-18
 3k  80
265
Chapter 265
2020-10-23
 2.9k  57
266
Chapter 266
2020-10-25
 2.8k  46
267
Chapter 267
2020-10-30
 2.9k  65
268
Chapter 268
2020-11-01
 2.9k  44
269
Chapter 269
2020-11-06
 2.7k  69
270
Chapter 270
2020-11-08
 2.9k  84
271
Chapter 271
2020-11-13
 2.6k  51
272
Chapter 272
2020-11-15
 2.7k  44
273
Chapter 273
2020-11-20
 2.9k  61
274
Chapter 274
2020-11-22
 2.8k  31
275
Chapter 275
2020-11-27
 2.7k  26
276
Chapter 276
2020-11-29
 2.7k  52
277
Chapter 277
2020-12-04
 2.5k  24
278
Chapter 278
2020-12-06
 2.6k  21
279
Chapter 279
2020-12-11
 2.5k  33
280
Chapter 280
2020-12-13
 2.6k  35
281
Chapter 281
2020-12-18
 2.5k  19
282
Chapter 282
2020-12-20
 2.6k  28
283
Chapter 283
2020-12-25
 2.5k  60
284
Chapter 284
2020-12-27
 2.5k  38
285
Chapter 285
2021-01-01
 2.5k  62
286
Chapter 286
2021-01-03
 2.5k  38
287
Chapter 287
2021-01-08
 2.5k  43
288
Chapter 288
2021-01-10
 2.4k  43
289
Chapter 289
2021-01-15
 2.3k  33
290
Chapter 290
2021-01-17
 2.4k  44
291
Chapter 291
2021-01-22
 2.3k  90
292
Chapter 292
2021-01-24
 2.3k  40
293
Chapter 293
2021-01-29
 2.3k  37
294
Chapter 294
2021-01-31
 2.2k  29
295
Chapter 295
2021-02-05
 2.2k  44
296
Chapter 296
2021-02-07
 2.2k  68
297
Chapter 297
2021-02-12
 2.2k  61
298
Chapter 298
2021-02-14
 2.1k  54
299
Chapter 299
2021-02-19
 2.1k  57
300
Chapter 300
2021-02-21
 2.1k  89
301
Chapter 301
2021-02-26
 2.1k  83
302
Chapter 302
2021-02-28
 2.1k  83
303
Chapter 303
2021-03-05
 2k  42
304
Chapter 304
2021-03-07
 2.1k  90
305
Chapter 305
2021-03-12
 2k  53
306
Chapter 306
2021-03-14
 2k  52
307
Chapter 307
2021-03-19
 2k  65
308
Chapter 308
2021-03-21
 2.1k  103
309
Chapter 309
2021-03-26
 1.9k  50
310
Chapter 310
2021-03-28
 2k  60
311
Chapter 311
2021-04-02
 1.9k  47
312
Chapter 312
2021-04-04
 1.9k  97
313
Chapter 313
2021-04-09
 1.8k  52
314
Chapter 314
2021-04-11
 1.9k  59
315
Chapter 315
2021-04-16
 1.8k  37
316
Chapter 316
2021-04-18
 1.9k  56
317
Chapter 317
2021-04-23
 1.7k  49
318
Chapter 318
2021-04-25
 1.8k  63
319
Chapter 319
2021-04-30
 1.7k  43
320
Chapter 320
2021-05-02
 1.7k  39
321
Chapter 321
2021-05-07
 1.6k  55
322
Chapter 322
2021-05-09
 1.7k  48
323
Chapter 323
2021-05-14
 1.6k  53
324
Chapter 324
2021-05-16
 1.6k  49
325
Chapter 325
2021-05-21
 1.6k  53
326
Chapter 326
2021-05-23
 1.6k  56
327
Chapter 327
2021-05-28
 1.6k  43
328
Chapter 328
2021-05-30
 1.5k  53
329
Chapter 329
2021-06-04
 1.4k  45
330
Chapter 330
2021-06-06
 1.5k  36
331
Chapter 331
2021-06-11
 1.3k  43
332
Chapter 332
2021-06-13
 1.4k  43
333
Chapter 333
2021-06-18
 1.3k  40
334
Chapter 334
2021-06-20
 1.4k  48
335
Chapter 335
2021-06-25
 1.2k  42
336
Chapter 336
2021-06-25
 1.1k  24
337
Chapter 337
2021-06-25
 1.1k  18
338
Chapter 338
2021-06-25
 1.1k  76
339
Chapter 339
2021-06-25
 1.1k  9
340
Chapter 340
2021-06-25
 1.2k  29
341
Chapter 341
2021-06-25
 1.2k  48
342
Chapter 342
2021-06-25
 1.2k  16
343
Chapter 343
2021-06-25
 1.1k  11
344
Chapter 344
2021-06-25
 1.1k  11
345
Chapter 345
2021-06-25
 1.2k  27
346
Chapter 346
2021-06-27
 1.2k  48
347
Chapter 347
2021-07-02
 1.2k  47
348
Chapter 348
2021-07-04
 1.2k  49
349
Chapter 349
2021-07-09
 1.1k  60
350
Chapter 350
2021-07-11
 1.1k  49
351
Chapter 351
2021-07-16
 1.1k  41
352
Chapter 352
2021-07-18
 1.1k  33
353
Chapter 353
2021-07-23
 1.1k  41
354
Chapter 354
2021-07-25
 1k  71
355
Chapter 355
2021-07-30
 1k  50
356
Chapter 356
2021-08-01
 995  48
357
Chapter 357
2021-08-06
 921  39
358
Chapter 358
2021-08-08
 938  42
359
Chapter 359
2021-08-13
 893  38
360
Chapter 360
2021-08-15
 907  51
361
Chapter 361
2021-08-20
 825  39
362
Chapter 362
2021-08-22
 831  52
363
Chapter 363
2021-08-27
 810  34
364
Chapter 364
2021-08-29
 789  43
365
Chapter 365
2021-09-03
 718  39
366
Chapter 366
2021-09-05
 764  70
367
Chapter 367
2021-09-10
 632  40
368
Chapter 368
2021-09-12
 654  42
369
Chapter 369
2021-09-17
 570  26
370
Chapter 370
2021-09-19
 579  31
371
Chapter 371
2021-09-24
 537  28
372
Chapter 372
2021-09-26
 549  41
373
Chapter 373
2021-10-01
 503  40
374
Chapter 374
2021-10-03
 507  33
375
Chapter 375
2021-10-08
 445  27
376
Chapter 376
2021-10-10
 443  29
377
Chapter 377
2021-10-15
 412  27
378
Chapter 378
2021-10-17
 398  35
379
Chapter 379
2021-10-22
 290  11
380
Chapter 380
2021-10-22
 251  8
381
Chapter 381
2021-10-22
 239  5
382
Chapter 382
2021-10-22
 234  10
383
Chapter 383
2021-10-22
 233  6
384
Chapter 384
2021-10-22
 234  9
385
Chapter 385
2021-10-22
 230  5
386
Chapter 386
2021-10-22
 265  32
387
Chapter 387
2021-10-24
 213  20
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play