Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 176 chương    /    (98199)
 Đã cập nhật 176 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-04-14
 30k  1.3k
2
Chapter 2
2020-04-14
 25.3k  626
3
Chapter 3
2020-04-14
 24.6k  2.3k
4
Chapter 4
2020-04-14
 26.4k  2.1k
5
Chapter 5
2020-04-14
 27.1k  1.3k
6
Chapter 6
2020-04-14
 26.6k  1.6k
7
Chapter 7
2020-04-14
 29.3k  3k
8
Chapter 8
2020-04-14
 27.5k  1.6k
9
Chapter 9
2020-04-14
 28.5k  2.9k
10
Chapter 10
2020-04-17
 24.3k  746
11
Chapter 11
2020-04-17
 25k  1k
12
Chapter 12
2020-04-18
 24.1k  1.1k
13
Chapter 13
2020-04-20
 28.1k  1.3k
14
Chapter 14
2020-04-25
 25.4k  1k
15
Chapter 15
2020-04-27
 24.7k  754
16
Chapter 16
2020-05-02
 24.7k  718
17
Chapter 17
2020-05-04
 26.7k  1.5k
18
Chapter 18
2020-05-09
 26.4k  944
19
Chapter 19
2020-05-11
 27.4k  1.5k
20
Chapter 20
2020-05-16
 26.2k  1.1k
21
Chapter 21
2020-05-18
 28k  1.2k
22
Chapter 22
2020-05-23
 23.4k  1.4k
23
Chapter 23
2020-05-25
 22k  1.2k
24
Chapter 24
2020-05-30
 21.6k  1.6k
25
Chapter 25
2020-06-01
 20.4k  1.1k
26
Chapter 26
2020-06-06
 20.2k  924
27
Chapter 27
2020-06-08
 19.5k  1k
28
Chapter 28
2020-06-13
 20.6k  637
29
Chapter 29
2020-06-15
 19.2k  953
30
Chapter 30
2020-06-20
 19.7k  966
31
Chapter 31
2020-06-22
 19.6k  1.2k
32
Chapter 32
2020-06-27
 17.9k  537
33
Chapter 33
2020-06-29
 15.8k  1.9k
34
Chapter 34
2020-07-04
 15.3k  566
35
Chapter 35
2020-07-06
 15.1k  505
36
Chapter 36
2020-07-11
 14.6k  738
37
Chapter 37
2020-07-13
 16.3k  681
38
Chapter 38
2020-07-18
 16.9k  1.1k
39
Chapter 39
2020-07-20
 16.6k  1.6k
40
Chapter 40
2020-07-25
 15.6k  685
41
Chapter 41
2020-07-27
 17.2k  992
42
Chapter 42
2020-08-01
 14.4k  768
43
Chapter 43
2020-08-03
 14.1k  613
44
Chapter 44
2020-08-08
 14.7k  470
45
Chapter 45
2020-08-10
 14.9k  657
46
Chapter 46
2020-08-15
 12.9k  478
47
Chapter 47
2020-08-17
 15.7k  620
48
Chapter 48
2020-08-22
 14.2k  559
49
Chapter 49
2020-08-24
 15.5k  709
50
Chapter 50
2020-08-29
 15.2k  564
51
Chapter 51
2020-08-31
 16k  770
52
Chapter 52
2020-09-05
 15.5k  648
53
Chapter 53
2020-09-07
 14.3k  429
54
Chapter 54
2020-09-12
 13.2k  660
55
Chapter 55
2020-09-14
 13.4k  324
56
Chapter 56
2020-09-19
 12.8k  267
57
Chapter 57
2020-09-21
 13.6k  519
58
Chapter 58
2020-09-26
 12.8k  562
59
Chapter 59
2020-09-28
 11.8k  308
60
Chapter 60
2020-10-03
 12.2k  381
61
Chapter 61
2020-10-05
 13.3k  471
62
Chapter 62
2020-10-10
 12.9k  288
63
Chapter 63
2020-10-12
 13.3k  641
64
Chapter 64
2020-10-17
 12k  536
65
Chapter 65
2020-10-19
 11.9k  309
66
Chapter 66
2020-10-24
 11.6k  350
67
Chapter 67
2020-10-26
 11.9k  347
68
Chapter 68
2020-10-31
 10.6k  189
69
Chapter 69
2020-11-02
 11.1k  238
70
Chapter 70
2020-11-07
 11.3k  359
71
Chapter 71
2020-11-09
 10.8k  274
72
Chapter 72
2020-11-14
 10.2k  484
73
Chapter 73
2020-11-16
 11k  368
74
Chapter 74
2020-11-21
 11k  488
75
Chapter 75
2020-11-23
 10k  526
76
Chapter 76
2020-11-28
 10.9k  429
77
Chapter 77
2020-11-30
 9.8k  464
78
Chapter 78
2020-12-05
 9.9k  325
79
Chapter 79
2020-12-07
 9.5k  427
80
Chapter 80
2020-12-12
 10.3k  352
81
Chapter 81
2020-12-14
 10.5k  428
82
Chapter 82
2020-12-19
 9.3k  160
83
Chapter 83
2020-12-21
 9.6k  343
84
Chapter 84
2020-12-26
 10.3k  341
85
Chapter 85
2020-12-28
 10k  269
86
Chapter 86
2021-01-02
 9.2k  124
87
Chapter 87
2021-01-04
 9.5k  236
88
Chapter 88
2021-01-09
 8.9k  263
89
Chapter 89
2021-01-11
 9.6k  277
90
Chapter 90
2021-01-16
 9.2k  243
91
Chapter 91
2021-01-18
 9.9k  339
92
Chapter 92
2021-01-23
 9k  320
93
Chapter 93
2021-01-25
 7.8k  125
94
Chapter 94
2021-01-30
 9.3k  152
95
Chapter 95
2021-02-01
 9.9k  450
96
Chapter 96
2021-02-06
 9.8k  368
97
Chapter 97
2021-02-08
 9.1k  353
98
Chapter 98
2021-02-13
 9.9k  351
99
Chapter 99
2021-02-15
 9.7k  391
100
Chapter 100
2021-02-20
 7.8k  283
101
Chapter 101
2021-02-20
 7.2k  125
102
Chapter 102
2021-02-20
 6.9k  143
103
Chapter 103
2021-02-20
 7k  231
104
Chapter 104
2021-02-20
 7.3k  250
105
Chapter 105
2021-02-20
 7.3k  154
106
Chapter 106
2021-02-20
 6.7k  126
107
Chapter 107
2021-02-20
 7.1k  136
108
Chapter 108
2021-02-20
 7.2k  239
109
Chapter 109
2021-02-20
 7k  213
110
Chapter 110
2021-02-20
 8k  510
111
Chapter 111
2021-02-22
 8.8k  827
112
Chapter 112
2021-02-27
 8.6k  402
113
Chapter 113
2021-03-01
 9.3k  588
114
Chapter 114
2021-03-06
 8.5k  539
115
Chapter 115
2021-03-08
 8.2k  311
116
Chapter 116
2021-03-13
 8.6k  375
117
Chapter 117
2021-03-15
 8.7k  374
118
Chapter 118
2021-03-20
 7.6k  292
119
Chapter 119
2021-03-21
 6.5k  209
120
Chapter 120
2021-03-21
 5.8k  198
121
Chapter 121
2021-03-21
 6.1k  123
122
Chapter 122
2021-03-21
 6k  175
123
Chapter 123
2021-03-21
 5.7k  154
124
Chapter 124
2021-03-21
 6k  165
125
Chapter 125
2021-03-21
 6.1k  145
126
Chapter 126
2021-03-21
 6.9k  210
127
Chapter 127
2021-03-21
 5.5k  97
128
Chapter 128
2021-03-21
 6.8k  220
129
Chapter 129
2021-03-22
 7.4k  373
130
Chapter 130
2021-03-27
 7.3k  308
131
Chapter 131
2021-03-29
 7.7k  500
132
Chapter 132
2021-04-03
 8k  435
133
Chapter 133
2021-04-05
 7.9k  409
134
Chapter 134
2021-04-10
 7.3k  276
135
Chapter 135
2021-04-12
 7.8k  550
136
Chapter 136
2021-04-17
 6.6k  307
137
Chapter 137
2021-04-19
 7k  336
138
Chapter 138
2021-04-24
 6.8k  293
139
Chapter 139
2021-04-26
 7.3k  506
140
Chapter 140
2021-05-01
 7.2k  353
141
Chapter 141
2021-05-03
 7.2k  551
142
Chapter 142
2021-05-08
 6.7k  563
143
Chapter 143
2021-05-10
 7k  385
144
Chapter 144
2021-05-15
 6.7k  326
145
Chapter 145
2021-05-17
 7.2k  462
146
Chapter 146
2021-05-22
 6.2k  278
147
Chapter 147
2021-05-24
 6.4k  393
148
Chapter 148
2021-05-29
 5.5k  315
149
Chapter 149
2021-05-29
 4.8k  113
150
Chapter 150
2021-05-29
 4.9k  59
151
Chapter 151
2021-05-29
 5.1k  48
152
Chapter 152
2021-05-29
 4.8k  55
153
Chapter 153
2021-05-29
 4.9k  296
154
Chapter 154
2021-05-29
 4.9k  135
155
Chapter 155
2021-05-29
 5k  67
156
Chapter 156
2021-05-29
 5k  40
157
Chapter 157
2021-05-29
 5k  70
158
Chapter 158
2021-05-29
 5.8k  197
159
Chapter 159
2021-05-31
 6.6k  415
160
Chapter 160
2021-05-19
 5.7k  249
161
Chapter 161
2021-06-05
 6.1k  345
162
Chapter 162
2021-06-07
 6.2k  389
163
Chapter 163
2021-06-12
 6.1k  413
164
Chapter 164
2021-06-14
 6.4k  546
165
Chapter 165
2021-06-19
 5.6k  296
166
Chapter 166
2021-06-21
 5.8k  374
167
Chapter 167
2021-06-26
 5.5k  351
168
Chapter 168
2021-06-28
 6.1k  583
169
Chapter 169
2021-07-03
 6.2k  449
170
Chapter 170
2021-07-05
 6k  420
171
Chapter 171
2021-07-10
 5.6k  499
172
Chapter 172
2021-07-12
 5.8k  715
173
Chapter 173
2021-07-17
 5.5k  414
174
Chapter 174
2021-07-19
 5.6k  704
175
Chapter 175
2021-07-24
 4.3k  333
176
Chapter 176
2021-07-26
 3.7k  399
Đề xuất liên quan
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play