1 Chapter 1
2021-11-26 11.3k 1.1k
2 Chapter 2
2021-12-03 8.9k 282
3 Chapter 3
2021-12-03 8.3k 148
4 Chapter 4
2021-12-03 8k 175
5 Chapter 5
2021-12-03 7.7k 234
6 Chapter 6
2021-12-03 7.2k 156
7 Chapter 7
2021-12-03 7.6k 103
8 Chapter 8
2021-12-03 7.2k 183
9 Chapter 9
2021-12-03 7.1k 81
10 Chapter 10
2021-12-03 8.1k 402
11 Chapter 11
2021-12-06 7.6k 294
12 Chapter 12
2021-12-09 7.1k 228
13 Chapter 13
2021-12-13 6.9k 187
14 Chapter 14
2021-12-16 6.6k 216
15 Chapter 15
2021-12-20 6.8k 259
16 Chapter 16
2021-12-23 6.9k 253
17 Chapter 17
2021-12-27 6.6k 223
18 Chapter 18
2021-12-30 6.5k 211
19 Chapter 19
2022-01-03 6k 194
20 Chapter 20
2022-01-05 5.8k 80
21 Chapter 21
2022-01-05 5.3k 45
22 Chapter 22
2022-01-05 5.6k 64
23 Chapter 23
2022-01-05 5.8k 88
24 Chapter 24
2022-01-05 5.3k 39
25 Chapter 25
2022-01-05 5.3k 95
26 Chapter 26
2022-01-05 5.4k 120
27 Chapter 27
2022-01-06 5.6k 200
28 Chapter 28
2022-01-10 5.3k 149
29 Chapter 29
2022-01-13 5.4k 172
30 Chapter 30
2022-01-17 5.4k 154
31 Chapter 31
2022-01-20 5.2k 192
32 Chapter 32
2022-01-24 5.2k 150
33 Chapter 33
2022-01-27 5.6k 309
34 Chapter 34
2022-01-31 5k 181
35 Chapter 35
2022-02-03 5k 157
36 Chapter 36
2022-02-07 5.1k 231
37 Chapter 37
2022-02-10 5k 181
38 Chapter 38
2022-02-14 4.7k 163
39 Chapter 39
2022-02-17 4.6k 121
40 Chapter 40
2022-02-21 4.6k 148
41 Chapter 41
2022-02-24 4.6k 157
42 Chapter 42
2022-02-28 4.6k 223
43 Chapter 43
2022-03-03 4.5k 187
44 Chapter 44
2022-03-07 4.1k 137
45 Chapter 45
2022-03-10 4.2k 146
46 Chapter 46
2022-03-14 4k 182
47 Chapter 47
2022-03-17 4k 138
48 Chapter 48
2022-03-21 3.9k 165
49 Chapter 49
2022-03-24 3.8k 139
50 Chapter 50
2022-03-28 3.9k 179
51 Chapter 51
2022-03-31 3.8k 123
52 Chapter 52
2022-04-04 3.6k 115
53 Chapter 53
2022-04-07 3.6k 112
54 Chapter 54
2022-04-11 3.3k 163
55 Chapter 55
2022-04-14 3.4k 173
56 Chapter 56
2022-04-18 3.2k 113
57 Chapter 57
2022-04-21 3.1k 139
58 Chapter 58
2022-04-25 3k 162
59 Chapter 59
2022-04-28 3.1k 167
60 Chapter 60
2022-05-02 2.9k 94
61 Chapter 61
2022-05-05 2.9k 123
62 Chapter 62
2022-05-09 2.7k 167
63 Chapter 63
2022-05-12 2.7k 195
64 Chapter 64
2022-05-16 1.7k 110
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play