1 Chapter 1
2019-04-18 28.5k 1.9k
2 Chapter 2
2019-04-18 26.4k 1.4k
3 Chapter 3
2019-04-18 21.7k 598
4 Chapter 4
2019-04-18 20.7k 890
5 Chapter 5
2019-04-18 20.4k 941
6 Chapter 6
2019-04-18 19k 930
7 Chapter 7
2019-04-18 17.1k 481
8 Chapter 8
2019-04-18 16.5k 914
9 Chapter 9
2019-04-18 16.3k 446
10 Chapter 10
2019-04-18 16.4k 1.1k
11 Chapter 11
2019-04-19 15.6k 461
12 Chapter 12
2019-04-22 16.9k 389
13 Chapter 13
2019-04-24 15.9k 652
14 Chapter 14
2019-04-26 16.5k 373
15 Chapter 15
2019-04-29 16.6k 602
16 Chapter 16
2019-05-01 14.8k 241
17 Chapter 17
2019-05-03 15.8k 639
18 Chapter 18
2019-05-06 16.3k 762
19 Chapter 19
2019-05-08 15.5k 307
20 Chapter 20
2019-05-10 15.4k 1.3k
21 Chapter 21
2019-05-13 14.5k 320
22 Chapter 22
2019-05-15 15.3k 628
23 Chapter 23
2019-05-17 15.1k 286
24 Chapter 24
2019-05-20 14.5k 226
25 Chapter 25
2019-05-22 15.3k 735
26 Chapter 26
2019-05-25 14.2k 300
27 Chapter 27
2019-05-27 15k 264
28 Chapter 28
2019-06-01 15.6k 455
29 Chapter 29
2019-06-03 16.1k 473
30 Chapter 30
2019-06-08 15.1k 502
31 Chapter 31
2019-06-10 17.3k 883
32 Chapter 32
2019-06-15 15.1k 1.1k
33 Chapter 33
2019-06-17 14.2k 242
34 Chapter 34
2019-06-22 14k 432
35 Chapter 35
2019-06-24 14.2k 365
36 Chapter 36
2019-06-29 13.7k 370
37 Chapter 37
2019-06-30 13.6k 234
38 Chapter 38
2019-06-30 14.5k 276
39 Chapter 39
2019-06-30 13.2k 241
40 Chapter 40
2019-06-30 13.9k 585
41 Chapter 41
2019-06-30 13.1k 193
42 Chapter 42
2019-06-30 14.8k 398
43 Chapter 43
2019-06-30 14.1k 263
44 Chapter 44
2019-06-30 13.4k 343
45 Chapter 45
2019-06-30 12.8k 157
46 Chapter 46
2019-06-30 13.3k 972
47 Chapter 47
2019-07-01 15.4k 757
48 Chapter 48
2019-07-06 14.1k 346
49 Chapter 49
2019-07-08 17.8k 1.2k
50 Chapter 50
2019-07-11 14.9k 542
51 Chapter 51
2019-07-13 14.5k 526
52 Chapter 52
2019-07-15 14.3k 548
53 Chapter 53
2019-07-18 14.1k 776
54 Chapter 54
2019-07-20 14.5k 448
55 Chapter 55
2019-07-22 15.2k 522
56 Chapter 56
2019-07-25 15.4k 527
57 Chapter 57
2019-07-27 15k 333
58 Chapter 58
2019-07-29 14.3k 333
59 Chapter 59
2019-08-01 14k 329
60 Chapter 60
2019-08-03 14.8k 633
61 Chapter 61
2019-08-05 13.6k 319
62 Chapter 62
2019-08-08 13.5k 553
63 Chapter 63
2019-08-10 13.3k 779
64 Chapter 64
2019-08-11 13.6k 402
65 Chapter 65
2019-08-11 12.8k 207
66 Chapter 66
2019-08-11 14.2k 438
67 Chapter 67
2019-08-11 12.9k 164
68 Chapter 68
2019-08-11 13.4k 366
69 Chapter 69
2019-08-11 12.7k 264
70 Chapter 70
2019-08-11 12.4k 224
71 Chapter 71
2019-08-11 13.4k 314
72 Chapter 72
2019-08-11 13.9k 705
73 Chapter 73
2019-08-11 13.8k 390
74 Chapter 74
2019-08-12 14.9k 578
75 Chapter 75
2019-08-15 14.7k 812
76 Chapter 76
2019-08-17 14.2k 496
77 Chapter 77
2019-08-19 13k 320
78 Chapter 78
2019-08-22 12.3k 309
79 Chapter 79
2019-08-24 13.8k 465
80 Chapter 80
2019-08-26 13.9k 330
81 Chapter 81
2019-08-29 12.8k 278
82 Chapter 82
2019-08-31 12.1k 249
83 Chapter 83
2019-09-02 13.6k 802
84 Chapter 84
2019-09-05 12.8k 441
85 Chapter 85
2019-09-07 13.2k 538
86 Chapter 86
2019-09-09 12.4k 586
87 Chapter 87
2019-09-12 12k 291
88 Chapter 88
2019-09-14 13.6k 578
89 Chapter 89
2019-09-16 11.9k 671
90 Chapter 90
2019-09-19 12.7k 314
91 Chapter 91
2019-09-21 12.3k 603
92 Chapter 92
2019-09-23 12.8k 703
93 Chapter 93
2019-09-26 11.7k 425
94 Chapter 94
2019-09-28 13.1k 549
95 Chapter 95
2019-09-30 11.7k 517
96 Chapter 96
2019-10-03 11.7k 648
97 Chapter 97
2019-10-05 13.2k 1.1k
98 Chapter 98
2019-10-07 12.3k 198
99 Chapter 99
2019-10-10 11.4k 198
100 Chapter 100
2019-10-12 12.8k 323
101 Chapter 101
2019-10-14 11.5k 347
102 Chapter 102
2019-10-17 13.4k 611
103 Chapter 103
2019-10-19 12.5k 355
104 Chapter 104
2019-10-21 11.8k 467
105 Chapter 105
2019-10-24 11.9k 517
106 Chapter 106
2019-10-26 11k 518
107 Chapter 107
2019-10-28 10.8k 581
108 Chapter 108
2019-10-31 10.9k 400
109 Chapter 109
2019-11-02 11k 676
110 Chapter 110
2019-11-04 11.2k 474
111 Chapter 111
2019-11-07 10.9k 502
112 Chapter 112
2019-11-09 10.7k 512
113 Chapter 113
2019-11-11 10.9k 198
114 Chapter 114
2019-11-14 10.8k 220
115 Chapter 115
2019-11-16 11k 200
116 Chapter 116
2019-11-18 12.4k 675
117 Chapter 117
2019-11-20 11.5k 258
118 Chapter 118
2019-11-20 11.4k 391
119 Chapter 119
2019-11-20 10.7k 196
120 Chapter 120
2019-11-20 11.1k 218
121 Chapter 121
2019-11-20 10.8k 195
122 Chapter 122
2019-11-20 11k 346
123 Chapter 123
2019-11-20 11k 580
124 Chapter 124
2019-11-20 10.3k 103
125 Chapter 125
2019-11-20 9.3k 92
126 Chapter 126
2019-11-20 11.1k 410
127 Chapter 127
2019-11-21 10.9k 332
128 Chapter 128
2019-11-23 10.5k 222
129 Chapter 129
2019-11-25 11.6k 323
130 Chapter 130
2019-11-28 11k 171
131 Chapter 131
2019-11-30 10.8k 1.3k
132 Chapter 132
2019-12-02 10.1k 219
133 Chapter 133
2019-12-05 10.1k 181
134 Chapter 134
2019-12-07 9.3k 280
135 Chapter 135
2019-12-09 12.2k 514
136 Chapter 136
2019-12-12 10.3k 336
137 Chapter 137
2019-12-14 9.9k 194
138 Chapter 138
2019-12-16 10.8k 878
139 Chapter 139
2019-12-19 10k 193
140 Chapter 140
2019-12-21 10.2k 182
141 Chapter 141
2019-12-23 10.4k 237
142 Chapter 142
2019-12-26 10.4k 259
143 Chapter 143
2019-12-28 10.9k 693
144 Chapter 144
2019-12-30 10.5k 407
145 Chapter 145
2020-01-02 10.1k 709
146 Chapter 146
2020-01-04 10.1k 240
147 Chapter 147
2020-01-06 11.5k 500
148 Chapter 148
2020-01-09 9.7k 154
149 Chapter 149
2020-01-11 10k 218
150 Chapter 150
2020-01-13 11.2k 168
151 Chapter 151
2020-01-16 10k 605
152 Chapter 152
2020-01-18 10.2k 258
153 Chapter 153
2020-01-20 10.7k 242
154 Chapter 154
2020-01-23 10.4k 434
155 Chapter 155
2020-01-25 9.5k 424
156 Chapter 156
2020-01-27 10.4k 1.1k
157 Chapter 157
2020-01-30 12.4k 1.2k
158 Chapter 158
2020-02-01 13k 1k
159 Chapter 159
2020-02-03 13.4k 696
160 Chapter 160
2020-02-06 10.9k 556
161 Chapter 161
2020-02-08 11.7k 480
162 Chapter 162
2020-02-10 11.7k 373
163 Chapter 163
2020-02-13 13.5k 1.5k
164 Chapter 164
2020-02-15 12.9k 409
165 Chapter 165
2020-02-17 13.6k 1.2k
166 Chapter 166
2020-02-20 12.1k 581
167 Chapter 167
2020-02-22 12k 412
168 Chapter 168
2020-02-24 11.7k 430
169 Chapter 169
2020-02-27 11.6k 293
170 Chapter 170
2020-02-29 11.7k 699
171 Chapter 171
2020-03-02 11.9k 393
172 Chapter 172
2020-03-05 11.4k 238
173 Chapter 173
2020-03-07 10.7k 566
174 Chapter 174
2020-03-09 10.3k 233
175 Chapter 175
2020-03-12 10k 260
176 Chapter 176
2020-03-14 9.8k 240
177 Chapter 177
2020-03-16 10k 257
178 Chapter 178
2020-03-19 10.4k 278
179 Chapter 179
2020-03-21 10.1k 277
180 Chapter 180
2020-03-23 11.8k 501
181 Chapter 181
2020-03-26 10.4k 356
182 Chapter 182
2020-03-28 10.1k 255
183 Chapter 183
2020-03-30 10.6k 477
184 Chapter 184
2020-04-02 9.6k 342
185 Chapter 185
2020-04-04 10.3k 487
186 Chapter 186
2020-04-06 10.8k 267
187 Chapter 187
2020-04-09 9.9k 232
188 Chapter 188
2020-04-11 9.7k 300
189 Chapter 189
2020-04-13 10.6k 513
190 Chapter 190
2020-04-16 10.3k 366
191 Chapter 191
2020-04-18 10.2k 232
192 Chapter 192
2020-04-20 9.8k 414
193 Chapter 193
2020-04-23 10k 965
194 Chapter 194
2020-04-25 9.9k 511
195 Chapter 195
2020-04-27 11.4k 847
196 Chapter 196
2020-04-30 10.3k 408
197 Chapter 197
2020-05-02 10.1k 384
198 Chapter 198
2020-05-04 9.2k 210
199 Chapter 199
2020-05-07 9.7k 222
200 Chapter 200
2020-05-09 9.5k 625
201 Chapter 201
2020-05-11 10.5k 1k
202 Chapter 202
2020-05-14 9.7k 234
203 Chapter 203
2020-05-16 9.3k 137
204 Chapter 204
2020-05-18 9.5k 306
205 Chapter 205
2020-05-21 9.8k 305
206 Chapter 206
2020-05-23 9.3k 207
207 Chapter 207
2020-05-25 10.5k 408
208 Chapter 208
2020-05-27 17.8k 3.1k
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play