1 Chapter 1
2019-08-18 22.7k 1k
2 Chapter 2
2019-08-18 20.2k 784
3 Chapter 3
2019-08-18 20.5k 868
4 Chapter 4
2019-08-18 20.1k 741
5 Chapter 5
2019-08-18 19.5k 638
6 Chapter 6
2019-08-18 20.1k 1.3k
7 Chapter 7
2019-08-18 24k 1.4k
8 Chapter 8
2019-08-18 17.9k 384
9 Chapter 9
2019-08-18 18.1k 314
10 Chapter 10
2019-08-18 19.4k 765
11 Chapter 11
2019-08-18 20.7k 1k
12 Chapter 12
2019-08-18 18.6k 660
13 Chapter 13
2019-08-18 18.5k 438
14 Chapter 14
2019-08-18 16.3k 598
15 Chapter 15
2019-08-18 18.3k 2.2k
16 Chapter 16
2019-08-18 15.4k 450
17 Chapter 17
2019-08-18 17.2k 1.5k
18 Chapter 18
2019-08-18 16.5k 1k
19 Chapter 19
2019-08-18 15.5k 765
20 Chapter 20
2019-08-18 15.7k 453
21 Chapter 21
2019-08-21 14.1k 395
22 Chapter 22
2019-08-24 19.4k 1.5k
23 Chapter 23
2019-08-28 18k 795
24 Chapter 24
2019-08-31 15.6k 554
25 Chapter 25
2019-09-04 14.4k 490
26 Chapter 26
2019-09-07 13.9k 606
27 Chapter 27
2019-09-11 13.6k 417
28 Chapter 28
2019-09-14 12.6k 313
29 Chapter 29
2019-09-18 12.9k 337
30 Chapter 30
2019-09-21 15k 932
31 Chapter 31
2019-09-23 14.3k 653
32 Chapter 32
2019-09-25 13.2k 730
33 Chapter 33
2019-09-28 12.4k 1.1k
34 Chapter 34
2019-09-29 10.8k 375
35 Chapter 35
2019-09-29 11.4k 601
36 Chapter 36
2019-09-29 11.7k 623
37 Chapter 37
2019-09-29 11.3k 425
38 Chapter 38
2019-09-29 11.5k 393
39 Chapter 39
2019-09-29 11.1k 151
40 Chapter 40
2019-09-29 12.8k 227
41 Chapter 41
2019-09-29 12k 252
42 Chapter 42
2019-09-29 11.4k 402
43 Chapter 43
2019-09-29 11.8k 394
44 Chapter 44
2019-09-30 12.4k 391
45 Chapter 45
2019-10-02 12.3k 190
46 Chapter 46
2019-10-05 11.7k 391
47 Chapter 47
2019-10-07 11.8k 721
48 Chapter 48
2019-10-09 11.2k 354
49 Chapter 49
2019-10-12 12.1k 374
50 Chapter 50
2019-10-14 11.1k 193
51 Chapter 51
2019-10-16 11.6k 335
52 Chapter 52
2019-10-19 11.7k 691
53 Chapter 53
2019-10-21 11.3k 345
54 Chapter 54
2019-10-23 11.8k 370
55 Chapter 55
2019-10-26 11.9k 235
56 Chapter 56
2019-10-28 12.3k 773
57 Chapter 57
2019-10-30 11.9k 646
58 Chapter 58
2019-11-02 11.1k 955
59 Chapter 59
2019-11-04 10.3k 488
60 Chapter 60
2019-11-06 10.8k 416
61 Chapter 61
2019-11-09 10.4k 217
62 Chapter 62
2019-11-11 11.4k 318
63 Chapter 63
2019-11-13 10.3k 542
64 Chapter 64
2019-11-16 10.3k 302
65 Chapter 65
2019-11-18 10.6k 374
66 Chapter 66
2019-11-20 11.3k 687
67 Chapter 67
2019-12-09 9.6k 322
68 Chapter 68
2019-12-09 10.8k 317
69 Chapter 69
2019-12-12 10k 792
70 Chapter 70
2019-12-14 10.6k 343
71 Chapter 71
2019-12-19 11.3k 390
72 Chapter 72
2019-12-21 11.1k 931
73 Chapter 73
2019-12-26 10.6k 245
74 Chapter 74
2019-12-28 10.7k 501
75 Chapter 75
2020-01-02 10.5k 398
76 Chapter 76
2020-01-04 10.7k 318
77 Chapter 77
2020-01-09 9.9k 178
78 Chapter 78
2020-01-11 10.4k 457
79 Chapter 79
2020-01-16 10.4k 435
80 Chapter 80
2020-01-18 11k 349
81 Chapter 81
2020-01-23 11.4k 497
82 Chapter 82
2020-01-25 10.7k 425
83 Chapter 83
2020-01-30 9.9k 558
84 Chapter 84
2020-02-01 10.7k 886
85 Chapter 85
2020-02-06 10.7k 358
86 Chapter 86
2020-02-08 11.1k 1.2k
87 Chapter 87
2020-02-13 10.1k 554
88 Chapter 88
2020-02-15 11.2k 661
89 Chapter 89
2020-02-20 11k 419
90 Chapter 90
2020-02-22 12.3k 976
91 Chapter 91
2020-02-27 9.9k 288
92 Chapter 92
2020-02-29 10k 437
93 Chapter 93
2020-03-05 10.2k 592
94 Chapter 94
2020-03-07 10.1k 507
95 Chapter 95
2020-03-12 10.9k 487
96 Chapter 96
2020-03-14 10.1k 1.6k
97 Chapter 97
2020-03-19 10.3k 328
98 Chapter 98
2020-03-21 10.2k 283
99 Chapter 99
2020-03-26 12.1k 2.2k
100 Chapter 100
2020-05-22 8.4k 535
101 Chapter 101
2020-05-24 8.5k 247
102 Chapter 102
2020-05-26 8.4k 306
103 Chapter 103
2020-05-31 7.8k 236
104 Chapter 104
2020-06-02 7.6k 220
105 Chapter 105
2020-06-07 7.8k 139
106 Chapter 106
2020-06-09 8.6k 231
107 Chapter 107
2020-06-14 7.5k 207
108 Chapter 108
2020-06-16 7.9k 393
109 Chapter 109
2020-06-21 8.9k 974
110 Chapter 110
2020-07-16 7.7k 622
111 Chapter 111
2020-07-23 8.2k 735
112 Chapter 112
2020-07-30 7.9k 324
113 Chapter 113
2020-08-06 8.4k 390
114 Chapter 114
2020-08-13 7.9k 282
115 Chapter 115
2020-08-20 7.8k 246
116 Chapter 116
2020-08-27 7.5k 185
117 Chapter 117
2020-09-03 7k 462
118 Chapter 118
2020-09-10 7k 222
119 Chapter 119
2020-09-17 6.7k 160
120 Chapter 120
2020-09-24 6.9k 145
121 Chapter 121
2020-10-01 6k 157
122 Chapter 122
2020-10-08 6.9k 177
123 Chapter 123
2020-10-15 13.2k 2.1k
Chương này chưa mở khóa

Cơ Trưởng Đại Nhân Nhẹ Nhàng Thôi

Chapter 79

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play