1 Chapter 1
2020-08-19 13k 1.4k
2 Chapter 2
2020-08-19 10.1k 426
3 Chapter 3
2020-08-19 10.3k 254
4 Chapter 4
2020-08-19 9.1k 254
5 Chapter 5
2020-08-19 8.3k 175
6 Chapter 6
2020-08-19 8.2k 227
7 Chapter 7
2020-08-19 7.9k 171
8 Chapter 8
2020-08-19 8.3k 209
9 Chapter 9
2020-08-19 7.8k 206
10 Chapter 10
2020-08-19 8.5k 215
11 Chapter 11
2020-08-23 7.7k 259
12 Chapter 12
2020-08-24 7.7k 139
13 Chapter 13
2020-08-30 7k 177
14 Chapter 14
2020-08-31 6.8k 158
15 Chapter 15
2020-09-06 6.6k 112
16 Chapter 16
2020-09-07 6.5k 87
17 Chapter 17
2020-09-12 6.2k 78
18 Chapter 18
2020-09-12 5.9k 137
19 Chapter 19
2020-09-12 6.3k 143
20 Chapter 20
2020-09-12 6.2k 100
21 Chapter 21
2020-09-12 6.5k 139
22 Chapter 22
2020-09-12 5.8k 122
23 Chapter 23
2020-09-12 5.7k 139
24 Chapter 24
2020-09-12 5.8k 179
25 Chapter 25
2020-09-12 5.8k 86
26 Chapter 26
2020-09-12 5.7k 92
27 Chapter 27
2020-09-13 6.2k 129
28 Chapter 28
2020-09-14 5.7k 131
29 Chapter 29
2020-09-20 5.7k 173
30 Chapter 30
2020-09-21 5.9k 68
31 Chapter 31
2020-09-27 5.4k 54
32 Chapter 32
2020-09-28 5.4k 106
33 Chapter 33
2020-10-03 5.2k 68
34 Chapter 34
2020-10-03 5.3k 66
35 Chapter 35
2020-10-03 5.2k 76
36 Chapter 36
2020-10-03 5.1k 77
37 Chapter 37
2020-10-03 4.8k 108
38 Chapter 38
2020-10-03 4.9k 89
39 Chapter 39
2020-10-03 5k 93
40 Chapter 40
2020-10-03 5.2k 72
41 Chapter 41
2020-10-03 4.9k 75
42 Chapter 42
2020-10-03 5.4k 118
43 Chapter 43
2020-10-04 5.3k 71
44 Chapter 44
2020-10-05 5.4k 70
45 Chapter 45
2020-10-11 5k 106
46 Chapter 46
2020-10-12 5.3k 125
47 Chapter 47
2020-10-18 5k 61
48 Chapter 48
2020-10-19 5.2k 79
49 Chapter 49
2020-10-25 4.8k 58
50 Chapter 50
2020-10-26 4.9k 101
51 Chapter 51
2020-11-01 4.9k 49
52 Chapter 52
2020-11-02 4.7k 49
53 Chapter 53
2020-11-08 4.7k 61
54 Chapter 54
2020-11-09 4.6k 123
55 Chapter 55
2020-11-15 4.6k 54
56 Chapter 56
2020-11-16 4.8k 106
57 Chapter 57
2020-11-22 4.4k 90
58 Chapter 58
2020-11-23 4.7k 85
59 Chapter 59
2020-11-29 4.4k 61
60 Chapter 60
2020-11-30 4.6k 109
61 Chapter 61
2020-12-06 4.3k 70
62 Chapter 62
2020-12-07 4.5k 55
63 Chapter 63
2020-12-13 4.5k 94
64 Chapter 64
2020-12-14 4.4k 89
65 Chapter 65
2020-12-20 4.7k 91
66 Chapter 66
2020-12-21 4.5k 66
67 Chapter 67
2020-12-28 4.7k 99
68 Chapter 68
2021-01-03 4.5k 99
69 Chapter 69
2021-01-04 4.3k 83
70 Chapter 70
2021-01-10 4.5k 102
71 Chapter 71
2021-01-11 4.4k 75
72 Chapter 72
2021-01-17 4.4k 136
73 Chapter 73
2021-01-18 4.4k 192
74 Chapter 74
2021-01-24 4.1k 112
75 Chapter 75
2021-01-25 4.2k 74
76 Chapter 76
2021-01-31 4.3k 61
77 Chapter 77
2021-02-01 4.2k 80
78 Chapter 78
2021-02-07 4.2k 112
79 Chapter 79
2021-02-08 4.1k 154
80 Chapter 80
2021-02-14 4.1k 86
81 Chapter 81
2021-02-15 4k 89
82 Chapter 82
2021-02-21 4k 70
83 Chapter 83
2021-02-22 4.1k 89
84 Chapter 84
2021-02-28 4k 58
85 Chapter 85
2021-03-01 4.1k 83
86 Chapter 86
2021-03-07 4k 52
87 Chapter 87
2021-03-08 4k 129
88 Chapter 88
2021-03-14 4.1k 123
89 Chapter 89
2021-03-15 4.1k 148
90 Chapter 90
2021-03-21 4.2k 118
91 Chapter 91
2021-03-22 3.9k 153
92 Chapter 92
2021-03-28 3.7k 70
93 Chapter 93
2021-03-29 3.9k 140
94 Chapter 94
2021-04-04 4k 75
95 Chapter 95
2021-04-05 3.9k 110
96 Chapter 96
2021-04-11 3.6k 87
97 Chapter 97
2021-04-12 3.6k 92
98 Chapter 98
2021-04-18 3.6k 75
99 Chapter 99
2021-04-19 3.8k 120
100 Chapter 100
2021-04-25 3.6k 104
101 Chapter 101
2021-04-26 3.7k 128
102 Chapter 102
2021-05-02 3.5k 56
103 Chapter 103
2021-05-03 3.7k 144
104 Chapter 104
2021-05-09 3.3k 68
105 Chapter 105
2021-05-10 3.5k 83
106 Chapter 106
2021-05-16 3.2k 104
107 Chapter 107
2021-05-17 3.4k 90
108 Chapter 108
2021-05-23 3.3k 74
109 Chapter 109
2021-05-24 3.3k 65
110 Chapter 110
2021-05-30 3.3k 80
111 Chapter 111
2021-05-31 3.4k 114
112 Chapter 112
2021-06-06 3.2k 79
113 Chapter 113
2021-06-07 3.3k 100
114 Chapter 114
2021-06-13 3.3k 104
115 Chapter 115
2021-06-14 3.2k 85
116 Chapter 116
2021-06-20 3.3k 99
117 Chapter 117
2021-06-21 3.2k 73
118 Chapter 118
2021-06-27 3.1k 67
119 Chapter 119
2021-06-28 3.1k 75
120 Chapter 120
2021-07-04 3.2k 77
121 Chapter 121
2021-07-05 3.3k 152
122 Chapter 122
2021-07-11 3.2k 71
123 Chapter 123
2021-07-12 3.4k 171
124 Chapter 124
2021-07-18 3.3k 122
125 Chapter 125
2021-07-19 3.3k 208
126 Chapter 126
2021-07-25 3.1k 161
127 Chapter 127
2021-07-26 3k 114
128 Chapter 128
2021-08-01 2.8k 80
129 Chapter 129
2021-08-02 2.9k 204
130 Chapter 130
2021-08-08 2.8k 66
131 Chapter 131
2021-08-09 2.9k 82
132 Chapter 132
2021-08-15 2.7k 80
133 Chapter 133
2021-08-16 2.8k 103
134 Chapter 134
2021-08-21 2.6k 41
135 Chapter 135
2021-08-21 2.6k 53
136 Chapter 136
2021-08-21 2.4k 33
137 Chapter 137
2021-08-21 2.5k 67
138 Chapter 138
2021-08-21 2.6k 52
139 Chapter 139
2021-08-21 2.7k 62
140 Chapter 140
2021-08-21 2.6k 32
141 Chapter 141
2021-08-21 2.5k 58
142 Chapter 142
2021-08-21 2.5k 42
143 Chapter 143
2021-08-21 2.6k 115
144 Chapter 144
2021-08-22 2.6k 61
145 Chapter 145
2021-08-23 2.7k 120
146 Chapter 146
2021-08-29 2.7k 86
147 Chapter 147
2021-08-30 2.6k 155
148 Chapter 148
2021-09-05 2.5k 77
149 Chapter 149
2021-09-06 2.5k 115
150 Chapter 150
2021-09-12 2.4k 148
151 Chapter 151
2021-09-13 2.4k 100
152 Chapter 152
2021-09-19 2.2k 66
153 Chapter 153
2021-09-20 2.3k 84
154 Chapter 154
2021-09-26 2.3k 48
155 Chapter 155
2021-09-27 2.3k 73
156 Chapter 156
2021-10-03 2.2k 75
157 Chapter 157
2021-10-04 2.2k 104
158 Chapter 158
2021-10-10 2.3k 115
159 Chapter 159
2021-10-11 2.2k 95
160 Chapter 160
2021-10-17 2.1k 42
161 Chapter 161
2021-10-18 2.2k 74
162 Chapter 162
2021-10-24 2k 61
163 Chapter 163
2021-10-25 2k 86
164 Chapter 164
2021-10-31 2k 61
165 Chapter 165
2021-11-01 2k 80
166 Chapter 166
2021-11-07 1.9k 72
167 Chapter 167
2021-11-08 2.1k 100
168 Chapter 168
2021-11-14 1.9k 88
169 Chapter 169
2021-11-15 1.9k 56
170 Chapter 170
2021-11-21 1.9k 55
171 Chapter 171
2021-11-22 1.9k 50
172 Chapter 172
2021-11-27 1.8k 43
173 Chapter 173
2021-11-27 1.7k 32
174 Chapter 174
2021-11-27 1.6k 25
175 Chapter 175
2021-11-27 1.7k 52
176 Chapter 176
2021-11-27 1.8k 45
177 Chapter 177
2021-11-27 1.7k 37
178 Chapter 178
2021-11-27 2.1k 37
179 Chapter 179
2021-11-27 1.7k 34
180 Chapter 180
2021-11-27 1.7k 29
181 Chapter 181
2021-11-27 1.8k 45
182 Chapter 182
2021-11-28 1.7k 33
183 Chapter 183
2021-11-29 1.8k 66
184 Chapter 184
2021-12-05 1.7k 84
185 Chapter 185
2021-12-06 1.7k 48
186 Chapter 186
2021-12-12 1.7k 48
187 Chapter 187
2021-12-13 1.6k 57
188 Chapter 188
2021-12-19 1.7k 51
189 Chapter 189
2021-12-31 1.1k 25
190 Chapter 190
2021-12-20 1.6k 51
191 Chapter 191
2021-12-26 1.6k 35
192 Chapter 192
2022-01-02 1.6k 76
193 Chapter 193
2022-01-03 1.6k 46
194 Chapter 194
2022-01-08 1.4k 26
195 Chapter 195
2022-01-08 1.4k 24
196 Chapter 196
2022-01-08 1.4k 32
197 Chapter 197
2022-01-08 1.4k 25
198 Chapter 198
2022-01-08 1.4k 32
199 Chapter 199
2022-01-08 1.3k 62
200 Chapter 200
2022-01-08 1.4k 30
201 Chapter 201
2022-01-08 1.4k 16
202 Chapter 202
2022-01-08 1.5k 45
203 Chapter 203
2022-01-08 1.4k 57
204 Chapter 204
2022-01-09 1.6k 53
205 Chapter 205
2022-01-10 1.6k 56
206 Chapter 206
2022-01-16 1.4k 51
207 Chapter 207
2022-01-17 1.5k 84
208 Chapter 208
2022-01-23 1.4k 46
209 Chapter 209
2022-01-24 1.6k 57
210 Chapter 210
2022-01-30 1.4k 26
211 Chapter 211
2022-01-31 1.4k 70
212 Chapter 212
2022-02-06 1.5k 58
213 Chapter 213
2022-02-07 1.5k 130
214 Chapter 214
2022-02-13 1.4k 35
215 Chapter 215
2022-02-14 1.5k 54
216 Chapter 216
2022-02-20 1.4k 44
217 Chapter 217
2022-02-21 1.5k 44
218 Chapter 218
2022-02-27 1.3k 32
219 Chapter 219
2022-02-28 1.4k 62
220 Chapter 220
2022-03-06 1.3k 43
221 Chapter 221
2022-03-07 1.4k 79
222 Chapter 222
2022-03-13 1.3k 35
223 Chapter 223
2022-03-14 1.3k 48
224 Chapter 224
2022-03-18 1.1k 42
225 Chapter 225
2022-03-18 1.1k 24
226 Chapter 226
2022-03-18 1.1k 44
227 Chapter 227
2022-03-18 1.2k 38
228 Chapter 228
2022-03-18 1.2k 24
229 Chapter 229
2022-03-18 1.1k 17
230 Chapter 230
2022-03-18 1.3k 30
231 Chapter 231
2022-03-20 1.2k 50
232 Chapter 232
2022-03-21 1.2k 51
233 Chapter 233
2022-03-27 1.2k 70
234 Chapter 234
2022-03-28 1.2k 49
235 Chapter 235
2022-04-03 1.1k 26
236 Chapter 236
2022-04-04 1.2k 48
237 Chapter 237
2022-04-10 1.1k 40
238 Chapter 238
2022-04-11 1.1k 54
239 Chapter 239
2022-04-17 1.1k 21
240 Chapter 240
2022-04-18 1.1k 57
241 Chapter 241
2022-04-24 1.1k 38
242 Chapter 242
2022-04-25 1.1k 33
243 Chapter 243
2022-05-01 1.1k 30
244 Chapter 244
2022-05-02 1.1k 55
245 Chapter 245
2022-05-08 992 31
246 Chapter 246
2022-05-09 1k 48
247 Chapter 247
2022-05-15 971 18
248 Chapter 248
2022-05-16 1k 86
249 Chapter 249
2022-05-22 914 33
250 Chapter 250
2022-05-23 1.1k 221
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play