1 Chapter 1
2020-10-02 15.9k 991
2 Chapter 2
2020-10-02 14.4k 753
3 Chapter 3
2020-10-02 12.1k 309
4 Chapter 4
2020-10-02 11.1k 284
5 Chapter 5
2020-10-02 10.3k 265
6 Chapter 6
2020-10-02 9.7k 104
7 Chapter 7
2020-10-02 10.3k 228
8 Chapter 8
2020-10-02 9.4k 274
9 Chapter 9
2020-10-02 9.6k 132
10 Chapter 10
2020-10-02 9.6k 89
11 Chapter 11
2020-10-03 9.4k 194
12 Chapter 12
2020-10-04 9.7k 132
13 Chapter 13
2020-10-10 9k 239
14 Chapter 14
2020-10-11 9.1k 233
15 Chapter 15
2020-10-17 8.1k 57
16 Chapter 16
2020-10-18 8.9k 304
17 Chapter 17
2020-10-24 8.5k 176
18 Chapter 18
2020-10-25 8.6k 146
19 Chapter 19
2020-10-31 7.8k 101
20 Chapter 20
2020-11-01 7.9k 200
21 Chapter 21
2020-11-07 7.5k 102
22 Chapter 22
2020-11-08 7.8k 148
23 Chapter 23
2020-11-14 7.2k 123
24 Chapter 24
2020-11-15 7.7k 217
25 Chapter 25
2020-11-21 7.8k 191
26 Chapter 26
2020-11-22 7.8k 415
27 Chapter 27
2020-11-28 7.2k 258
28 Chapter 28
2020-11-29 7k 128
29 Chapter 29
2020-12-05 7.2k 100
30 Chapter 30
2020-12-06 7.4k 133
31 Chapter 31
2020-12-12 7k 134
32 Chapter 32
2020-12-13 7.4k 338
33 Chapter 33
2020-12-19 6.2k 97
34 Chapter 34
2020-12-20 6.7k 63
35 Chapter 35
2020-12-26 6.2k 68
36 Chapter 36
2020-12-27 6.4k 128
37 Chapter 37
2021-01-02 6.1k 91
38 Chapter 38
2021-01-03 6.7k 92
39 Chapter 39
2021-01-09 5.8k 80
40 Chapter 40
2021-01-10 6.7k 146
41 Chapter 41
2021-01-16 5.7k 187
42 Chapter 42
2021-01-17 5.7k 152
43 Chapter 43
2021-01-23 5.6k 113
44 Chapter 44
2021-01-24 5.7k 183
45 Chapter 45
2021-01-30 5.7k 60
46 Chapter 46
2021-01-31 6.6k 173
47 Chapter 47
2021-02-06 5.6k 108
48 Chapter 48
2021-02-07 5.6k 130
49 Chapter 49
2021-02-13 5.4k 61
50 Chapter 50
2021-02-14 5.8k 165
51 Chapter 51
2021-02-20 5.1k 89
52 Chapter 52
2021-02-21 5.3k 100
53 Chapter 53
2021-02-27 5.5k 212
54 Chapter 54
2021-02-28 6.3k 233
55 Chapter 55
2021-03-06 5.5k 72
56 Chapter 56
2021-03-07 5.5k 370
57 Chapter 57
2021-03-13 4.8k 154
58 Chapter 58
2021-03-14 5.3k 234
59 Chapter 59
2021-03-20 4.7k 114
60 Chapter 60
2021-03-21 4.9k 89
61 Chapter 61
2021-03-27 4.7k 135
62 Chapter 62
2021-03-28 4.7k 99
63 Chapter 63
2021-04-01 4.2k 38
64 Chapter 64
2021-04-01 4k 77
65 Chapter 65
2021-04-01 3.8k 45
66 Chapter 66
2021-04-01 4k 34
67 Chapter 67
2021-04-01 3.7k 119
68 Chapter 68
2021-04-01 3.9k 73
69 Chapter 69
2021-04-01 3.8k 135
70 Chapter 70
2021-04-01 3.8k 79
71 Chapter 71
2021-04-01 3.6k 53
72 Chapter 72
2021-04-01 4.1k 118
73 Chapter 73
2021-04-03 4k 86
74 Chapter 74
2021-04-04 4.5k 151
75 Chapter 75
2021-04-10 4.1k 87
76 Chapter 76
2021-04-11 4.2k 98
77 Chapter 77
2021-04-17 4k 81
78 Chapter 78
2021-04-18 4.3k 137
79 Chapter 79
2021-04-24 4.1k 94
80 Chapter 80
2021-04-25 4.3k 134
81 Chapter 81
2021-05-01 4.3k 101
82 Chapter 82
2021-05-02 4.2k 131
83 Chapter 83
2021-05-08 4.1k 92
84 Chapter 84
2021-05-09 4k 145
85 Chapter 85
2021-05-15 3.9k 79
86 Chapter 86
2021-05-16 4.2k 136
87 Chapter 87
2021-05-22 4k 93
88 Chapter 88
2021-05-23 4.1k 207
89 Chapter 89
2021-05-29 3.4k 70
90 Chapter 90
2021-05-30 3.4k 116
91 Chapter 91
2021-06-05 3.4k 103
92 Chapter 92
2021-06-06 3.6k 143
93 Chapter 93
2021-06-12 3.2k 65
94 Chapter 94
2021-06-13 3.4k 115
95 Chapter 95
2021-06-19 3.4k 106
96 Chapter 96
2021-06-20 3.5k 117
97 Chapter 97
2021-06-26 3.4k 101
98 Chapter 98
2021-06-27 3.5k 132
99 Chapter 99
2021-07-03 3.6k 104
100 Chapter 100
2021-07-04 7.1k 908
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play