1 Chapter 1
2021-11-12 7.9k 550
2 Chapter 2
2021-11-19 6k 144
3 Chapter 3
2021-11-19 5.7k 83
4 Chapter 4
2021-11-19 5.4k 58
5 Chapter 5
2021-11-19 5.3k 34
6 Chapter 6
2021-11-19 5.1k 38
7 Chapter 7
2021-11-19 5.1k 51
8 Chapter 8
2021-11-19 4.8k 67
9 Chapter 9
2021-11-19 4.7k 45
10 Chapter 10
2021-11-19 5k 105
11 Chapter 11
2021-11-20 5k 138
12 Chapter 12
2021-11-24 4.8k 104
13 Chapter 13
2021-11-27 4.5k 111
14 Chapter 14
2021-12-01 4.5k 102
15 Chapter 15
2021-12-04 4.9k 133
16 Chapter 16
2021-12-08 4.6k 94
17 Chapter 17
2021-12-11 4.5k 115
18 Chapter 18
2021-12-14 4.1k 45
19 Chapter 19
2021-12-14 3.9k 34
20 Chapter 20
2021-12-14 3.9k 37
21 Chapter 21
2021-12-14 3.8k 37
22 Chapter 22
2021-12-14 3.7k 38
23 Chapter 23
2021-12-14 3.8k 123
24 Chapter 24
2021-12-14 4k 62
25 Chapter 25
2021-12-15 4k 106
26 Chapter 26
2021-12-18 4.4k 148
27 Chapter 27
2021-12-22 4.2k 118
28 Chapter 28
2021-12-25 4k 105
29 Chapter 29
2021-12-29 4.2k 161
30 Chapter 30
2022-01-01 4.1k 161
31 Chapter 31
2022-01-05 4.1k 131
32 Chapter 32
2022-01-08 4k 129
33 Chapter 33
2022-01-12 3.9k 126
34 Chapter 34
2022-01-15 3.8k 109
35 Chapter 35
2022-01-18 3.3k 43
36 Chapter 36
2022-01-18 3.3k 21
37 Chapter 37
2022-01-18 3.3k 36
38 Chapter 38
2022-01-18 3.4k 26
39 Chapter 39
2022-01-18 3.3k 35
40 Chapter 40
2022-01-18 3.3k 27
41 Chapter 41
2022-01-18 3.7k 143
42 Chapter 42
2022-01-19 3.9k 143
43 Chapter 43
2022-01-22 3.8k 180
44 Chapter 44
2022-01-26 3.5k 103
45 Chapter 45
2022-01-29 3.5k 143
46 Chapter 46
2022-02-02 3.4k 123
47 Chapter 47
2022-02-05 3.6k 182
48 Chapter 48
2022-02-09 3.4k 119
49 Chapter 49
2022-02-12 3.3k 93
50 Chapter 50
2022-02-16 3.2k 111
51 Chapter 51
2022-02-19 3.4k 134
52 Chapter 52
2022-02-23 3.5k 141
53 Chapter 53
2022-02-26 3.6k 157
54 Chapter 54
2022-03-02 3.4k 165
55 Chapter 55
2022-03-05 3.4k 132
56 Chapter 56
2022-03-09 3.1k 122
57 Chapter 57
2022-03-12 3.1k 113
58 Chapter 58
2022-03-16 2.9k 99
59 Chapter 59
2022-03-19 2.8k 115
60 Chapter 60
2022-03-23 2.6k 101
61 Chapter 61
2022-03-26 2.7k 126
62 Chapter 62
2022-03-30 2.6k 116
63 Chapter 63
2022-04-02 2.4k 89
64 Chapter 64
2022-04-06 2.3k 94
65 Chapter 65
2022-04-09 2.4k 93
66 Chapter 66
2022-04-13 2.3k 96
67 Chapter 67
2022-04-16 2.3k 67
68 Chapter 68
2022-04-20 2.2k 71
69 Chapter 69
2022-04-23 2.3k 79
70 Chapter 70
2022-04-27 2.4k 342
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play