1 Chapter 1
2021-09-26 12.3k 1.2k
2 Chapter 2
2021-10-01 9.7k 200
3 Chapter 3
2021-10-01 9.5k 233
4 Chapter 4
2021-10-01 9.4k 340
5 Chapter 5
2021-10-01 7.6k 101
6 Chapter 6
2021-10-01 8.7k 180
7 Chapter 7
2021-10-01 8.1k 125
8 Chapter 8
2021-10-01 8k 188
9 Chapter 9
2021-10-01 7.6k 284
10 Chapter 10
2021-10-01 9.2k 728
11 Chapter 11
2021-10-09 7.6k 197
12 Chapter 12
2021-10-10 8.1k 338
13 Chapter 13
2021-10-11 7.2k 201
14 Chapter 14
2021-10-14 7.1k 337
15 Chapter 15
2021-10-16 6.9k 156
16 Chapter 16
2021-10-19 6.6k 270
17 Chapter 17
2021-10-19 6.2k 150
18 Chapter 18
2021-10-19 6k 50
19 Chapter 19
2021-10-19 6.2k 78
20 Chapter 20
2021-10-19 6.8k 207
21 Chapter 21
2021-10-19 5.9k 95
22 Chapter 22
2021-10-19 6.5k 191
23 Chapter 23
2021-10-21 6.6k 224
24 Chapter 24
2021-10-23 7k 189
25 Chapter 25
2021-10-28 6.5k 169
26 Chapter 26
2021-10-30 6.1k 297
27 Chapter 27
2021-11-04 6.3k 190
28 Chapter 28
2021-11-06 6k 163
29 Chapter 29
2021-11-11 5.8k 127
30 Chapter 30
2021-11-13 5.4k 131
31 Chapter 31
2021-11-18 5.5k 136
32 Chapter 32
2021-11-20 5.6k 140
33 Chapter 33
2021-11-23 5.8k 75
34 Chapter 34
2021-11-23 5.6k 109
35 Chapter 35
2021-11-23 5.6k 116
36 Chapter 36
2021-11-23 5.3k 115
37 Chapter 37
2021-11-23 5.1k 62
38 Chapter 38
2021-11-23 5.2k 99
39 Chapter 39
2021-11-23 5.9k 208
40 Chapter 40
2021-11-25 6.1k 286
41 Chapter 41
2021-11-27 6.3k 437
42 Chapter 42
2021-12-02 5.2k 190
43 Chapter 43
2021-12-04 4.9k 197
44 Chapter 44
2021-12-09 4.8k 191
45 Chapter 45
2021-12-11 5.3k 171
46 Chapter 46
2021-12-16 4.9k 163
47 Chapter 47
2021-12-18 4.8k 112
48 Chapter 48
2021-12-22 4.4k 70
49 Chapter 49
2021-12-22 4.4k 77
50 Chapter 50
2021-12-22 4.4k 56
51 Chapter 51
2021-12-22 4.2k 52
52 Chapter 52
2021-12-22 4.4k 98
53 Chapter 53
2021-12-22 4.4k 91
54 Chapter 54
2021-12-22 4.5k 125
55 Chapter 55
2021-12-23 4.8k 170
56 Chapter 56
2021-12-25 4.9k 148
57 Chapter 57
2021-12-30 4.5k 129
58 Chapter 58
2022-01-01 4.5k 140
59 Chapter 59
2022-01-06 4.4k 129
60 Chapter 60
2022-01-08 4.5k 112
61 Chapter 61
2022-01-09 3.8k 82
62 Chapter 62
2022-01-09 3.9k 76
63 Chapter 63
2022-01-09 3.8k 93
64 Chapter 64
2022-01-09 3.9k 81
65 Chapter 65
2022-01-09 3.5k 86
66 Chapter 66
2022-01-09 3.5k 69
67 Chapter 67
2022-01-09 3.6k 45
68 Chapter 68
2022-01-09 3.6k 61
69 Chapter 69
2022-01-09 3.5k 49
70 Chapter 70
2022-01-09 4.6k 287
71 Chapter 71
2022-01-13 4.6k 271
72 Chapter 72
2022-01-15 4.9k 355
73 Chapter 73
2022-01-20 3.7k 196
74 Chapter 74
2022-01-22 3.6k 309
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play