1 Chapter 1
2021-04-12 8.2k 1.4k
2 Chapter 2
2021-04-26 6k 261
3 Chapter 3
2021-04-26 5.9k 257
4 Chapter 4
2021-04-26 5.6k 185
5 Chapter 5
2021-04-26 5.6k 256
6 Chapter 6
2021-04-26 5.6k 178
7 Chapter 7
2021-04-26 5k 107
8 Chapter 8
2021-04-26 5k 99
9 Chapter 9
2021-04-26 5.2k 166
10 Chapter 10
2021-04-26 5.8k 260
11 Chapter 11
2021-05-01 4.8k 214
12 Chapter 12
2021-05-03 5k 239
13 Chapter 13
2021-05-08 4.4k 139
14 Chapter 14
2021-05-10 4.7k 199
15 Chapter 15
2021-05-15 4.3k 164
16 Chapter 16
2021-05-17 4.4k 179
17 Chapter 17
2021-05-22 4.3k 203
18 Chapter 18
2021-05-24 4.1k 160
19 Chapter 19
2021-05-29 4.1k 161
20 Chapter 20
2021-05-31 3.8k 128
21 Chapter 21
2021-06-05 3.6k 248
22 Chapter 22
2021-06-07 3.1k 90
23 Chapter 23
2021-06-07 3.1k 42
24 Chapter 24
2021-06-07 3.4k 73
25 Chapter 25
2021-06-07 3.3k 51
26 Chapter 26
2021-06-07 3.1k 48
27 Chapter 27
2021-06-07 3.2k 90
28 Chapter 28
2021-06-07 3.2k 41
29 Chapter 29
2021-06-07 3k 18
30 Chapter 30
2021-06-07 3.3k 125
31 Chapter 31
2021-06-07 3.3k 77
32 Chapter 32
2021-06-07 4.3k 390
33 Chapter 33
2021-06-12 3.5k 261
34 Chapter 34
2021-06-14 4k 312
35 Chapter 35
2021-06-19 3.3k 130
36 Chapter 36
2021-06-21 3.6k 276
37 Chapter 37
2021-06-26 3.3k 162
38 Chapter 38
2021-06-28 2.9k 158
39 Chapter 39
2021-07-03 2.8k 105
40 Chapter 40
2021-07-05 2.8k 134
41 Chapter 41
2021-07-10 2.6k 96
42 Chapter 42
2021-07-12 2.7k 150
43 Chapter 43
2021-07-17 2.6k 178
44 Chapter 44
2021-07-19 2.5k 137
45 Chapter 45
2021-07-24 2.2k 124
46 Chapter 46
2021-07-26 2.2k 160
47 Chapter 47
2021-07-31 102 20
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play