1 Chapter 1
2021-04-12 9.4k 1.6k
2 Chapter 2
2021-04-26 7.1k 293
3 Chapter 3
2021-04-26 6.9k 297
4 Chapter 4
2021-04-26 6.6k 220
5 Chapter 5
2021-04-26 6.6k 312
6 Chapter 6
2021-04-26 6.6k 210
7 Chapter 7
2021-04-26 5.9k 139
8 Chapter 8
2021-04-26 5.8k 117
9 Chapter 9
2021-04-26 6k 195
10 Chapter 10
2021-04-26 6.6k 274
11 Chapter 11
2021-05-01 5.5k 230
12 Chapter 12
2021-05-03 5.8k 264
13 Chapter 13
2021-05-08 5.1k 162
14 Chapter 14
2021-05-10 5.4k 222
15 Chapter 15
2021-05-15 5k 186
16 Chapter 16
2021-05-17 5.1k 195
17 Chapter 17
2021-05-22 5.1k 240
18 Chapter 18
2021-05-24 4.8k 170
19 Chapter 19
2021-05-29 4.8k 172
20 Chapter 20
2021-05-31 4.5k 142
21 Chapter 21
2021-06-05 4.3k 281
22 Chapter 22
2021-06-07 3.7k 101
23 Chapter 23
2021-06-07 3.7k 52
24 Chapter 24
2021-06-07 4.2k 92
25 Chapter 25
2021-06-07 3.9k 60
26 Chapter 26
2021-06-07 3.8k 55
27 Chapter 27
2021-06-07 3.9k 128
28 Chapter 28
2021-06-07 3.9k 49
29 Chapter 29
2021-06-07 3.7k 27
30 Chapter 30
2021-06-07 4k 156
31 Chapter 31
2021-06-07 4k 101
32 Chapter 32
2021-06-07 5k 434
33 Chapter 33
2021-06-12 4.2k 289
34 Chapter 34
2021-06-14 4.8k 335
35 Chapter 35
2021-06-19 4k 135
36 Chapter 36
2021-06-21 4.3k 301
37 Chapter 37
2021-06-26 4k 172
38 Chapter 38
2021-06-28 3.6k 175
39 Chapter 39
2021-07-03 3.4k 108
40 Chapter 40
2021-07-05 3.5k 141
41 Chapter 41
2021-07-10 3.3k 98
42 Chapter 42
2021-07-12 3.5k 155
43 Chapter 43
2021-07-17 3.5k 199
44 Chapter 44
2021-07-19 3.3k 146
45 Chapter 45
2021-07-24 3.2k 146
46 Chapter 46
2021-07-26 3.4k 209
47 Chapter 47
2021-07-31 3k 127
48 Chapter 48
2021-08-02 3k 201
49 Chapter 49
2021-08-07 2.8k 92
50 Chapter 50
2021-08-09 2.8k 126
51 Chapter 51
2021-08-14 2.8k 121
52 Chapter 52
2021-08-16 2.8k 133
53 Chapter 53
2021-08-21 2.6k 108
54 Chapter 54
2021-08-23 2.6k 127
55 Chapter 55
2021-08-28 2.5k 113
56 Chapter 56
2021-08-30 2.3k 107
57 Chapter 57
2021-09-04 2.2k 88
58 Chapter 58
2021-09-06 2.1k 96
59 Chapter 59
2021-09-11 1.9k 85
60 Chapter 60
2021-09-13 1.7k 91
61 Chapter 61
2021-09-18 1.5k 63
62 Chapter 62
2021-09-20 1.6k 95
63 Chapter 63
2021-09-25 1.4k 58
64 Chapter 64
2021-09-27 1.5k 86
65 Chapter 65
2021-10-02 1.3k 58
66 Chapter 66
2021-10-04 1.4k 105
67 Chapter 67
2021-10-09 1.2k 83
68 Chapter 68
2021-10-11 1.1k 78
69 Chapter 69
2021-10-16 758 42
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play