1 Chapter 1
2021-04-12 9.2k 1.5k
2 Chapter 2
2021-04-26 6.9k 282
3 Chapter 3
2021-04-26 6.7k 292
4 Chapter 4
2021-04-26 6.4k 212
5 Chapter 5
2021-04-26 6.4k 302
6 Chapter 6
2021-04-26 6.4k 202
7 Chapter 7
2021-04-26 5.7k 132
8 Chapter 8
2021-04-26 5.6k 114
9 Chapter 9
2021-04-26 5.8k 189
10 Chapter 10
2021-04-26 6.5k 271
11 Chapter 11
2021-05-01 5.4k 224
12 Chapter 12
2021-05-03 5.6k 257
13 Chapter 13
2021-05-08 5k 154
14 Chapter 14
2021-05-10 5.3k 217
15 Chapter 15
2021-05-15 4.9k 184
16 Chapter 16
2021-05-17 5k 191
17 Chapter 17
2021-05-22 4.9k 228
18 Chapter 18
2021-05-24 4.7k 168
19 Chapter 19
2021-05-29 4.7k 168
20 Chapter 20
2021-05-31 4.3k 142
21 Chapter 21
2021-06-05 4.2k 272
22 Chapter 22
2021-06-07 3.6k 99
23 Chapter 23
2021-06-07 3.6k 50
24 Chapter 24
2021-06-07 4k 91
25 Chapter 25
2021-06-07 3.8k 59
26 Chapter 26
2021-06-07 3.7k 54
27 Chapter 27
2021-06-07 3.7k 120
28 Chapter 28
2021-06-07 3.8k 47
29 Chapter 29
2021-06-07 3.5k 25
30 Chapter 30
2021-06-07 3.9k 148
31 Chapter 31
2021-06-07 3.9k 98
32 Chapter 32
2021-06-07 4.9k 423
33 Chapter 33
2021-06-12 4k 276
34 Chapter 34
2021-06-14 4.6k 330
35 Chapter 35
2021-06-19 3.9k 133
36 Chapter 36
2021-06-21 4.2k 296
37 Chapter 37
2021-06-26 3.9k 167
38 Chapter 38
2021-06-28 3.5k 170
39 Chapter 39
2021-07-03 3.3k 108
40 Chapter 40
2021-07-05 3.4k 140
41 Chapter 41
2021-07-10 3.2k 96
42 Chapter 42
2021-07-12 3.3k 154
43 Chapter 43
2021-07-17 3.4k 195
44 Chapter 44
2021-07-19 3.2k 142
45 Chapter 45
2021-07-24 3.1k 143
46 Chapter 46
2021-07-26 3.3k 206
47 Chapter 47
2021-07-31 2.9k 125
48 Chapter 48
2021-08-02 2.9k 196
49 Chapter 49
2021-08-07 2.7k 92
50 Chapter 50
2021-08-09 2.7k 126
51 Chapter 51
2021-08-14 2.6k 120
52 Chapter 52
2021-08-16 2.6k 134
53 Chapter 53
2021-08-21 2.5k 108
54 Chapter 54
2021-08-23 2.5k 126
55 Chapter 55
2021-08-28 2.3k 113
56 Chapter 56
2021-08-30 2.2k 108
57 Chapter 57
2021-09-04 2k 88
58 Chapter 58
2021-09-06 1.9k 98
59 Chapter 59
2021-09-11 1.6k 83
60 Chapter 60
2021-09-13 1.4k 91
61 Chapter 61
2021-09-18 1k 57
62 Chapter 62
2021-09-20 991 90
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play