1 Chapter 1
2021-04-12 9.9k 1.6k
2 Chapter 2
2021-04-26 7.5k 308
3 Chapter 3
2021-04-26 7.3k 320
4 Chapter 4
2021-04-26 6.9k 231
5 Chapter 5
2021-04-26 6.9k 339
6 Chapter 6
2021-04-26 7k 219
7 Chapter 7
2021-04-26 6.2k 147
8 Chapter 8
2021-04-26 6.1k 122
9 Chapter 9
2021-04-26 6.3k 206
10 Chapter 10
2021-04-26 7k 283
11 Chapter 11
2021-05-01 5.8k 238
12 Chapter 12
2021-05-03 6.1k 273
13 Chapter 13
2021-05-08 5.4k 170
14 Chapter 14
2021-05-10 5.7k 231
15 Chapter 15
2021-05-15 5.3k 192
16 Chapter 16
2021-05-17 5.4k 205
17 Chapter 17
2021-05-22 5.3k 251
18 Chapter 18
2021-05-24 5.1k 174
19 Chapter 19
2021-05-29 5k 177
20 Chapter 20
2021-05-31 4.7k 151
21 Chapter 21
2021-06-05 4.6k 290
22 Chapter 22
2021-06-07 4k 106
23 Chapter 23
2021-06-07 4k 56
24 Chapter 24
2021-06-07 4.4k 99
25 Chapter 25
2021-06-07 4.2k 65
26 Chapter 26
2021-06-07 4.1k 62
27 Chapter 27
2021-06-07 4.1k 140
28 Chapter 28
2021-06-07 4.2k 49
29 Chapter 29
2021-06-07 3.9k 28
30 Chapter 30
2021-06-07 4.3k 173
31 Chapter 31
2021-06-07 4.3k 109
32 Chapter 32
2021-06-07 5.3k 454
33 Chapter 33
2021-06-12 4.4k 299
34 Chapter 34
2021-06-14 5.1k 347
35 Chapter 35
2021-06-19 4.2k 138
36 Chapter 36
2021-06-21 4.6k 314
37 Chapter 37
2021-06-26 4.3k 178
38 Chapter 38
2021-06-28 3.9k 181
39 Chapter 39
2021-07-03 3.7k 110
40 Chapter 40
2021-07-05 3.7k 140
41 Chapter 41
2021-07-10 3.6k 97
42 Chapter 42
2021-07-12 3.7k 161
43 Chapter 43
2021-07-17 3.8k 206
44 Chapter 44
2021-07-19 3.6k 151
45 Chapter 45
2021-07-24 3.5k 149
46 Chapter 46
2021-07-26 3.7k 217
47 Chapter 47
2021-07-31 3.3k 134
48 Chapter 48
2021-08-02 3.3k 209
49 Chapter 49
2021-08-07 3.1k 93
50 Chapter 50
2021-08-09 3.1k 125
51 Chapter 51
2021-08-14 3.1k 124
52 Chapter 52
2021-08-16 3k 138
53 Chapter 53
2021-08-21 2.9k 108
54 Chapter 54
2021-08-23 2.9k 129
55 Chapter 55
2021-08-28 2.8k 114
56 Chapter 56
2021-08-30 2.6k 113
57 Chapter 57
2021-09-04 2.5k 90
58 Chapter 58
2021-09-06 2.4k 100
59 Chapter 59
2021-09-11 2.2k 86
60 Chapter 60
2021-09-13 2k 90
61 Chapter 61
2021-09-18 1.8k 64
62 Chapter 62
2021-09-20 1.9k 96
63 Chapter 63
2021-09-25 1.7k 61
64 Chapter 64
2021-09-27 1.8k 88
65 Chapter 65
2021-10-02 1.6k 61
66 Chapter 66
2021-10-04 1.8k 107
67 Chapter 67
2021-10-09 1.7k 93
68 Chapter 68
2021-10-11 1.6k 85
69 Chapter 69
2021-10-16 1.4k 47
70 Chapter 70
2021-10-18 1.5k 87
71 Chapter 71
2021-10-23 1.4k 42
72 Chapter 72
2021-10-25 1.4k 77
73 Chapter 73
2021-10-30 1.3k 68
74 Chapter 74
2021-11-01 1.3k 74
75 Chapter 75
2021-11-06 1.3k 60
76 Chapter 76
2021-11-08 1.2k 56
77 Chapter 77
2021-11-13 1.1k 45
78 Chapter 78
2021-11-15 1.1k 59
79 Chapter 79
2021-11-22 1k 58
80 Chapter 80
2021-11-29 913 51
81 Chapter 81
2021-12-06 659 51
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play