1 Chapter 1
2021-05-06 18.3k 1.8k
2 Chapter 2
2021-05-24 13.9k 673
3 Chapter 3
2021-05-31 12k 316
4 Chapter 4
2021-05-31 11.9k 312
5 Chapter 5
2021-05-31 11k 198
6 Chapter 6
2021-05-31 11.2k 314
7 Chapter 7
2021-05-31 9.3k 156
8 Chapter 8
2021-05-31 9k 181
9 Chapter 9
2021-05-31 8.6k 117
10 Chapter 10
2021-05-31 9.5k 277
11 Chapter 11
2021-06-01 11.2k 513
12 Chapter 12
2021-06-04 9.6k 369
13 Chapter 13
2021-06-08 9.4k 517
14 Chapter 14
2021-06-11 8k 475
15 Chapter 15
2021-06-15 8.4k 400
16 Chapter 16
2021-06-18 7.8k 421
17 Chapter 17
2021-06-22 7.7k 375
18 Chapter 18
2021-06-25 7k 333
19 Chapter 19
2021-06-29 7.7k 525
20 Chapter 20
2021-07-02 7.3k 335
21 Chapter 21
2021-07-06 6.5k 248
22 Chapter 22
2021-07-08 5.5k 117
23 Chapter 23
2021-07-08 5.4k 120
24 Chapter 24
2021-07-08 5.4k 91
25 Chapter 25
2021-07-08 5.7k 100
26 Chapter 26
2021-07-08 5.3k 108
27 Chapter 27
2021-07-08 5.2k 94
28 Chapter 28
2021-07-08 6.2k 112
29 Chapter 29
2021-07-08 5.9k 137
30 Chapter 30
2021-07-08 6k 166
31 Chapter 31
2021-07-08 6.4k 212
32 Chapter 32
2021-07-09 7.1k 319
33 Chapter 33
2021-07-13 6k 626
34 Chapter 34
2021-07-16 6.5k 399
35 Chapter 35
2021-07-20 6.3k 613
36 Chapter 36
2021-07-23 6k 545
37 Chapter 37
2021-07-27 5.7k 421
38 Chapter 38
2021-07-30 5k 556
39 Chapter 39
2021-08-03 4.8k 308
40 Chapter 40
2021-08-06 4.7k 327
41 Chapter 41
2021-08-10 4.7k 316
42 Chapter 42
2021-08-13 4.5k 221
43 Chapter 43
2021-08-17 4.3k 265
44 Chapter 44
2021-08-20 4.7k 258
45 Chapter 45
2021-08-24 3.8k 277
46 Chapter 46
2021-08-27 3.3k 405
47 Chapter 47
2021-08-31 3.1k 366
48 Chapter 48
2021-09-02 2.5k 168
49 Chapter 49
2021-09-02 2.3k 67
50 Chapter 50
2021-09-02 2.3k 122
51 Chapter 51
2021-09-02 2.6k 71
52 Chapter 52
2021-09-02 2.3k 52
53 Chapter 53
2021-09-02 2.3k 32
54 Chapter 54
2021-09-02 2.4k 40
55 Chapter 55
2021-09-02 2.3k 51
56 Chapter 56
2021-09-02 2.3k 53
57 Chapter 57
2021-09-02 2.8k 97
58 Chapter 58
2021-09-03 3k 168
59 Chapter 59
2021-09-07 2.8k 178
60 Chapter 60
2021-09-10 2.5k 157
61 Chapter 61
2021-09-14 1.9k 163
62 Chapter 62
2021-09-17 1.7k 96
63 Chapter 63
2021-09-21 1.4k 109
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play