1 Chapter 1
2021-12-17 10.1k 1.1k
2 Chapter 2
2021-12-24 7.3k 235
3 Chapter 3
2021-12-24 6.9k 294
4 Chapter 4
2021-12-24 6.1k 131
5 Chapter 5
2021-12-24 6k 127
6 Chapter 6
2021-12-24 5.8k 182
7 Chapter 7
2021-12-24 5.5k 310
8 Chapter 8
2021-12-24 5.5k 261
9 Chapter 9
2021-12-24 5.3k 286
10 Chapter 10
2021-12-24 5.8k 342
11 Chapter 11
2021-12-26 5.9k 316
12 Chapter 12
2021-12-28 5.4k 329
13 Chapter 13
2022-01-02 5k 147
14 Chapter 14
2022-01-04 5.1k 237
15 Chapter 15
2022-01-09 4.6k 102
16 Chapter 16
2022-01-10 4.3k 114
17 Chapter 17
2022-01-10 4k 78
18 Chapter 18
2022-01-10 3.7k 94
19 Chapter 19
2022-01-10 4.1k 98
20 Chapter 20
2022-01-10 4k 138
21 Chapter 21
2022-01-10 4.1k 111
22 Chapter 22
2022-01-10 4.4k 244
23 Chapter 23
2022-01-11 4.3k 256
24 Chapter 24
2022-01-16 4k 159
25 Chapter 25
2022-01-18 4.6k 179
26 Chapter 26
2022-01-23 3.7k 162
27 Chapter 27
2022-01-25 3.7k 179
28 Chapter 28
2022-01-30 3.7k 157
29 Chapter 29
2022-02-01 3.6k 204
30 Chapter 30
2022-02-06 3.4k 106
31 Chapter 31
2022-02-08 3.3k 118
32 Chapter 32
2022-02-13 3k 128
33 Chapter 33
2022-02-15 3k 117
34 Chapter 34
2022-02-16 2.6k 65
35 Chapter 35
2022-02-16 2.6k 58
36 Chapter 36
2022-02-16 2.4k 34
37 Chapter 37
2022-02-16 2.5k 22
38 Chapter 38
2022-02-16 2.5k 31
39 Chapter 39
2022-02-16 2.5k 57
40 Chapter 40
2022-02-16 3.2k 323
41 Chapter 41
2022-02-20 2.9k 126
42 Chapter 42
2022-02-22 3k 127
43 Chapter 43
2022-02-27 2.9k 136
44 Chapter 44
2022-03-01 2.9k 185
45 Chapter 45
2022-03-06 2.5k 89
46 Chapter 46
2022-03-08 2.4k 100
47 Chapter 47
2022-03-13 2.3k 88
48 Chapter 48
2022-03-15 2.3k 108
49 Chapter 49
2022-03-20 2.1k 74
50 Chapter 50
2022-03-22 2.1k 75
51 Chapter 51
2022-03-27 2k 74
52 Chapter 52
2022-03-29 2k 67
53 Chapter 53
2022-04-03 2k 91
54 Chapter 54
2022-04-05 2.1k 106
55 Chapter 55
2022-04-10 1.9k 77
56 Chapter 56
2022-04-12 1.9k 88
57 Chapter 57
2022-04-17 1.8k 78
58 Chapter 58
2022-04-19 1.8k 54
59 Chapter 59
2022-04-24 1.7k 70
60 Chapter 60
2022-04-26 1.7k 69
61 Chapter 61
2022-05-01 1.5k 73
62 Chapter 62
2022-05-03 1.5k 49
63 Chapter 63
2022-05-08 1.4k 64
64 Chapter 64
2022-05-10 1.1k 13
65 Chapter 65
2022-05-10 1.1k 24
66 Chapter 66
2022-05-10 1.1k 35
67 Chapter 67
2022-05-10 1.1k 25
68 Chapter 68
2022-05-10 1.2k 12
69 Chapter 69
2022-05-10 1.3k 37
70 Chapter 70
2022-05-10 1.3k 20
71 Chapter 71
2022-05-10 1.5k 133
72 Chapter 72
2022-05-15 1.2k 65
73 Chapter 73
2022-05-17 996 50
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play