1 Chapter 1
2021-05-19 5.4k 858
2 Chapter 2
2021-06-02 4.2k 199
3 Chapter 3
2021-06-02 4.1k 177
4 Chapter 4
2021-06-02 3.8k 138
5 Chapter 5
2021-06-02 3.7k 163
6 Chapter 6
2021-06-02 3.7k 117
7 Chapter 7
2021-06-02 3.7k 98
8 Chapter 8
2021-06-02 3.8k 182
9 Chapter 9
2021-06-02 3.6k 81
10 Chapter 10
2021-06-02 3.8k 122
11 Chapter 11
2021-06-07 3.6k 106
12 Chapter 12
2021-06-09 3.6k 128
13 Chapter 13
2021-06-14 3.4k 75
14 Chapter 14
2021-06-16 3.3k 213
15 Chapter 15
2021-06-21 3.3k 98
16 Chapter 16
2021-06-23 3.2k 107
17 Chapter 17
2021-06-28 3k 154
18 Chapter 18
2021-06-30 3k 196
19 Chapter 19
2021-07-05 3k 94
20 Chapter 20
2021-07-07 3k 104
21 Chapter 21
2021-07-12 3k 163
22 Chapter 22
2021-07-14 2.8k 69
23 Chapter 23
2021-07-19 2.6k 45
24 Chapter 24
2021-07-21 2.6k 82
25 Chapter 25
2021-07-24 2.4k 50
26 Chapter 26
2021-07-24 2.5k 52
27 Chapter 27
2021-07-24 2.5k 39
28 Chapter 28
2021-07-24 2.4k 53
29 Chapter 29
2021-07-24 2.4k 23
30 Chapter 30
2021-07-24 2.4k 56
31 Chapter 31
2021-07-24 2.3k 41
32 Chapter 32
2021-07-24 2.3k 29
33 Chapter 33
2021-07-24 2.3k 36
34 Chapter 34
2021-07-24 2.6k 94
35 Chapter 35
2021-07-26 2.5k 68
36 Chapter 36
2021-07-28 2.5k 97
37 Chapter 37
2021-08-02 2.4k 66
38 Chapter 38
2021-08-04 2.4k 65
39 Chapter 39
2021-08-09 2.3k 68
40 Chapter 40
2021-08-11 2.3k 81
41 Chapter 41
2021-08-16 2.1k 65
42 Chapter 42
2021-08-18 2.2k 69
43 Chapter 43
2021-08-23 2.2k 100
44 Chapter 44
2021-08-25 2.2k 92
45 Chapter 45
2021-08-30 2k 54
46 Chapter 46
2021-09-01 2k 88
47 Chapter 47
2021-09-06 1.8k 47
48 Chapter 48
2021-09-08 1.7k 46
49 Chapter 49
2021-09-13 1.7k 36
50 Chapter 50
2021-09-15 1.6k 49
51 Chapter 51
2021-09-20 1.6k 36
52 Chapter 52
2021-09-22 1.6k 41
53 Chapter 53
2021-09-27 1.7k 80
54 Chapter 54
2021-09-29 1.6k 30
55 Chapter 55
2021-10-04 1.6k 36
56 Chapter 56
2021-10-06 1.5k 36
57 Chapter 57
2021-10-11 1.4k 30
58 Chapter 58
2021-10-11 1.4k 33
59 Chapter 59
2021-10-11 1.4k 26
60 Chapter 60
2021-10-11 1.4k 22
61 Chapter 61
2021-10-11 1.4k 16
62 Chapter 62
2021-10-11 1.3k 42
63 Chapter 63
2021-10-11 1.3k 26
64 Chapter 64
2021-10-11 1.4k 60
65 Chapter 65
2021-10-13 1.5k 48
66 Chapter 66
2021-10-18 1.4k 30
67 Chapter 67
2021-10-20 1.4k 43
68 Chapter 68
2021-10-25 1.3k 51
69 Chapter 69
2021-10-27 1.3k 35
70 Chapter 70
2021-11-01 1.4k 52
71 Chapter 71
2021-11-03 1.3k 38
72 Chapter 72
2021-11-08 1.3k 40
73 Chapter 73
2021-11-10 1.3k 61
74 Chapter 74
2021-11-15 1.2k 35
75 Chapter 75
2021-11-15 1.2k 14
76 Chapter 76
2021-11-15 1.2k 19
77 Chapter 77
2021-11-15 1.1k 23
78 Chapter 78
2021-11-15 1.1k 24
79 Chapter 79
2021-11-15 1.1k 17
80 Chapter 80
2021-11-15 1.1k 15
81 Chapter 81
2021-11-15 1.2k 31
82 Chapter 82
2021-11-17 1.5k 238
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play