1 Chapter 1
2021-05-19 5.9k 958
2 Chapter 2
2021-06-02 4.7k 224
3 Chapter 3
2021-06-02 4.6k 195
4 Chapter 4
2021-06-02 4.2k 149
5 Chapter 5
2021-06-02 4.1k 183
6 Chapter 6
2021-06-02 4.1k 140
7 Chapter 7
2021-06-02 4.1k 107
8 Chapter 8
2021-06-02 4.1k 196
9 Chapter 9
2021-06-02 3.9k 90
10 Chapter 10
2021-06-02 4.1k 127
11 Chapter 11
2021-06-07 3.9k 114
12 Chapter 12
2021-06-09 3.9k 136
13 Chapter 13
2021-06-14 3.7k 78
14 Chapter 14
2021-06-16 3.6k 220
15 Chapter 15
2021-06-21 3.5k 101
16 Chapter 16
2021-06-23 3.5k 109
17 Chapter 17
2021-06-28 3.3k 158
18 Chapter 18
2021-06-30 3.2k 201
19 Chapter 19
2021-07-05 3.2k 100
20 Chapter 20
2021-07-07 3.2k 111
21 Chapter 21
2021-07-12 3.2k 166
22 Chapter 22
2021-07-14 3k 75
23 Chapter 23
2021-07-19 2.8k 49
24 Chapter 24
2021-07-21 2.8k 89
25 Chapter 25
2021-07-24 2.6k 61
26 Chapter 26
2021-07-24 2.7k 60
27 Chapter 27
2021-07-24 2.7k 46
28 Chapter 28
2021-07-24 2.6k 60
29 Chapter 29
2021-07-24 2.6k 26
30 Chapter 30
2021-07-24 2.5k 64
31 Chapter 31
2021-07-24 2.5k 49
32 Chapter 32
2021-07-24 2.5k 33
33 Chapter 33
2021-07-24 2.5k 42
34 Chapter 34
2021-07-24 2.8k 103
35 Chapter 35
2021-07-26 2.7k 75
36 Chapter 36
2021-07-28 2.7k 105
37 Chapter 37
2021-08-02 2.5k 72
38 Chapter 38
2021-08-04 2.5k 69
39 Chapter 39
2021-08-09 2.4k 72
40 Chapter 40
2021-08-11 2.4k 85
41 Chapter 41
2021-08-16 2.3k 65
42 Chapter 42
2021-08-18 2.4k 69
43 Chapter 43
2021-08-23 2.4k 101
44 Chapter 44
2021-08-25 2.4k 94
45 Chapter 45
2021-08-30 2.1k 54
46 Chapter 46
2021-09-01 2.2k 89
47 Chapter 47
2021-09-06 2k 48
48 Chapter 48
2021-09-08 1.9k 47
49 Chapter 49
2021-09-13 1.8k 36
50 Chapter 50
2021-09-15 1.8k 49
51 Chapter 51
2021-09-20 1.7k 40
52 Chapter 52
2021-09-22 1.8k 42
53 Chapter 53
2021-09-27 1.8k 88
54 Chapter 54
2021-09-29 1.7k 31
55 Chapter 55
2021-10-04 1.7k 36
56 Chapter 56
2021-10-06 1.7k 39
57 Chapter 57
2021-10-11 1.6k 32
58 Chapter 58
2021-10-11 1.5k 33
59 Chapter 59
2021-10-11 1.5k 26
60 Chapter 60
2021-10-11 1.5k 25
61 Chapter 61
2021-10-11 1.5k 17
62 Chapter 62
2021-10-11 1.5k 43
63 Chapter 63
2021-10-11 1.4k 27
64 Chapter 64
2021-10-11 1.5k 62
65 Chapter 65
2021-10-13 1.6k 48
66 Chapter 66
2021-10-18 1.5k 33
67 Chapter 67
2021-10-20 1.6k 44
68 Chapter 68
2021-10-25 1.4k 52
69 Chapter 69
2021-10-27 1.4k 35
70 Chapter 70
2021-11-01 1.5k 54
71 Chapter 71
2021-11-03 1.5k 40
72 Chapter 72
2021-11-08 1.4k 40
73 Chapter 73
2021-11-10 1.4k 61
74 Chapter 74
2021-11-15 1.4k 35
75 Chapter 75
2021-11-15 1.3k 14
76 Chapter 76
2021-11-15 1.3k 20
77 Chapter 77
2021-11-15 1.2k 23
78 Chapter 78
2021-11-15 1.2k 25
79 Chapter 79
2021-11-15 1.2k 19
80 Chapter 80
2021-11-15 1.2k 16
81 Chapter 81
2021-11-15 1.3k 31
82 Chapter 82
2021-11-17 1.7k 289
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play