1 Chapter 1
2021-10-08 13.6k 1.2k
2 Chapter 2
2021-10-15 10.1k 197
3 Chapter 3
2021-10-15 9.5k 229
4 Chapter 4
2021-10-15 8.9k 120
5 Chapter 5
2021-10-15 8.2k 171
6 Chapter 6
2021-10-15 7.8k 155
7 Chapter 7
2021-10-15 7.5k 73
8 Chapter 8
2021-10-15 7.3k 100
9 Chapter 9
2021-10-15 6.7k 112
10 Chapter 10
2021-10-15 8.1k 226
11 Chapter 11
2021-10-21 7k 130
12 Chapter 12
2021-10-22 6.7k 182
13 Chapter 13
2021-10-23 6.6k 138
14 Chapter 14
2021-10-24 6.5k 196
15 Chapter 15
2021-10-25 6.4k 151
16 Chapter 16
2021-10-26 6k 156
17 Chapter 17
2021-10-27 5.6k 138
18 Chapter 18
2021-10-28 5.7k 143
19 Chapter 19
2021-10-29 6.2k 198
20 Chapter 20
2021-11-04 5.9k 119
21 Chapter 21
2021-11-05 5.4k 158
22 Chapter 22
2021-11-11 5.4k 180
23 Chapter 23
2021-11-12 5.2k 177
24 Chapter 24
2021-11-15 4.7k 54
25 Chapter 25
2021-11-15 4.8k 48
26 Chapter 26
2021-11-15 4.8k 67
27 Chapter 27
2021-11-15 4.7k 42
28 Chapter 28
2021-11-15 4.6k 57
29 Chapter 29
2021-11-15 4.7k 102
30 Chapter 30
2021-11-15 5k 161
31 Chapter 31
2021-11-18 4.7k 82
32 Chapter 32
2021-11-19 4.8k 115
33 Chapter 33
2021-11-25 4.5k 93
34 Chapter 34
2021-11-26 4.9k 154
35 Chapter 35
2021-12-02 4.4k 64
36 Chapter 36
2021-12-03 4.8k 100
37 Chapter 37
2021-12-09 4.3k 68
38 Chapter 38
2021-12-10 4.5k 136
39 Chapter 39
2021-12-16 4.6k 95
40 Chapter 40
2021-12-17 4.4k 154
41 Chapter 41
2021-12-23 4k 55
42 Chapter 42
2021-12-24 4.1k 71
43 Chapter 43
2021-12-29 3.7k 37
44 Chapter 44
2021-12-29 3.6k 22
45 Chapter 45
2021-12-29 3.5k 46
46 Chapter 46
2021-12-29 3.5k 30
47 Chapter 47
2021-12-29 3.7k 53
48 Chapter 48
2021-12-29 3.5k 49
49 Chapter 49
2021-12-29 3.8k 161
50 Chapter 50
2021-12-30 3.8k 85
51 Chapter 51
2021-12-31 4k 105
52 Chapter 52
2022-01-06 3.6k 100
53 Chapter 53
2022-01-07 3.8k 143
54 Chapter 54
2022-01-13 3.6k 72
55 Chapter 55
2022-01-14 3.9k 170
56 Chapter 56
2022-01-20 3.8k 151
57 Chapter 57
2022-01-21 3.7k 108
58 Chapter 58
2022-01-26 3.4k 77
59 Chapter 59
2022-01-26 3.1k 32
60 Chapter 60
2022-01-26 3.1k 36
61 Chapter 61
2022-01-26 3.1k 127
62 Chapter 62
2022-01-26 3.1k 50
63 Chapter 63
2022-01-26 3.2k 73
64 Chapter 64
2022-01-26 3.1k 50
65 Chapter 65
2022-01-27 3.2k 97
66 Chapter 66
2022-01-28 3.3k 141
67 Chapter 67
2022-02-03 3.2k 230
68 Chapter 68
2022-02-04 3.4k 152
69 Chapter 69
2022-02-10 2.9k 70
70 Chapter 70
2022-02-11 3k 146
71 Chapter 71
2022-02-17 2.6k 50
72 Chapter 72
2022-02-18 2.9k 95
73 Chapter 73
2022-02-24 2.6k 82
74 Chapter 74
2022-02-25 2.8k 231
75 Chapter 75
2022-02-26 2.4k 37
76 Chapter 76
2022-02-26 2.3k 25
77 Chapter 77
2022-02-26 2.2k 24
78 Chapter 78
2022-02-26 2.1k 64
79 Chapter 79
2022-02-26 2.1k 37
80 Chapter 80
2022-02-26 2.1k 19
81 Chapter 81
2022-02-26 1.9k 42
82 Chapter 82
2022-02-26 1.9k 26
83 Chapter 83
2022-02-26 1.9k 36
84 Chapter 84
2022-02-26 2.3k 78
85 Chapter 85
2022-03-03 2k 61
86 Chapter 86
2022-03-04 2.2k 86
87 Chapter 87
2022-03-10 1.9k 40
88 Chapter 88
2022-03-11 2k 85
89 Chapter 89
2022-03-17 1.8k 63
90 Chapter 90
2022-03-18 1.8k 70
91 Chapter 91
2022-03-24 1.7k 51
92 Chapter 92
2022-03-31 1.7k 84
93 Chapter 93
2022-04-07 1.7k 91
94 Chapter 94
2022-04-14 1.6k 73
95 Chapter 95
2022-04-21 1.4k 52
96 Chapter 96
2022-04-28 1.4k 36
97 Chapter 97
2022-05-05 1.3k 62
98 Chapter 98
2022-05-12 1.2k 57
99 Chapter 99
2022-05-19 1.2k 59
100 Chapter 100
2022-05-26 976 80
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play