1 Chapter 1
2021-10-08 13.2k 1.2k
2 Chapter 2
2021-10-15 9.8k 190
3 Chapter 3
2021-10-15 9.2k 216
4 Chapter 4
2021-10-15 8.6k 118
5 Chapter 5
2021-10-15 8k 165
6 Chapter 6
2021-10-15 7.6k 149
7 Chapter 7
2021-10-15 7.3k 70
8 Chapter 8
2021-10-15 7.1k 98
9 Chapter 9
2021-10-15 6.6k 109
10 Chapter 10
2021-10-15 8k 222
11 Chapter 11
2021-10-21 6.8k 129
12 Chapter 12
2021-10-22 6.5k 174
13 Chapter 13
2021-10-23 6.4k 135
14 Chapter 14
2021-10-24 6.3k 191
15 Chapter 15
2021-10-25 6.2k 148
16 Chapter 16
2021-10-26 5.8k 149
17 Chapter 17
2021-10-27 5.5k 134
18 Chapter 18
2021-10-28 5.6k 141
19 Chapter 19
2021-10-29 6.1k 193
20 Chapter 20
2021-11-04 5.7k 117
21 Chapter 21
2021-11-05 5.3k 157
22 Chapter 22
2021-11-11 5.2k 176
23 Chapter 23
2021-11-12 5k 171
24 Chapter 24
2021-11-15 4.6k 50
25 Chapter 25
2021-11-15 4.6k 47
26 Chapter 26
2021-11-15 4.6k 66
27 Chapter 27
2021-11-15 4.5k 41
28 Chapter 28
2021-11-15 4.5k 55
29 Chapter 29
2021-11-15 4.5k 98
30 Chapter 30
2021-11-15 4.9k 158
31 Chapter 31
2021-11-18 4.5k 82
32 Chapter 32
2021-11-19 4.6k 115
33 Chapter 33
2021-11-25 4.4k 91
34 Chapter 34
2021-11-26 4.7k 150
35 Chapter 35
2021-12-02 4.2k 64
36 Chapter 36
2021-12-03 4.7k 98
37 Chapter 37
2021-12-09 4.2k 65
38 Chapter 38
2021-12-10 4.3k 131
39 Chapter 39
2021-12-16 4.4k 92
40 Chapter 40
2021-12-17 4.3k 151
41 Chapter 41
2021-12-23 3.9k 54
42 Chapter 42
2021-12-24 3.9k 69
43 Chapter 43
2021-12-29 3.5k 36
44 Chapter 44
2021-12-29 3.5k 22
45 Chapter 45
2021-12-29 3.4k 45
46 Chapter 46
2021-12-29 3.4k 30
47 Chapter 47
2021-12-29 3.6k 50
48 Chapter 48
2021-12-29 3.4k 44
49 Chapter 49
2021-12-29 3.6k 156
50 Chapter 50
2021-12-30 3.6k 83
51 Chapter 51
2021-12-31 3.9k 103
52 Chapter 52
2022-01-06 3.5k 97
53 Chapter 53
2022-01-07 3.7k 142
54 Chapter 54
2022-01-13 3.5k 72
55 Chapter 55
2022-01-14 3.8k 167
56 Chapter 56
2022-01-20 3.6k 146
57 Chapter 57
2022-01-21 3.5k 104
58 Chapter 58
2022-01-26 3.2k 74
59 Chapter 59
2022-01-26 2.9k 32
60 Chapter 60
2022-01-26 3k 35
61 Chapter 61
2022-01-26 3k 120
62 Chapter 62
2022-01-26 3k 45
63 Chapter 63
2022-01-26 3k 66
64 Chapter 64
2022-01-26 3k 50
65 Chapter 65
2022-01-27 3.1k 95
66 Chapter 66
2022-01-28 3.2k 134
67 Chapter 67
2022-02-03 3.1k 225
68 Chapter 68
2022-02-04 3.3k 147
69 Chapter 69
2022-02-10 2.8k 69
70 Chapter 70
2022-02-11 2.9k 142
71 Chapter 71
2022-02-17 2.5k 48
72 Chapter 72
2022-02-18 2.8k 93
73 Chapter 73
2022-02-24 2.5k 81
74 Chapter 74
2022-02-25 2.7k 227
75 Chapter 75
2022-02-26 2.3k 37
76 Chapter 76
2022-02-26 2.2k 23
77 Chapter 77
2022-02-26 2.1k 23
78 Chapter 78
2022-02-26 2k 64
79 Chapter 79
2022-02-26 2k 36
80 Chapter 80
2022-02-26 2k 17
81 Chapter 81
2022-02-26 1.8k 37
82 Chapter 82
2022-02-26 1.8k 26
83 Chapter 83
2022-02-26 1.8k 35
84 Chapter 84
2022-02-26 2.3k 78
85 Chapter 85
2022-03-03 1.9k 59
86 Chapter 86
2022-03-04 2.1k 84
87 Chapter 87
2022-03-10 1.8k 39
88 Chapter 88
2022-03-11 1.9k 84
89 Chapter 89
2022-03-17 1.7k 60
90 Chapter 90
2022-03-18 1.8k 70
91 Chapter 91
2022-03-24 1.6k 51
92 Chapter 92
2022-03-31 1.6k 77
93 Chapter 93
2022-04-07 1.6k 88
94 Chapter 94
2022-04-14 1.5k 68
95 Chapter 95
2022-04-21 1.3k 51
96 Chapter 96
2022-04-28 1.2k 33
97 Chapter 97
2022-05-05 1.1k 57
98 Chapter 98
2022-05-12 965 52
99 Chapter 99
2022-05-19 631 37
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play