1 Chapter 1
2021-10-08 14.4k 1.2k
2 Chapter 2
2021-10-15 10.8k 215
3 Chapter 3
2021-10-15 10.2k 248
4 Chapter 4
2021-10-15 9.6k 133
5 Chapter 5
2021-10-15 8.9k 193
6 Chapter 6
2021-10-15 8.4k 167
7 Chapter 7
2021-10-15 8.1k 78
8 Chapter 8
2021-10-15 7.8k 107
9 Chapter 9
2021-10-15 7.3k 121
10 Chapter 10
2021-10-15 8.7k 232
11 Chapter 11
2021-10-21 7.5k 135
12 Chapter 12
2021-10-22 7.2k 191
13 Chapter 13
2021-10-23 7.1k 143
14 Chapter 14
2021-10-24 6.9k 211
15 Chapter 15
2021-10-25 6.9k 158
16 Chapter 16
2021-10-26 6.5k 167
17 Chapter 17
2021-10-27 6.1k 143
18 Chapter 18
2021-10-28 6.2k 147
19 Chapter 19
2021-10-29 6.7k 203
20 Chapter 20
2021-11-04 6.4k 129
21 Chapter 21
2021-11-05 5.9k 161
22 Chapter 22
2021-11-11 5.9k 197
23 Chapter 23
2021-11-12 5.6k 187
24 Chapter 24
2021-11-15 5.2k 57
25 Chapter 25
2021-11-15 5.2k 53
26 Chapter 26
2021-11-15 5.2k 80
27 Chapter 27
2021-11-15 5.1k 45
28 Chapter 28
2021-11-15 5k 60
29 Chapter 29
2021-11-15 5.1k 119
30 Chapter 30
2021-11-15 5.4k 167
31 Chapter 31
2021-11-18 5.1k 84
32 Chapter 32
2021-11-19 5.2k 118
33 Chapter 33
2021-11-25 4.9k 95
34 Chapter 34
2021-11-26 5.3k 164
35 Chapter 35
2021-12-02 4.8k 67
36 Chapter 36
2021-12-03 5.3k 105
37 Chapter 37
2021-12-09 4.7k 68
38 Chapter 38
2021-12-10 4.9k 141
39 Chapter 39
2021-12-16 5k 101
40 Chapter 40
2021-12-17 4.8k 166
41 Chapter 41
2021-12-23 4.4k 59
42 Chapter 42
2021-12-24 4.5k 75
43 Chapter 43
2021-12-29 4k 38
44 Chapter 44
2021-12-29 4k 24
45 Chapter 45
2021-12-29 3.9k 55
46 Chapter 46
2021-12-29 3.9k 37
47 Chapter 47
2021-12-29 4.1k 63
48 Chapter 48
2021-12-29 3.9k 56
49 Chapter 49
2021-12-29 4.1k 167
50 Chapter 50
2021-12-30 4.1k 86
51 Chapter 51
2021-12-31 4.4k 108
52 Chapter 52
2022-01-06 3.9k 105
53 Chapter 53
2022-01-07 4.2k 148
54 Chapter 54
2022-01-13 4k 78
55 Chapter 55
2022-01-14 4.4k 178
56 Chapter 56
2022-01-20 4.2k 167
57 Chapter 57
2022-01-21 4k 118
58 Chapter 58
2022-01-26 3.8k 89
59 Chapter 59
2022-01-26 3.4k 35
60 Chapter 60
2022-01-26 3.5k 42
61 Chapter 61
2022-01-26 3.5k 160
62 Chapter 62
2022-01-26 3.5k 59
63 Chapter 63
2022-01-26 3.6k 81
64 Chapter 64
2022-01-26 3.5k 55
65 Chapter 65
2022-01-27 3.6k 104
66 Chapter 66
2022-01-28 3.7k 158
67 Chapter 67
2022-02-03 3.6k 236
68 Chapter 68
2022-02-04 3.8k 162
69 Chapter 69
2022-02-10 3.2k 75
70 Chapter 70
2022-02-11 3.4k 153
71 Chapter 71
2022-02-17 3k 57
72 Chapter 72
2022-02-18 3.2k 96
73 Chapter 73
2022-02-24 3k 89
74 Chapter 74
2022-02-25 3.2k 262
75 Chapter 75
2022-02-26 2.7k 39
76 Chapter 76
2022-02-26 2.6k 28
77 Chapter 77
2022-02-26 2.5k 31
78 Chapter 78
2022-02-26 2.5k 67
79 Chapter 79
2022-02-26 2.5k 45
80 Chapter 80
2022-02-26 2.4k 23
81 Chapter 81
2022-02-26 2.2k 49
82 Chapter 82
2022-02-26 2.3k 31
83 Chapter 83
2022-02-26 2.2k 38
84 Chapter 84
2022-02-26 2.7k 80
85 Chapter 85
2022-03-03 2.3k 63
86 Chapter 86
2022-03-04 2.5k 90
87 Chapter 87
2022-03-10 2.2k 42
88 Chapter 88
2022-03-11 2.4k 92
89 Chapter 89
2022-03-17 2.1k 67
90 Chapter 90
2022-03-18 2.2k 78
91 Chapter 91
2022-03-24 2k 53
92 Chapter 92
2022-03-31 2.1k 90
93 Chapter 93
2022-04-07 2.1k 97
94 Chapter 94
2022-04-14 2k 81
95 Chapter 95
2022-04-21 1.8k 58
96 Chapter 96
2022-04-28 1.8k 51
97 Chapter 97
2022-05-05 1.7k 71
98 Chapter 98
2022-05-12 1.6k 66
99 Chapter 99
2022-05-19 1.7k 65
100 Chapter 100
2022-05-26 2k 149
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play