1 Chapter 1
2021-11-04 9.1k 816
2 Chapter 2
2021-11-12 7.3k 299
3 Chapter 3
2021-11-12 6.8k 188
4 Chapter 4
2021-11-12 7.1k 124
5 Chapter 5
2021-11-12 6.7k 247
6 Chapter 6
2021-11-12 6.2k 107
7 Chapter 7
2021-11-12 6.3k 152
8 Chapter 8
2021-11-12 5.9k 106
9 Chapter 9
2021-11-12 5.6k 69
10 Chapter 10
2021-11-12 6.2k 128
11 Chapter 11
2021-11-13 6.6k 320
12 Chapter 12
2021-11-18 5.5k 217
13 Chapter 13
2021-11-20 5.2k 121
14 Chapter 14
2021-11-21 5.5k 246
15 Chapter 15
2021-11-22 5.4k 288
16 Chapter 16
2021-11-25 5.4k 210
17 Chapter 17
2021-11-27 5.3k 284
18 Chapter 18
2021-12-02 4.8k 150
19 Chapter 19
2021-12-04 4.6k 106
20 Chapter 20
2021-12-05 5k 175
21 Chapter 21
2021-12-05 4.7k 66
22 Chapter 22
2021-12-05 4k 67
23 Chapter 23
2021-12-05 4k 34
24 Chapter 24
2021-12-05 4.1k 52
25 Chapter 25
2021-12-05 4.6k 121
26 Chapter 26
2021-12-05 4.2k 93
27 Chapter 27
2021-12-05 3.9k 80
28 Chapter 28
2021-12-05 4.2k 60
29 Chapter 29
2021-12-05 4.6k 142
30 Chapter 30
2021-12-09 4.5k 99
31 Chapter 31
2021-12-11 4k 156
32 Chapter 32
2021-12-16 4.3k 117
33 Chapter 33
2021-12-18 4.1k 113
34 Chapter 34
2021-12-23 4k 124
35 Chapter 35
2021-12-25 4k 155
36 Chapter 36
2021-12-30 3.8k 104
37 Chapter 37
2022-01-01 4k 118
38 Chapter 38
2022-01-06 3.5k 151
39 Chapter 39
2022-01-08 3.4k 65
40 Chapter 40
2022-01-11 3.2k 53
41 Chapter 41
2022-01-11 3k 51
42 Chapter 42
2022-01-11 2.9k 79
43 Chapter 43
2022-01-11 2.9k 58
44 Chapter 44
2022-01-11 3k 58
45 Chapter 45
2022-01-11 2.9k 37
46 Chapter 46
2022-01-11 3.4k 97
47 Chapter 47
2022-01-13 3.7k 168
48 Chapter 48
2022-01-15 3.7k 145
49 Chapter 49
2022-01-20 3.4k 134
50 Chapter 50
2022-01-22 3.6k 127
51 Chapter 51
2022-01-27 3.4k 90
52 Chapter 52
2022-01-29 3.2k 83
53 Chapter 53
2022-02-03 3.3k 118
54 Chapter 54
2022-02-05 3.7k 183
55 Chapter 55
2022-02-10 3.2k 112
56 Chapter 56
2022-02-12 3.1k 91
57 Chapter 57
2022-02-14 2.6k 59
58 Chapter 58
2022-02-14 2.5k 51
59 Chapter 59
2022-02-14 2.6k 42
60 Chapter 60
2022-02-14 2.7k 36
61 Chapter 61
2022-02-14 2.9k 60
62 Chapter 62
2022-02-14 2.4k 43
63 Chapter 63
2022-02-14 3.1k 101
64 Chapter 64
2022-02-17 2.9k 113
65 Chapter 65
2022-02-19 3.2k 108
66 Chapter 66
2022-02-24 2.9k 130
67 Chapter 67
2022-02-26 3.3k 145
68 Chapter 68
2022-03-03 2.9k 81
69 Chapter 69
2022-03-05 2.9k 96
70 Chapter 70
2022-03-10 2.6k 87
71 Chapter 71
2022-03-12 2.7k 101
72 Chapter 72
2022-03-17 2.4k 101
73 Chapter 73
2022-03-19 2.3k 79
74 Chapter 74
2022-03-24 2.2k 50
75 Chapter 75
2022-03-26 2.2k 75
76 Chapter 76
2022-03-31 1.8k 51
77 Chapter 77
2022-03-31 1.7k 22
78 Chapter 78
2022-03-31 1.7k 34
79 Chapter 79
2022-03-31 1.8k 33
80 Chapter 80
2022-03-31 1.8k 44
81 Chapter 81
2022-03-31 1.6k 16
82 Chapter 82
2022-03-31 1.5k 22
83 Chapter 83
2022-03-31 2k 109
84 Chapter 84
2022-04-02 2.1k 91
85 Chapter 85
2022-04-07 1.7k 70
86 Chapter 86
2022-04-09 1.7k 78
87 Chapter 87
2022-04-14 1.6k 55
88 Chapter 88
2022-04-16 1.7k 74
89 Chapter 89
2022-04-21 1.5k 62
90 Chapter 90
2022-04-23 1.5k 52
91 Chapter 91
2022-04-28 1.3k 46
92 Chapter 92
2022-04-30 1.3k 43
93 Chapter 93
2022-05-05 1.1k 35
94 Chapter 94
2022-05-07 1.1k 49
95 Chapter 95
2022-05-12 1k 52
96 Chapter 96
2022-05-14 917 43
97 Chapter 97
2022-05-19 329 20
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play