Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 224 chương    /    (29018)
 Đã cập nhật 224 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-05-20
 12.2k  971
2
Chapter 2
2020-05-20
 10.6k  324
3
Chapter 3
2020-05-20
 9.4k  231
4
Chapter 4
2020-05-20
 8.7k  130
5
Chapter 5
2020-05-20
 9.9k  440
6
Chapter 6
2020-05-20
 8.9k  239
7
Chapter 7
2020-05-20
 7.4k  121
8
Chapter 8
2020-05-20
 8.2k  416
9
Chapter 9
2020-05-20
 8k  414
10
Chapter 10
2020-05-20
 8.5k  266
11
Chapter 11
2020-05-22
 7.5k  298
12
Chapter 12
2020-05-27
 7.6k  236
13
Chapter 13
2020-05-29
 7.6k  187
14
Chapter 14
2020-06-03
 7.7k  206
15
Chapter 15
2020-06-05
 7.4k  271
16
Chapter 16
2020-06-10
 7.9k  191
17
Chapter 17
2020-06-12
 7.6k  206
18
Chapter 18
2020-06-17
 7.7k  164
19
Chapter 19
2020-06-19
 8.1k  159
20
Chapter 20
2020-06-24
 7.9k  379
21
Chapter 21
2020-06-26
 7.5k  138
22
Chapter 22
2020-07-01
 7.9k  234
23
Chapter 23
2020-07-03
 7.1k  104
24
Chapter 24
2020-07-08
 6.5k  119
25
Chapter 25
2020-07-10
 7.2k  296
26
Chapter 26
2020-07-15
 7k  199
27
Chapter 27
2020-07-17
 7.2k  250
28
Chapter 28
2020-07-22
 7k  107
29
Chapter 29
2020-07-24
 7.1k  117
30
Chapter 30
2020-07-29
 7.2k  152
31
Chapter 31
2020-07-31
 6.7k  123
32
Chapter 32
2020-08-01
 6.5k  201
33
Chapter 33
2020-08-01
 6.4k  65
34
Chapter 34
2020-08-01
 6.7k  84
35
Chapter 35
2020-08-01
 7k  243
36
Chapter 36
2020-08-01
 6.7k  135
37
Chapter 37
2020-08-01
 7.2k  206
38
Chapter 38
2020-08-05
 6.9k  92
39
Chapter 39
2020-08-07
 7k  148
40
Chapter 40
2020-08-12
 6.9k  199
41
Chapter 41
2020-08-14
 7.1k  353
42
Chapter 42
2020-08-19
 6.9k  133
43
Chapter 43
2020-08-21
 6.4k  208
44
Chapter 44
2020-08-26
 6.4k  155
45
Chapter 45
2020-08-28
 6.6k  91
46
Chapter 46
2020-09-02
 6.2k  73
47
Chapter 47
2020-09-04
 6.3k  109
48
Chapter 48
2020-09-09
 6k  97
49
Chapter 49
2020-09-11
 5.9k  112
50
Chapter 50
2020-09-16
 5.7k  110
51
Chapter 51
2020-09-18
 5.9k  157
52
Chapter 52
2020-09-23
 5.9k  126
53
Chapter 53
2020-09-25
 6.1k  130
54
Chapter 54
2020-09-30
 5.4k  66
55
Chapter 55
2020-10-02
 5.6k  93
56
Chapter 56
2020-10-07
 5.8k  91
57
Chapter 57
2020-10-09
 5.6k  70
58
Chapter 58
2020-10-14
 5.4k  245
59
Chapter 59
2020-10-16
 5.6k  119
60
Chapter 60
2020-10-21
 5.7k  76
61
Chapter 61
2020-10-23
 5.4k  51
62
Chapter 62
2020-10-26
 5.7k  140
63
Chapter 63
2020-10-28
 5.3k  138
64
Chapter 64
2020-10-30
 5.3k  75
65
Chapter 65
2020-10-31
 5.1k  88
66
Chapter 66
2020-10-31
 5.3k  51
67
Chapter 67
2020-10-31
 5.3k  63
68
Chapter 68
2020-10-31
 5.4k  131
69
Chapter 69
2020-10-31
 5.3k  98
70
Chapter 70
2020-10-31
 5k  51
71
Chapter 71
2020-10-31
 5.1k  73
72
Chapter 72
2020-10-31
 5k  67
73
Chapter 73
2020-10-31
 5k  79
74
Chapter 74
2020-10-31
 5.4k  89
75
Chapter 75
2020-11-02
 5.3k  76
76
Chapter 76
2020-11-04
 5.6k  90
77
Chapter 77
2020-11-06
 5.2k  77
78
Chapter 78
2020-11-09
 5.4k  131
79
Chapter 79
2020-11-11
 5.3k  91
80
Chapter 80
2020-11-13
 5.1k  140
81
Chapter 81
2020-11-16
 5k  86
82
Chapter 82
2020-11-18
 5k  30
83
Chapter 83
2020-11-20
 5.2k  76
84
Chapter 84
2020-11-23
 4.9k  66
85
Chapter 85
2020-11-25
 4.8k  47
86
Chapter 86
2020-11-27
 4.9k  53
87
Chapter 87
2020-11-30
 5.2k  60
88
Chapter 88
2020-12-02
 5k  111
89
Chapter 89
2020-12-04
 5k  122
90
Chapter 90
2020-12-07
 5k  130
91
Chapter 91
2020-12-09
 4.9k  41
92
Chapter 92
2020-12-11
 5k  60
93
Chapter 93
2020-12-14
 5k  85
94
Chapter 94
2020-12-16
 4.9k  85
95
Chapter 95
2020-12-18
 4.9k  148
96
Chapter 96
2020-12-21
 5k  107
97
Chapter 97
2020-12-23
 4.7k  66
98
Chapter 98
2020-12-25
 4.9k  139
99
Chapter 99
2020-12-28
 5.4k  475
100
Chapter 100
2020-12-30
 4.9k  96
101
Chapter 101
2021-01-01
 4.9k  127
102
Chapter 102
2021-01-04
 4.7k  34
103
Chapter 103
2021-01-06
 4.8k  107
104
Chapter 104
2021-01-08
 4.9k  127
105
Chapter 105
2021-01-11
 4.6k  123
106
Chapter 106
2021-01-13
 4.7k  116
107
Chapter 107
2021-01-15
 5.2k  202
108
Chapter 108
2021-01-18
 5.1k  166
109
Chapter 109
2021-01-20
 4.9k  94
110
Chapter 110
2021-01-22
 5k  79
111
Chapter 111
2021-01-25
 4.9k  69
112
Chapter 112
2021-01-27
 4.9k  66
113
Chapter 113
2021-01-29
 5k  98
114
Chapter 114
2021-02-01
 4.7k  148
115
Chapter 115
2021-02-03
 5k  150
116
Chapter 116
2021-02-05
 4.2k  73
117
Chapter 117
2021-02-05
 4.6k  74
118
Chapter 118
2021-02-05
 4.3k  52
119
Chapter 119
2021-02-05
 4.2k  100
120
Chapter 120
2021-02-05
 4.2k  64
121
Chapter 121
2021-02-05
 4.1k  49
122
Chapter 122
2021-02-05
 4.1k  70
123
Chapter 123
2021-02-05
 4.3k  76
124
Chapter 124
2021-02-05
 3.9k  48
125
Chapter 125
2021-02-05
 4.1k  28
126
Chapter 126
2021-02-05
 4.7k  119
127
Chapter 127
2021-02-08
 4.8k  101
128
Chapter 128
2021-02-10
 4.6k  107
129
Chapter 129
2021-02-12
 4.6k  142
130
Chapter 130
2021-02-15
 4.6k  111
131
Chapter 131
2021-02-17
 4.6k  157
132
Chapter 132
2021-02-19
 4.6k  135
133
Chapter 133
2021-02-22
 4.3k  147
134
Chapter 134
2021-02-24
 4.3k  193
135
Chapter 135
2021-02-26
 4.4k  187
136
Chapter 136
2021-03-01
 4.3k  129
137
Chapter 137
2021-03-03
 4k  111
138
Chapter 138
2021-03-05
 4k  85
139
Chapter 139
2021-03-08
 4k  123
140
Chapter 140
2021-03-10
 4k  124
141
Chapter 141
2021-03-12
 4.3k  138
142
Chapter 142
2021-03-15
 4.1k  109
143
Chapter 143
2021-03-17
 3.8k  92
144
Chapter 144
2021-03-19
 3.8k  115
145
Chapter 145
2021-03-22
 3.6k  100
146
Chapter 146
2021-03-24
 3.7k  94
147
Chapter 147
2021-03-26
 3.8k  189
148
Chapter 148
2021-03-29
 3.6k  108
149
Chapter 149
2021-03-31
 3.6k  131
150
Chapter 150
2021-04-02
 3.7k  131
151
Chapter 151
2021-04-04
 3.2k  128
152
Chapter 152
2021-04-04
 3.1k  63
153
Chapter 153
2021-04-04
 3.1k  80
154
Chapter 154
2021-04-04
 3k  61
155
Chapter 155
2021-04-04
 3k  68
156
Chapter 156
2021-04-04
 2.9k  33
157
Chapter 157
2021-04-04
 3k  42
158
Chapter 158
2021-04-04
 2.8k  15
159
Chapter 159
2021-04-04
 2.8k  25
160
Chapter 160
2021-04-04
 3k  41
161
Chapter 161
2021-04-05
 3.3k  82
162
Chapter 162
2021-04-07
 3.3k  85
163
Chapter 163
2021-04-09
 3.2k  78
164
Chapter 164
2021-04-12
 3.2k  52
165
Chapter 165
2021-04-14
 3.2k  82
166
Chapter 166
2021-04-16
 3.3k  90
167
Chapter 167
2021-04-19
 3.1k  72
168
Chapter 168
2021-04-21
 3.3k  78
169
Chapter 169
2021-04-23
 3k  101
170
Chapter 170
2021-04-26
 3.1k  122
171
Chapter 171
2021-04-28
 3k  156
172
Chapter 172
2021-04-30
 3k  99
173
Chapter 173
2021-05-03
 3.3k  140
174
Chapter 174
2021-05-05
 3k  300
175
Chapter 175
2021-05-07
 2.9k  132
176
Chapter 176
2021-05-10
 2.9k  135
177
Chapter 177
2021-05-12
 3k  124
178
Chapter 178
2021-05-14
 2.9k  123
179
Chapter 179
2021-05-17
 2.9k  126
180
Chapter 180
2021-05-19
 2.9k  149
181
Chapter 181
2021-05-21
 2.9k  139
182
Chapter 182
2021-05-24
 2.8k  130
183
Chapter 183
2021-05-26
 2.9k  148
184
Chapter 184
2021-05-28
 2.8k  133
185
Chapter 185
2021-05-31
 2.7k  140
186
Chapter 186
2021-06-02
 2.6k  143
187
Chapter 187
2021-06-04
 2.6k  134
188
Chapter 188
2021-06-07
 2.5k  93
189
Chapter 189
2021-06-09
 2.4k  95
190
Chapter 190
2021-06-11
 2.5k  89
191
Chapter 191
2021-06-14
 2.4k  116
192
Chapter 192
2021-06-16
 2.5k  138
193
Chapter 193
2021-06-18
 2.6k  123
194
Chapter 194
2021-06-21
 2.3k  117
195
Chapter 195
2021-06-23
 2.5k  112
196
Chapter 196
2021-06-25
 2.4k  125
197
Chapter 197
2021-06-28
 2.3k  73
198
Chapter 198
2021-06-30
 2.2k  106
199
Chapter 199
2021-07-02
 2.3k  94
200
Chapter 200
2021-07-05
 2.2k  102
201
Chapter 201
2021-07-07
 2.2k  110
202
Chapter 202
2021-07-09
 2.3k  106
203
Chapter 203
2021-07-12
 2.2k  106
204
Chapter 204
2021-07-14
 2.3k  110
205
Chapter 205
2021-07-16
 2.3k  159
206
Chapter 206
2021-07-21
 2.2k  109
207
Chapter 207
2021-07-23
 2.3k  121
208
Chapter 208
2021-07-28
 2.1k  87
209
Chapter 209
2021-07-30
 2.3k  189
210
Chapter 210
2021-08-04
 2.2k  130
211
Chapter 211
2021-08-06
 2.1k  148
212
Chapter 212
2021-08-11
 2k  89
213
Chapter 213
2021-08-13
 2k  124
214
Chapter 214
2021-08-18
 2k  114
215
Chapter 215
2021-08-20
 2k  215
216
Chapter 216
2021-08-25
 1.8k  110
217
Chapter 217
2021-08-27
 1.8k  157
218
Chapter 218
2021-09-01
 1.6k  108
219
Chapter 219
2021-09-03
 1.6k  104
220
Chapter 220
2021-09-08
 1.3k  85
221
Chapter 221
2021-09-10
 1.3k  91
222
Chapter 222
2021-09-15
 936  41
223
Chapter 223
2021-09-17
 953  55
224
Chapter 224
2021-09-22
 580  43
Đề xuất liên quan
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ
Trường học/Hành động/Tình yêu/Harem
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play