1 Chapter 1
2019-08-18 23.8k 1.1k
2 Chapter 2
2019-08-18 21.2k 802
3 Chapter 3
2019-08-18 21.5k 892
4 Chapter 4
2019-08-18 21.1k 750
5 Chapter 5
2019-08-18 20.4k 662
6 Chapter 6
2019-08-18 21.1k 1.3k
7 Chapter 7
2019-08-18 25.1k 1.4k
8 Chapter 8
2019-08-18 18.8k 394
9 Chapter 9
2019-08-18 19k 321
10 Chapter 10
2019-08-18 20.3k 785
11 Chapter 11
2019-08-18 21.7k 1k
12 Chapter 12
2019-08-18 19.5k 684
13 Chapter 13
2019-08-18 19.3k 449
14 Chapter 14
2019-08-18 17k 616
15 Chapter 15
2019-08-18 19.2k 2.2k
16 Chapter 16
2019-08-18 16.1k 460
17 Chapter 17
2019-08-18 17.9k 1.5k
18 Chapter 18
2019-08-18 17.2k 1k
19 Chapter 19
2019-08-18 16.2k 776
20 Chapter 20
2019-08-18 16.3k 463
21 Chapter 21
2019-08-21 14.6k 401
22 Chapter 22
2019-08-24 20.1k 1.6k
23 Chapter 23
2019-08-28 18.8k 799
24 Chapter 24
2019-08-31 16.2k 560
25 Chapter 25
2019-09-04 15k 500
26 Chapter 26
2019-09-07 14.5k 620
27 Chapter 27
2019-09-11 14.1k 421
28 Chapter 28
2019-09-14 13.1k 318
29 Chapter 29
2019-09-18 13.4k 337
30 Chapter 30
2019-09-21 15.5k 944
31 Chapter 31
2019-09-23 14.8k 666
32 Chapter 32
2019-09-25 13.7k 744
33 Chapter 33
2019-09-28 12.8k 1.1k
34 Chapter 34
2019-09-29 11.3k 384
35 Chapter 35
2019-09-29 11.9k 613
36 Chapter 36
2019-09-29 12.2k 631
37 Chapter 37
2019-09-29 11.7k 430
38 Chapter 38
2019-09-29 12k 399
39 Chapter 39
2019-09-29 11.6k 153
40 Chapter 40
2019-09-29 13.3k 230
41 Chapter 41
2019-09-29 12.5k 259
42 Chapter 42
2019-09-29 11.8k 412
43 Chapter 43
2019-09-29 12.3k 398
44 Chapter 44
2019-09-30 12.9k 391
45 Chapter 45
2019-10-02 12.8k 191
46 Chapter 46
2019-10-05 12.1k 397
47 Chapter 47
2019-10-07 12.2k 736
48 Chapter 48
2019-10-09 11.6k 362
49 Chapter 49
2019-10-12 12.5k 376
50 Chapter 50
2019-10-14 11.5k 195
51 Chapter 51
2019-10-16 12k 338
52 Chapter 52
2019-10-19 12.1k 701
53 Chapter 53
2019-10-21 11.8k 356
54 Chapter 54
2019-10-23 12.2k 377
55 Chapter 55
2019-10-26 12.4k 237
56 Chapter 56
2019-10-28 12.7k 787
57 Chapter 57
2019-10-30 12.3k 648
58 Chapter 58
2019-11-02 11.5k 967
59 Chapter 59
2019-11-04 10.6k 499
60 Chapter 60
2019-11-06 11.1k 421
61 Chapter 61
2019-11-09 10.8k 218
62 Chapter 62
2019-11-11 11.8k 322
63 Chapter 63
2019-11-13 10.7k 549
64 Chapter 64
2019-11-16 10.7k 305
65 Chapter 65
2019-11-18 11k 377
66 Chapter 66
2019-11-20 11.6k 693
67 Chapter 67
2019-12-09 10k 329
68 Chapter 68
2019-12-09 11.2k 321
69 Chapter 69
2019-12-12 10.4k 797
70 Chapter 70
2019-12-14 11k 354
71 Chapter 71
2019-12-19 11.7k 397
72 Chapter 72
2019-12-21 11.5k 942
73 Chapter 73
2019-12-26 11k 254
74 Chapter 74
2019-12-28 11k 509
75 Chapter 75
2020-01-02 10.9k 408
76 Chapter 76
2020-01-04 11.1k 325
77 Chapter 77
2020-01-09 10.2k 178
78 Chapter 78
2020-01-11 10.8k 461
79 Chapter 79
2020-01-16 10.7k 442
80 Chapter 80
2020-01-18 11.4k 350
81 Chapter 81
2020-01-23 11.8k 507
82 Chapter 82
2020-01-25 11k 429
83 Chapter 83
2020-01-30 10.2k 561
84 Chapter 84
2020-02-01 11k 897
85 Chapter 85
2020-02-06 11.1k 360
86 Chapter 86
2020-02-08 11.5k 1.2k
87 Chapter 87
2020-02-13 10.5k 561
88 Chapter 88
2020-02-15 11.6k 664
89 Chapter 89
2020-02-20 11.3k 423
90 Chapter 90
2020-02-22 12.7k 989
91 Chapter 91
2020-02-27 10.2k 294
92 Chapter 92
2020-02-29 10.3k 443
93 Chapter 93
2020-03-05 10.6k 597
94 Chapter 94
2020-03-07 10.5k 520
95 Chapter 95
2020-03-12 11.2k 495
96 Chapter 96
2020-03-14 10.4k 1.6k
97 Chapter 97
2020-03-19 10.6k 331
98 Chapter 98
2020-03-21 10.5k 286
99 Chapter 99
2020-03-26 12.5k 2.2k
100 Chapter 100
2020-05-22 8.7k 538
101 Chapter 101
2020-05-24 8.8k 251
102 Chapter 102
2020-05-26 8.7k 314
103 Chapter 103
2020-05-31 8.1k 243
104 Chapter 104
2020-06-02 7.9k 229
105 Chapter 105
2020-06-07 8.1k 148
106 Chapter 106
2020-06-09 9k 263
107 Chapter 107
2020-06-14 7.8k 210
108 Chapter 108
2020-06-16 8.1k 395
109 Chapter 109
2020-06-21 9.2k 984
110 Chapter 110
2020-07-16 8.1k 633
111 Chapter 111
2020-07-23 8.5k 734
112 Chapter 112
2020-07-30 8.3k 335
113 Chapter 113
2020-08-06 8.7k 394
114 Chapter 114
2020-08-13 8.1k 289
115 Chapter 115
2020-08-20 8.1k 250
116 Chapter 116
2020-08-27 7.8k 186
117 Chapter 117
2020-09-03 7.3k 469
118 Chapter 118
2020-09-10 7.3k 226
119 Chapter 119
2020-09-17 7k 161
120 Chapter 120
2020-09-24 7.2k 151
121 Chapter 121
2020-10-01 6.3k 160
122 Chapter 122
2020-10-08 7.2k 179
123 Chapter 123
2020-10-15 14.1k 2.3k
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play