1 Chapter 1
2021-11-12 8.4k 667
2 Chapter 2
2021-11-19 6.3k 154
3 Chapter 3
2021-11-19 6.1k 113
4 Chapter 4
2021-11-19 5.7k 72
5 Chapter 5
2021-11-19 5.7k 40
6 Chapter 6
2021-11-19 5.4k 45
7 Chapter 7
2021-11-19 5.4k 58
8 Chapter 8
2021-11-19 5.2k 80
9 Chapter 9
2021-11-19 5k 74
10 Chapter 10
2021-11-19 5.2k 118
11 Chapter 11
2021-11-20 5.3k 166
12 Chapter 12
2021-11-24 5.1k 121
13 Chapter 13
2021-11-27 4.8k 137
14 Chapter 14
2021-12-01 4.7k 108
15 Chapter 15
2021-12-04 5.2k 163
16 Chapter 16
2021-12-08 4.9k 107
17 Chapter 17
2021-12-11 4.8k 135
18 Chapter 18
2021-12-14 4.4k 64
19 Chapter 19
2021-12-14 4.2k 42
20 Chapter 20
2021-12-14 4.2k 43
21 Chapter 21
2021-12-14 4.1k 49
22 Chapter 22
2021-12-14 4k 44
23 Chapter 23
2021-12-14 4.1k 143
24 Chapter 24
2021-12-14 4.2k 130
25 Chapter 25
2021-12-15 4.3k 133
26 Chapter 26
2021-12-18 4.7k 179
27 Chapter 27
2021-12-22 4.5k 131
28 Chapter 28
2021-12-25 4.3k 115
29 Chapter 29
2021-12-29 4.5k 177
30 Chapter 30
2022-01-01 4.4k 196
31 Chapter 31
2022-01-05 4.4k 144
32 Chapter 32
2022-01-08 4.3k 141
33 Chapter 33
2022-01-12 4.1k 147
34 Chapter 34
2022-01-15 4.1k 126
35 Chapter 35
2022-01-18 3.6k 51
36 Chapter 36
2022-01-18 3.5k 24
37 Chapter 37
2022-01-18 3.6k 49
38 Chapter 38
2022-01-18 3.6k 37
39 Chapter 39
2022-01-18 3.6k 44
40 Chapter 40
2022-01-18 3.6k 30
41 Chapter 41
2022-01-18 4.1k 169
42 Chapter 42
2022-01-19 4.2k 157
43 Chapter 43
2022-01-22 4.1k 200
44 Chapter 44
2022-01-26 3.8k 104
45 Chapter 45
2022-01-29 3.8k 151
46 Chapter 46
2022-02-02 3.7k 132
47 Chapter 47
2022-02-05 3.9k 210
48 Chapter 48
2022-02-09 3.7k 135
49 Chapter 49
2022-02-12 3.6k 118
50 Chapter 50
2022-02-16 3.5k 127
51 Chapter 51
2022-02-19 3.7k 156
52 Chapter 52
2022-02-23 3.8k 157
53 Chapter 53
2022-02-26 4k 178
54 Chapter 54
2022-03-02 3.7k 196
55 Chapter 55
2022-03-05 3.7k 141
56 Chapter 56
2022-03-09 3.4k 133
57 Chapter 57
2022-03-12 3.4k 123
58 Chapter 58
2022-03-16 3.2k 114
59 Chapter 59
2022-03-19 3.1k 120
60 Chapter 60
2022-03-23 2.9k 111
61 Chapter 61
2022-03-26 3k 138
62 Chapter 62
2022-03-30 2.9k 127
63 Chapter 63
2022-04-02 2.7k 101
64 Chapter 64
2022-04-06 2.6k 105
65 Chapter 65
2022-04-09 2.7k 119
66 Chapter 66
2022-04-13 2.7k 111
67 Chapter 67
2022-04-16 2.7k 88
68 Chapter 68
2022-04-20 2.6k 91
69 Chapter 69
2022-04-23 2.7k 93
70 Chapter 70
2022-04-27 3k 474
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play