1 Chapter 1
2021-04-12 9.5k 1.6k
2 Chapter 2
2021-04-26 7.1k 297
3 Chapter 3
2021-04-26 7k 297
4 Chapter 4
2021-04-26 6.6k 221
5 Chapter 5
2021-04-26 6.6k 314
6 Chapter 6
2021-04-26 6.6k 212
7 Chapter 7
2021-04-26 5.9k 139
8 Chapter 8
2021-04-26 5.8k 117
9 Chapter 9
2021-04-26 6k 195
10 Chapter 10
2021-04-26 6.7k 278
11 Chapter 11
2021-05-01 5.6k 233
12 Chapter 12
2021-05-03 5.8k 266
13 Chapter 13
2021-05-08 5.1k 164
14 Chapter 14
2021-05-10 5.4k 225
15 Chapter 15
2021-05-15 5.1k 187
16 Chapter 16
2021-05-17 5.2k 198
17 Chapter 17
2021-05-22 5.1k 242
18 Chapter 18
2021-05-24 4.9k 172
19 Chapter 19
2021-05-29 4.8k 174
20 Chapter 20
2021-05-31 4.5k 144
21 Chapter 21
2021-06-05 4.3k 284
22 Chapter 22
2021-06-07 3.8k 104
23 Chapter 23
2021-06-07 3.8k 53
24 Chapter 24
2021-06-07 4.2k 94
25 Chapter 25
2021-06-07 4k 61
26 Chapter 26
2021-06-07 3.8k 56
27 Chapter 27
2021-06-07 3.9k 129
28 Chapter 28
2021-06-07 3.9k 49
29 Chapter 29
2021-06-07 3.7k 27
30 Chapter 30
2021-06-07 4k 157
31 Chapter 31
2021-06-07 4k 103
32 Chapter 32
2021-06-07 5.1k 436
33 Chapter 33
2021-06-12 4.2k 291
34 Chapter 34
2021-06-14 4.8k 336
35 Chapter 35
2021-06-19 4k 136
36 Chapter 36
2021-06-21 4.4k 302
37 Chapter 37
2021-06-26 4.1k 172
38 Chapter 38
2021-06-28 3.7k 177
39 Chapter 39
2021-07-03 3.5k 108
40 Chapter 40
2021-07-05 3.5k 141
41 Chapter 41
2021-07-10 3.4k 98
42 Chapter 42
2021-07-12 3.5k 155
43 Chapter 43
2021-07-17 3.6k 201
44 Chapter 44
2021-07-19 3.4k 148
45 Chapter 45
2021-07-24 3.2k 146
46 Chapter 46
2021-07-26 3.5k 210
47 Chapter 47
2021-07-31 3k 127
48 Chapter 48
2021-08-02 3k 203
49 Chapter 49
2021-08-07 2.8k 92
50 Chapter 50
2021-08-09 2.9k 126
51 Chapter 51
2021-08-14 2.8k 121
52 Chapter 52
2021-08-16 2.8k 133
53 Chapter 53
2021-08-21 2.7k 108
54 Chapter 54
2021-08-23 2.7k 127
55 Chapter 55
2021-08-28 2.6k 113
56 Chapter 56
2021-08-30 2.4k 108
57 Chapter 57
2021-09-04 2.2k 88
58 Chapter 58
2021-09-06 2.1k 96
59 Chapter 59
2021-09-11 1.9k 85
60 Chapter 60
2021-09-13 1.8k 91
61 Chapter 61
2021-09-18 1.5k 64
62 Chapter 62
2021-09-20 1.6k 96
63 Chapter 63
2021-09-25 1.5k 59
64 Chapter 64
2021-09-27 1.5k 86
65 Chapter 65
2021-10-02 1.3k 58
66 Chapter 66
2021-10-04 1.4k 106
67 Chapter 67
2021-10-09 1.3k 87
68 Chapter 68
2021-10-11 1.3k 80
69 Chapter 69
2021-10-16 1.1k 46
70 Chapter 70
2021-10-18 1k 75
71 Chapter 71
2021-10-23 403 25
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play