1 Chapter 1
2021-04-12 9.8k 1.6k
2 Chapter 2
2021-04-26 7.4k 304
3 Chapter 3
2021-04-26 7.2k 315
4 Chapter 4
2021-04-26 6.9k 227
5 Chapter 5
2021-04-26 6.9k 329
6 Chapter 6
2021-04-26 6.9k 217
7 Chapter 7
2021-04-26 6.1k 145
8 Chapter 8
2021-04-26 6k 122
9 Chapter 9
2021-04-26 6.3k 204
10 Chapter 10
2021-04-26 6.9k 282
11 Chapter 11
2021-05-01 5.7k 237
12 Chapter 12
2021-05-03 6k 272
13 Chapter 13
2021-05-08 5.3k 169
14 Chapter 14
2021-05-10 5.6k 231
15 Chapter 15
2021-05-15 5.3k 191
16 Chapter 16
2021-05-17 5.3k 204
17 Chapter 17
2021-05-22 5.3k 249
18 Chapter 18
2021-05-24 5k 174
19 Chapter 19
2021-05-29 5k 177
20 Chapter 20
2021-05-31 4.6k 150
21 Chapter 21
2021-06-05 4.5k 289
22 Chapter 22
2021-06-07 3.9k 106
23 Chapter 23
2021-06-07 3.9k 56
24 Chapter 24
2021-06-07 4.4k 98
25 Chapter 25
2021-06-07 4.1k 65
26 Chapter 26
2021-06-07 4k 62
27 Chapter 27
2021-06-07 4.1k 139
28 Chapter 28
2021-06-07 4.1k 49
29 Chapter 29
2021-06-07 3.8k 28
30 Chapter 30
2021-06-07 4.2k 170
31 Chapter 31
2021-06-07 4.2k 108
32 Chapter 32
2021-06-07 5.2k 453
33 Chapter 33
2021-06-12 4.4k 298
34 Chapter 34
2021-06-14 5k 345
35 Chapter 35
2021-06-19 4.2k 137
36 Chapter 36
2021-06-21 4.5k 312
37 Chapter 37
2021-06-26 4.2k 177
38 Chapter 38
2021-06-28 3.8k 179
39 Chapter 39
2021-07-03 3.6k 110
40 Chapter 40
2021-07-05 3.7k 141
41 Chapter 41
2021-07-10 3.5k 98
42 Chapter 42
2021-07-12 3.6k 160
43 Chapter 43
2021-07-17 3.7k 206
44 Chapter 44
2021-07-19 3.5k 151
45 Chapter 45
2021-07-24 3.4k 149
46 Chapter 46
2021-07-26 3.6k 216
47 Chapter 47
2021-07-31 3.2k 134
48 Chapter 48
2021-08-02 3.2k 208
49 Chapter 49
2021-08-07 3k 94
50 Chapter 50
2021-08-09 3k 126
51 Chapter 51
2021-08-14 3k 124
52 Chapter 52
2021-08-16 3k 137
53 Chapter 53
2021-08-21 2.8k 108
54 Chapter 54
2021-08-23 2.9k 129
55 Chapter 55
2021-08-28 2.7k 114
56 Chapter 56
2021-08-30 2.6k 112
57 Chapter 57
2021-09-04 2.4k 91
58 Chapter 58
2021-09-06 2.3k 99
59 Chapter 59
2021-09-11 2.1k 86
60 Chapter 60
2021-09-13 2k 90
61 Chapter 61
2021-09-18 1.7k 64
62 Chapter 62
2021-09-20 1.8k 96
63 Chapter 63
2021-09-25 1.7k 61
64 Chapter 64
2021-09-27 1.7k 87
65 Chapter 65
2021-10-02 1.6k 61
66 Chapter 66
2021-10-04 1.7k 106
67 Chapter 67
2021-10-09 1.6k 92
68 Chapter 68
2021-10-11 1.6k 84
69 Chapter 69
2021-10-16 1.4k 48
70 Chapter 70
2021-10-18 1.4k 88
71 Chapter 71
2021-10-23 1.3k 42
72 Chapter 72
2021-10-25 1.4k 78
73 Chapter 73
2021-10-30 1.3k 65
74 Chapter 74
2021-11-01 1.2k 74
75 Chapter 75
2021-11-06 1.2k 60
76 Chapter 76
2021-11-08 1.1k 55
77 Chapter 77
2021-11-13 1k 46
78 Chapter 78
2021-11-15 1k 58
79 Chapter 79
2021-11-22 834 57
Chương này chưa mở khóa

Miễn phí đọc những chap truyện mới nhất trên app

Đọc truyện tranh trên app mượt hơn

Hoặc có thể mua trọn bộ $9.99

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play